Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ОМБУДСМАН У НОВОМ РУХУ – НОВИ ЗАКОН О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Омбудсман је важна институција у јачању демократије, владавине права, добре управе и заштите и промоције људских права. Иако јединствен модел не постоји у свету, приметни су покушаји међународних организација и механизама да стандардизују различита решења о омбудсману у упоредном праву. Процес хармонизације правних прописа у Европи одвија се под окриљем Савета Европе и Венецијанске комисије, који је неизоставни „асистент“ у писању различитих прописа у посткомунистичким земљама. У Србији је прихваћен плуралан или децентрализовани модел омбудсмана, са институцијом на републичком нивоу, покрајинским омбудсманом и омбудсманима у јединицама локалне самоуправе. Заштитник грађана је посебан државни орган који контролише управу и штити права грађана. Правни оквир ове институције измењен је у новембру 2021. године, након доношења новог закона о Заштитнику грађана. У складу са принципима Венецијанске комисије о омбудсману из 2019. године, уређени су нови и модификовани важећи институти и одредбе, с циљем јачања независности и самосталности институције и његове ефикасности. Аутор је анализирао најважнија решења у новом закону, објаснио његове недостатке и указао на проблеме у деловању Заштитника грађана у Србији.

кључне речи:

Референце

  • Давинић, Марко. 2018. Независна контролна тела у Републици Србији. Београд: Досије студио.
  • Јединствена методолошка правила за израду прописа, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 21/2010.
  • Закон о Заштитнику грађана, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 79/2005 и 54/2007.
  • Закон о Заштитнику грађана, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 105/2021.
  • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021.
  • Милосављевић, Богољуб. 2010. Коментар Закона о Заштитнику грађана. Београд: Службени гласник.
  • Милосављевић, Богољуб. 2017. „Упоредна анализа надлежности регионалних и европских омбудсмана у области контроле судске управе“, Заштитник права грађана. https://www.ombudsman.rs/index.php/prava-deteta/171-2008-04-17-12-52-15/4540-2016-01-15-08-19-55, последњи приступ 20. новембар 2021.
  • Петровић, Весна, ур. 2017. Људска права у Србији. Београд: Београдски центар за људска права.
  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана. 2012. https://www.srbija.gov.rs/prikaz/166011.
  • Радојевић, Мијодраг. 2016. „Преображај омбудсмана у савременим правним системима с посебним освртом на институцију Заштитника грађана у Републици Србији.“ Докторска дисертација. Универзитет у Београду. Правни факултет.
  • Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 98/2006.
  • Global Aliance of National Human Right, Accreditation status as of 3 August 2021, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/StatusAccreditationChartNHRIs.pdf.
  • Glušac, Luka. 2021. „O potrebi unapređivanja zakonskog okvira za rad Zaštitnika građana.“ Fondacija Centar za javno pravo. http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Luka_Glusac.pdf, последњи приступ: 11. октобар 2021.
  • Committee of Ministers, Recommendation CM/Rec(2019)6, https://rm.coe.int/090000168098392f.
  • European Commission for Democracy through law, Principles on the Protection and Promotion of the Ombudsman Institution (The Venice principles), Opinion No. 897/2017, Strasbourg, 3. May 2019, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)005-e
  • European Commission for Democracy through law, Compilation on the Ombudsman Institution, CDL(2011)79, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2011)079-e
  • European Commission for Democracy through law, Joint Opinion on the Draft Law on the Ombudsman of Serbia by the Venice Commission, CDL-AD(2004)041, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)041-e.
  • General Assembly United Nations, Resolution A/RES/75/186, https://digitallibrary.un.org/record/3896442?ln=en.
  • General Assembly United Nations, Resolution Res. 48/134 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/statusofnationalinstitutions.aspx.
  • Kucsko-Stadlmayer, Gabriela, ed. 2008. European Ombudsman-Institutions – A comparative legal analysis regarding the multifaceted realisation of an idea. Vienna: 2008.
  • 5 godina: Analiza rada Zaštitnika građana Republike Srbije u period 2015–2019. godinе. 2019. Yucom: Beograd.
  • Pro i contra analiza nadležnosti Zaštitnika građana. Yucom: Beograd. https://www.yucom.org.rs/pro-i-contra-analiza-nadleznosti-zastitnika-gradana/.
  • Rowat, Donald. 1984. „The Suitability of the Ombudsman Plan for Developing countries.” International Review of Administrative Sciences, 50 (3): 207–211. doi: 10.1177/002085238405000301.
  • Zakon o Pučkom pravobranitelju, „Narodne novine“, br. 76/12.
  • Zakon o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore, „Službeni list Crne Gore“, br. 42/11, 32/14.
Политичка ревија 4/2021 4/2021 УДК 351.941(497.11) 155-171
ç