Изабери језик:
Тема броја

ИНОСТРАНЕ ТЕМЕ

ОБРАСЦИ ЗА АНАЛИЗУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

Сажетак

Политички аналитичари су развили више теоријских образаца који помажу у разумевању емпиријских процеса одлучивања у јавним политикама, значају тих процеса, као и њихових ефеката. Различити обрасци одсликавају различите политичке праксе и могу се употребљавати само у одређеним околностима, односно при испуњавању одређених предуслова. Ураду се описује неколико најпознатијих образаца. Ови се међусобно не искључују, не налазе се у конкурентском односу, већ се често чак узајамно допуњују.

кључне речи:

Референце

  1. Aspinwall, Mark in Gerald Schneider (2001): Institutional Research on the European Union: Mapping the Field, u: Schneider in Aspinwall (Ur) (2001), str. 1 . 18.
  2. Cernu, G. Philip (1990): The Changing Architecture of Politics. Structure, Agency, and the Future of the State, Sage, London, Newbury park, New Delhi.
  3. Dunn, William (1994): Public Policy Analysis, prentice-Hall, inc., Engle­wood Cliffs. New Jersey.
  4. Gdešić, Ivan (1995): Političko odlučivanje, Alinea, Zagreb.
  5. Heineman, A. Robert, William T. Bluhm, Steven A. peterson, Edward N. Kearny (1997): The World of the Policy Analyst. Second edition. Chat­ham House, Chatham NJ.
  6. Heywood, Andrew (2000): Key Concepts in Politics, Macmillan Press, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London.
  7. Hogwood, W. Brian in Lewis A. Gunn, (1984): Policy Analysis for the Real World, Oxford University Press.
  8. Howlett, Michael in M. Ramesh (1995): Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford University Press.
  9. Ostrom, Elinor (1999): Institutional Rational Choice. An Assessment of the Institutional Analysis and Development Framework, U: Sabatier, (Ur) (1999), str. 35 71.
  10. Parsons, Wayne (1995) Public Policy, Edward Elgar, London.
  11. Peters, Guy (1986): American Public Policy: Promise and performance. Second Edition, Macmillan, London.
  12. Sabatier, A. Paul, (Ur.) (1999) Theories of the Policy process. Theoretical Lences on Public Policy, Westview Press, Boulder, Colorado, USA, and Westview press, Cumnor Hill, Oxford, United Kingdom.
  13. Schneider, Gerald in Mark Aspinwall, (Ur.) (2001) The Rules od Integra­tion. Inistitutionalist Approaches to the Study of Europe, Manchester Uni­versity press, Manchester and New York.
  14. Skocpol, Theda (1998) Bringing the State bacj In, u: Christopher and Mic­hael Hill, Tje Policy Process: A. Reader, Seconnd Edition, Prentice Hall. London, str. 126 139.
периодика Политичка ревија 1/2008 УДК: 32:303.7 237-254
ç