Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВО И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ОМБУДСМАН И „ЛОША УПРАВА“

Сажетак

Аутор објашњава везу између институције омбудсмана и израза лоша управа („maladministration“). У протекла два века, омбудсман је еволуирао од класичног надзорника над државном управом до модела институције која преузима све већу одговорност за заштиту људских права. Изразом „лоша управа“ у теорији и нормативној пракси одређени су на општи и описни начин случајеви у којима се крше људска права и грани­це поступања омбудсмана. Као антоним појму „ma­ladministration“ је дефинисан појам „добра управа“, односно стандарди како треба да поступа државна управа. У овом раду је указано на активност омбуд­смана, пре свега у Великој Британији и Европској унији, на конституисање поменутих израза. У Европској унији, „добра управа“ је основно право њенихграђана. У Републици Србији, подизање квалитета рада јавне управе и заштите људских права има важан значај у процесу европских интеграција. Анализом активно­сти српског омбудсмана, аутор је утврдио и његов до­принос у овом процесу. Заштитник грађана је одредио симптоме „лоше управе“, његовеузроке и препоручио мере за реформу јавне управе.

кључне речи:

Референце

  1. Aviani Damir, „Ombudsman Europske unije“, Zbornik radova Ve­leučilišta u Šibeniku, 1-2/2009, http://www.pravst.hr/kolegiji. php?p=142&blog=104 (посећено 5. 7. 2011)
  2. Barnett Hilaire, Constitutional & administrative law, Eight Edition, Rou­tledge, New York, 2011
  3. Давинић Марко, Европски омбудсман и лоша управа (maladmini­stration), докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2008.
  4. Јанковић Саша, „Локални омбудсмани у Србији“, Локална самоупра­ва – прописи и пракса, број 4/10, Стална конференција градова и општина, Београд, стр. 5-11.
  5. Јовичић Миодраг, „Омбудсман“, у Изабрани списи Миодрага Јовичића, књига 2: Демократија и одговорност, Правни Факултет Универ­зитета у Београду, ЈП Службени гласник, Београд, 2006.
  6. Kucsko-Stadlmayer Gabriele (ed.), European Ombudsman-Institutions: a comparative legal analysis regarding the multifaceted realisation of an idea, Wien, New York, Springler, 2008.
  7. Loveland Ian, Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights (A critical introduction), Fifth edition, Oxford University Press, New York, 2009.
  8. Д. Милков, „Предговор“ за Закон о Заштитнику грађана, ЈП Службени гласник, Београд, 2005, стр. 5-26.
  9. Милосављевић Богољуб, Омбудсман – заштитник права грађана, Центар за антиратну акцију, Београд, 2001.
  10. Милосављевић Богољуб, Коментар Закона о Заштитнику грађана, ЈП Службени гласник, Београд, 2010.
  11. Parpworth Neil, Constitution and Administrative Law, London, Edin­burgh, Dublin, 2000.
  12. Pollard David, Parpworth Neil and Hughes David, Constitutional and Ad­ministrative Law (Text with Materials), Fourth edition, Oxford University Press, 2007.
  13. Радиновић Драган, Омбудсман и извршна власт, Службени гласник, Савет за државну управу Владе Републике Србије, Београд, 2001.
  14. Радојевић Миодраг, „Парламентаризам у Србији“, у: В. Васовић, В. Павловић (прир.), Посткомунизам и демократске промене, Југословенско удружење за политичке науке, Факултет политичких наука, Београд, 2002, стр. 238-260.
  15. Reif C. Linda, „Building Democratic Institutions: The Role of National Human Rights Institutions in Good Governance and Human Rights Protection“, Human Rights Journal, 13, Spr. 2000, http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss13/reif.shtml/посећено 15.7. 2011/
  16. Söderman Jakob, The Role of the European Ombudsman, http://www.euro-ombudsman.eu.int/speeches/en/default.htm
  17. Стефановић Златко, Право Европске уније, пето измењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета Унион, ЈП Службени гласник, Београд, 2011.
  18. Tai Y. Benny, „Models of Ombudsman and Human Rights Protection“, International Journal of Politics and Good Governance, 1-3/2010, стр. 9-11. http://onlineresearchjournals.com/ijopagg/art/54.pdf/посећено 7. 7. 2011/
  19. Теофиловић Петар, „Локални омбудсмани у Србији – анализа положаја локалних омбудсмана са препорукама са њихово правилно устројавање и деловање“, у: П. Теофиловић (ур.), Савет за међунационалне односе и локални заштитник грађана у мултиетничким срединама, Центар за истраживање етницитета, Београд, 2011, стр. 26-51.
  20. Томић Р. Зоран, Опште управно право, пето, скраћено и осавремењено издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009.
  21. Ћеранић Јелена, „Ратификација Лисабонског уговора – реформа Европске уније: биланс и перспективе“, Страни правни живот, бр. 3/2009, Институт за упоредно право, Београд, стр. 7-25.
  22. Wade William, Administrative Law, Eight Edition, Oxford University Press, 2000.
  23. Wheare Kenneth Clinton, Maladministration and Its Remedies, Stevens & Sons, London, 1973.
  24. „Charter of fundamental Rights of the European Union“, Official Journal of the European Union (2010/C 83/02).
  25. The European Code of Good Administrative Behaviour, http://www.ombudsman.europa.eu/resources/code.faces /посећено, 19. 7. 2011/
  26. Заштитник грађана, Извештај 2010 (редовни годишњи извештај Заштитника грађана за годину, Београд, 2011.
  27. Parliamentary Commissioner Act 1967, Section 5(1). http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/13/посећено 11. 7. 2011/
  28. Препоруке, мишљења, ставови, законске и друге иницијативе од јула 2009. до 23. јула 2010, Заштитник грађана, Београд, 2011.
  29. Закон о Заштитнику грађана, Службени гласник РС, бр. 79/05 и 54/07.
  30. Заштитник грађана, Извештај за 2007. годину, Београд, 15. март 2008.
  31. Заштитник грађана, Извештај 2008 (редован годишњи извештај за 2008. годину), Београд, 2009.
  32. Заштитник грађана, Извештај 2009 (редован годишњи извештај за 2009. годину), Београд, 2010.
  33. Заштитник грађана, Извештај 2010 (редован годишњи извештај за 2010. годину), Београд,
  34. Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06 – други закон.
  35. Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 129/07.
  36. Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине, Службени гласник РС, бр. 6/02.
  37. Одлука о Покрајинском омбудсману, Службени лист АПВ, број 23/02.
  38. Ombudsman’s Annual Report for 1995 (Extract), http://www.gogle.com/search?hl=en&1r=&9=related:www.oupr.com/uk/booksites/content/o199268681/oombudsman
  39. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: УДК 351.941:35.07 201-220
ç