Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОДНОС ИЗМЕЂУ ПОЛИТИКЕ И МОРАЛА У САВРЕМЕНОМ ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ

Сажетак

Однос између политике и морала представља вечити проблем којим се не баве само теоретичари већ и “обични” грађани. Аутори приликом разматрања овог односа користе комбинацију неколико различитих метода. На првом месту то су дијалектички метод, ме­тод анализе садржаја и компаративни метод. Основни проблем којим се овај рад бави је трагање за одговором на вечито питање: да ли ова два феномена (политика и морал) могу постојати заједно? Не одлучујући се да дају одговор на самом почетку аутори су цео свој рад посветили трагању за одговором на ово питање. У том смислу овај рад је подељен на три дела. Први део је посвећен зачецима теоријског разматрања овог проблема, други део са бави моралним и политичким изазовима, док у последњем делу аутори анализирају један од најпопуларнијих проблема који се тичу овог односа, проблем “прљавих руку”.

кључне речи:

Референце

  1. Bellamy Richard, „Dirty hands and clean gloves: Liberal ideals and real politics’’, European Journal of Political Theory, Sage, 9 (4) 2010.
  2. Волцер Мајкл, Морал u прљаве руке филозофија, политика и рат, Албатрос плус, Београд, 2010.
  3. Дубљевић Вељко, „Филозофија права Јиргена Хабермаса’’, Правни живот, 14/2009.
  4. Ками Албер, Морал и политика, Атенум информатика, Београд, 2004.
  5. Lovell W. David, „Lying and Politics’’, Politics and Morality, (edited by Igor Primoratz), Palgrave Macmillan, New York, 2007.
  6. Лукић Радомир, Социологија морала, Завод за уџбенике и наставна средства, Београдски издавачко графички завод, Београд, 1995.
  7. Маринковић Дарко, „Синдиката и политичке странке у транзицији’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  8. Милосављевић Љубинко, Античка мисао о друштву, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2008.
  9. Милосављевић Љубинко, Под/стицање слободе, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2008.
  10. Митровић Љубиша, ,,Сличности и разлике у перцепцији квалитета међуетничких односа, регионалног идентитета и односа актера према евроинтеграцијским процесима на Балкану’’, Културни и етнички односи на Балкану могућности регионалне и европске интеграције (приредили: Љубиша Митровић, Драгољуб Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић), Филозофски факултет, Ниш, 2006.
  11. Nielsen Kai, „There is No Dilemma of Dirty Hands’’, Politics and Mo­rality, (edited by Igor Primoratz), Palgrave Macmillan, New York, 2007.
  12. Primoratz Igor (editor), „Introduction’’, Politics and Morality, Palgrave Macmillan, 2007.
  13. Sartre Jean-Paul, ,,Dirty Hands’’, No Exit and Three Other Plays, Vintage Books, New York, 1955.
  14. Sparrow Rob, „Barbarians at the Gates: The Moral Costs of Political Community’’, Politics and Morality, (edited by Igor Primoratz), Palgrave Macmillan, New York, 2007.
  15. Стојановић Ђорђе, „Етичко оправдање за прибегавање сили: праведни мир уместо праведног рата’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, бр. 1/2010.
  16. Стојадиновић Миша, „Изазови политичких система на Балкану’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, бр. 2/2010.
  17. Cullity Garrett, ,,The Moral, the Personal and the Political’’, Politics and Morality, (edited by Igor Primoratz), Palgrave Macmillan, New York, 2007.
периодика Политичка ревија 1/2013 УДК: 32:17 167-181
ç