Изабери језик:
Тема броја

РЕЛИГИЈА, ИЗБОРНА ПРАВА, РУСИЈА У ШТАМПИ СРБИЈЕ

ОДГОВОРНОСТ ЗА КРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ ПРАВА

Сажетак

У систему заштите друштвених добара и вредности у сваком друштву, па тако и нашем, по свом значају се истичу изборна права (активно и пасивно право), односно слобода кандидовања на изборима и законито спровођење избора и објављивање њиховихрезултата. Наиме, свака демократска држава и владавина пра­ва своје право лице показују бројем и обимом изборних права, те начином њиховог уређења и правне зашти­те што са друге стране указује и на степен демокра­тичности самога друштва. Стога је разумљиво што нови Кривични законик Републике Србије из 2005. го­дине у глави петнаестој, у групи кривичних дела про­тив изборних права предвиђа кривичну одговорност и кажњавање за различите облике и видове повреде или угрожавања ових изборних права грађана покушавајући да изборном систему и изборима на свим нивоима на овај начин пружи појачану правну заштиту Управо овај рад са теоријског и практичног аспекта разматра појам, карактеристике и облике испољавања кривичних дела којима се нарушавају изборна права и механизме њихове заштите у Републици Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Ђорђевић, М., Ђорђевић, Ђ., Кривично право, Београд, 2010.
  2. Ђурђић, В., Јовашевић, Д., Практикум за кривично право, Посебни део, Београд, 2008.
  3. Ђурђић, В., Јовашевић, Д., Кривично право, Посебни део, Београд, 2010.
  4. Илић, Г., и др., Кривични законик Републике Србије са напоменама, Београд, 2005.
  5. Јовановић, Љ., Јовашевић, Д., Кривично право, Посебни део, Београд, 2002.
  6. Јовашевић, Д., Фалсификовање исправе теорија и пракса, Београд, 1996.
  7. Јовашевић, Д., Фалсификовање исправе у југословенском кривичном праву, Београд, 1996.
  8. Јовашевић, Д., Хашимбеговић, Т., Кривична дела фалсификовања, Београд, 2000.
  9. Јовашевић, Д., Коментар Кривичног закона Републике Србије са судском праксом, Београд, 2003.
  10. Јовашевић, Д., Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Београд, 2007.
  11. Јовашевић, Д., Гајић Гламочлија, М., Проблем корупције у светлу заштите људских права, Београд, 2008.
  12. Јовашевић, Д., Кривичноправна заштита исправа, Ниш, 2008.
  13. Јовашевић, Д., Кривично право, Општи део, Београд, 2010.
  14. Јовашевић, Д., Лексикон кривичног права, Београд, 2010.
  15. Јовашевић, Д., Икановић, В., Кривично право, Посебни дио, Бања Лу­ка, 2012.
  16. Лазаревић, Љ., Кривично право, Посебни део, Београд, 1995.
  17. Мрвић Петровић, Н., Кривично право, Београд, 2005.
  18. Николић, Д., Кривични законик Кнежевине Србије, Ниш, 1991.
  19. Симић, И., Петровић, М., Кривични закон Републике Србије, Прак­тична примена, Београд, 2003.
  20. Симић, И., Трешњев, А., Кривични законик са краћим коментаром, 2010.
  21. Стојановић, З., Перић, О., Коментар Кривичног закона Републике Србије и Кривични закон Републике Црне Горе са објашњењима, Београд, 1996.
  22. Стојановић, З., Перић, О., Кривично право, Посебни део, Београд, 2000.
  23. Чејовић, Б., Миладиновић, В., Кривично право, Посебни део, Ниш, 1995.
периодика Политичка ревија 1/2013 УДК: 342.841(497.11) 275-295
ç