Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА ПОЛИТИКЕ

ОДРЕЂЕЊЕ ЕКСТРЕМИЗМА – ПРОБЛЕМИ И НЕДОУМИЦЕ

Сажетак

У овом раду аутор се бави мањкавостима доминантне дефиниције екстремизма. У том смислу указује се на терминолошку збрку и изједначавање екстремизма са другим појмовима. Аутор покушава да укаже да ова широко прихваћена дефиниција екстре­мизма недовољно води рачуна о историјском контексту у коме се екстремизам јавља, као и да оставља бројне непокривене „сиве зоне“. Тиме се оставља простор за идеолошки пристрасне класификације. Такође доминантно схватање екстремизма циља на одржање statusa quo. У том смислу аутор указује да је екстремизам схваћен на тај начин пре свега „борбени појам“ односно стигматизирајућа реч.

кључне речи:

Референце

  1. Backes, Uwe, „Entwicklung und Elemente des Extremismuskonzepts“ http://dvpw-extremismus.uni-bonn.de/dokumente/Backes-Begriffsgeschichte-03.html
  2. Backes, Uwe, „Meaning and Forms of Political Extremism in Past and Present“ in Central European Political Studies Review, IX, Part 4, International Insti­tute for Political Studies, Brno, 2007, pp. 242-262.
  3. Backes, Uwe, Politische Extreme: Eine Wort und Begriffsgeschichte von der An­tike bis zur Gegenwart, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2006.
  4. Бобио, Норберто, Будућност демократије: одбрана правила игре, Филип Вишњић, Београд, 1990.
  5. Бобио, Норберто, Десница и левица, Народна књига, Цид, Београд, Подго­рица, 1997.
  6. Giffin, Roger, „Interregnum ili konačnica? Radikalna desnica u postfašističko do­ba“, Michael Freeden (ur.) Političke ideologije: novi prikaz, Algoritam, Za­greb, 2006, str. 167-187.
  7. Davis, Peter, The Extreme Right in France, Routledge, New York, 2002.
  8. Де Беноа, Ален, Комунизам и нацизам: 25 огледа о тоталитаризму у ХХ ве­ку 1917-1989, Центар за изучавање Традиције „Укронија“, Београд, 2007.
  9. Диковић, Јована, Новаковић, Александар, „Евроскептицизам недостајућа карика политичког живота Србије“, Српска политичка мисао, 37, бр. 3, Институт за политичке студије, београд, 2012, стр. 61-80.
  10. Достанић, Душан, „Историја појма екстремизам“, Култура полиса, бр 20, 2013, стр. 41-60.
  11. Jaschke, Hans Gerd, Politischer Extremismus, VS Verlag für Sozialwissenschaf­ten, Wiesbaden, 2006.
  12. Jesse, Eckhard, „Extremismus“ in: Dieter Nohlen, Florian Grotz (Hrsg.), Kleines Lexikon der Politik, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2011, S. 167-169.
  13. Kailitz, Steffen, Politischer extremismus in der Bundesrepublik Deutschland, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2006.
  14. Липсет, Семјор Мартин, Политички човек, Рад, Београд, 1969.
  15. Mohler, Armin, Der Nasenring; Die Vergangenheitsbewältigungvor und nachdem Fallder Mauer, Munich, 1991.
  16. Müller, Jan-Werner, “From National Identity to National Interest: Rise (and Fall) of Germany’s New Right” in: Jan-Werner Müller (ed.) German Ideologies sin­ce 1945, Palgrave Macmillan, London, 2003, pp. 185-205.
  17. Rühle, Otto, “The Struggle Against Fascism Begins with Struggle Against Bol­shevism” in: Living Marxism, 4, No. 8, 1939. http://www.marxists.org/archive/ruhle/1939/ruhle01.htm
  18. Сартори, Ђовани, Демократија – шта је то?, ЦИД, Подгорица, 2001.
  19. Sartori, Giovanni, Parties and Party System, European Consortium For Political Research Press, London, 2005.
  20. Стојадиновић, Миша, Тодоровић, Јелена, „Изазови развоја демократских капацитета политичких институција у савреденом друштву“, Српска политичка мисао, 36, бр. 2, 2012, стр 59-73.
  21. Хобсбаум, Ерик, Добра екстрема: историја кратког двадесетог века 1914-­1991, Дерета, Београд, 2002.
  22. Hürten, Heinz, “Waldemar Gurian and the Development of the Concept of Totalitarism” in Hans Maier (ed.) Totalitarianism and Political Religions, I: Concepts for the Comparison of Dictatorship, Routledge, London, New York, 2004, pp. 40-49.
  23. Schmitt, Carl, Die Diktatur, Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedan­kens bis zum proletarischen Klassenkampf, Duncker & Humblot, München, Leipzig, 1921.
  24. Шмит, Карл, Појам политичког у Карл Шмит, Норма и одлука: Карл Шмит и његови критичари, Филип Вишњић, Београд, 2001.
периодика Српска политичка мисао 2/2013 УДК 321.64. 75-92
ç