Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ОБЛИЦИ ДИРЕКТНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ – НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА И РЕФЕРЕНДУМ

Сажетак

Референдум и народна инициатива као облици директне де­мократке све су присутнији у процесу доношења одлука у моделу представничке демократије. Да грађани «бар један дан буду законодавци» посебно је распрострањено у европским државама. Замишљени као коректив, а не замена представничкој демократији они се глорификују колико и оспоравају. Од контроле изабраних и веће партиципације грађана у политици они могу постати и средство манипулације. Искуства Србије у коришћењу ових механизама не одударају од просека више је референдума, а мање иницијатива, посебно на локалном плану. Устав РС из 2006. године разрадио је и пооштрио услове коришћења референдума и инициативе. На основу њега сачињен је нацрт Закона. Предложена решења следе препоруке ЕУ о доброј референдумској пракси, али остављају и дилеме око одређивања кворума излазности и кворума за прихватање референдумских одлука.

кључне речи:

Референце

  1. Beyme, Klaus von, (2007). „Suvremeni oblici predstavničke demokracije“, Anali Hrvatskog politološkog društva, 4(1), 7-26.
  2. Фридрих, Карл J. (2005). Конституционална демократија: теорија и пракса у Европи и Америци, Подгорица, ЦИД
  3. Gallgher, Michael and Uleri, Pier Vincenzo (2005). The Referendum Experience in Europe, New York, MacMilan Press LTD
  4. Јовановић, Милан (2008). Политичке институције у политичком систему Србије, Београд, Институт за политичке студије
  5. Јовановић Милан, ,,Изборна јединица, изборни праг и страначки систем”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, 1-2/2006.
  6. Јовановић Милан, ,,Парламентарни избори у Србији 21. јануара 2007. годи­не”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, 3-4/2007.
  7. Јовичић, Миодраг (2006). Демократија и одговорност, Београд, Правни факултет Универзитета у Београду и Службени гласник
  8. Књига о републичком реферeндуму ‘98 Народ Србије је рекао “НЕ” 23. априла 1998. године, Београд, Службени гласник РС
  9. Kriesi, Hanspeter, (2008). „Izravna demokracija: Švicarsko iskustvo“, Anali hrvatskog politiloškog društva, 4(1), 43-58.
  10. Марковић, Ратко (2008). Уставно право и политичке институције, Београд, Правни факултет Универзитета у Београду и Службени гласник
  11. Милосављевић, Богољуб, (2011). Увод у теорију уставног права, Београд, Правни факултет Универзитета Унион и Службени гласник
  12. Пиасецки, Андрзеј Конрад, (2008). „Локална директна демократија у европским државама сличности и разлике“, Гласник права, 2(1), 1-14 Referendum in Europe an anliysis of the legal rules in european states, Venice Commission 2005
  13. Сартори, Ђовани, (2003). Упоредни уставни инжењеринг, Београд, „Филип Вишњић“
  14. Сартори, Ђовани, (2001) Демократија – шта је то?, Подгорица, ЦИД
  15. Shumpeter, Joseph (1962). Capitalism, Socialism and Democracy, London, Allen and Unwin
  16. Uleri, Pier Vincenco (2005). „Democracy and the Referendum phenomenon in Europe“, u: The Referendum Experience in Europe, New York, MacMilan Press LTD
  17. www.iri-europe.org
  18. www.sandzakinfo.com www.sandzaknews.com
  19. www.albanian.com/main/countries/kosovа/refhtml
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 321.7+342.571 33-49
ç