Изабери језик:
Тема броја

ИСТРАЖИВАЊА

ОБЕЛЕЖЈА НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА У СРБИЈИ

Сажетак

Сложени друштвени појмови су често различито дефинисани  и њиховом проучавању се приступа са становишта различитих научних дисциплина. У овом раду настојали смо да класификујемо различите теоријске концепте националног идентитета, и да испитамо доминантно становиште, користећи квантитативно истраживање на репрезентативном узорку грађана Србије. Дакле, покушали смо да откријемо шта значи национални идентитет и коje je схватање најприсутније код грађана Србије, на шта најчешће масле кад кажу да припадају одређеној нацији и да су за њу везани. Резултати указују на непромењени тренд. Најприсутнија схватања националног идентитета су примордијалистичка. То значи да су основна обележја националног идентитета језик, порекло, заједничка судбина и историја, лоза, религија, и да се она групишу у једно најважније значење. Потом, долази друга група значења позната као инструменталистичка (модерна, западна значења), у коja спадају заједнички политички интерес, државна и културна обележја.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, С. (2003): Нација и идентитет, у књизи Нација у струјама прошлости, Чигоја, Београд, 151-157.
  2. Banks, M. (1996): Ethnicity: Anthropological Constructions, Rou­tledge, London & New York.
  3. Андерсон, Б. (1998): Нација: замишљена заједница, Плато, Београд.
  4. Brubaker, R. (1996): Nationalism Reframed, Cambridge Univerity Press, Cambridge.
  5. Connor, W. (1994): Ethnonationalism, Princeton Univerity Press, Princeton.
  6. Cornell Stephen, Hartmann Douglas (1998): Ethnicity and Race, Making Identities in a Changing World, Pine Forge Press, Sage Publications, London.
  7. Devereux, G. (1990): Komplementaristička etnopsihoanaliza, Au­gust Cesarec, Zagreb.
  8. Голубовић, З. и др. (1995а): Друштвени карактер и друштвене промене у светлу националних сукоба, Институт за филозофију и друштвену теорију, “Филип Вшињић”, Београд.
  9. Gross, M. (1978): Interdisciplinarni i genetički pristup izučavanju nacije, u zborniku: Pristup izučavanju nacije, Centar CK SKH za idejno teorijski rad i marksistički centar CK SK Srbije, Zagreb­, Beograd.
  10. Horowitz, D. (2000): Ethnic Groups in Conflict, University of Cali­fornia Press, Berkley.
  11. Хрњица, С. (1995): О националном идентитету, у часопису: Дщалог, тема броја Демократски процеси и етнички односи, Фонд Демократски центар, Београд.
  12. Илијеску, Ј. (2003): Интеграција и глобализација, Румунско виђење, Либертатеа, Панчево.
  13. Јањић, Д. (1996): Етноцентризам и неизвесност статуса етничких мањина, Гледшита, 1-2, Универзитет у Београду, Београд, 21-52.
  14. Kecmanović, D. (1996): The Mass Psychology of Nationalism Ple­num Press, New York & London.
  15. Leyens, J., Paladino, P., et all (2000): The Emotional Side of Prejudi­ce: The Attribution of Secondary Emotions to Ingroups and Outgro­ups, Personalty and Social Psychology Review, Vol. 4, No. 2, 186­197.
  16. Medrano, J., Gutierrez, P (2001): Nested identities: National and European Identity in Spain, Ethnic and Racial Studies, 24, No. 5, September, 753-778.
  17. Милић, В. (1992): Социјални лик политичког јавног мњења, у књизи Печујлић, М., Рађање јавног мњења u политичких странака, Институт заполитичке студије, Центар за јавно мњење и маркетинг “Медиум”, Београд.
  18. Петровић, Р. (2002): Процена важности обележја националног идентитета и особине личности, Дипломски рад, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Трупа за психоло­гиjу.
  19. Путиња Ф., Стреф-Фенар Ж. (1997): Teopuje о етницитету, Библиотека XX век, Београд.
  20. Република Србија, Републички завод за статистику: Национална и етничка припадност, Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. години, Београд, фебруар 2003.
  21. Савезна Република Југославија, Савезни завод за статисти­ку, Попис становништва 1991. године, Национална припад­ност, Београд, 1993. године.
  22. Смит, А. (1998): Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд.
  23. Steinberg, S. (1989): The Ethnic Myth, Race, Ethnicity and Class in America, Beacon Press Books, Boston.
  24. Triandafyllidou, A. (1998): National Identity and the Other, Ethnic and Racial Studies, Volume 21, Number 4 July, 593-612.
  25. Васовић, Мирјана; Кузмановић, Бора (1996): Национална идентификација и националистички ставови, у часопису: Дијалог, број 1 -2, тема броја Демократски процеси и етнички односи, Фонд Демократски центар, Београд.
  26. Велер, Х. (2001): Национализам, Светови, Нови Сад.
  27. Шибер, Иван (1988): Психолошки аспекти међунационалних односа, Културно-просвјетни сабор Хрватске, Загреб,
  28. Шнапер, Д. (1996): Заједница грађана, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад.
  29. Wade, P. (2001): Racial Identity and Nationalism: a Theoretical Vi­ew from Latin America, Ethnic and Racial Studies, Vol 24, No.5 Sep­tember, 845-865.
  30. Waters, M. (1990): Ethnic Options, University of California Press, Berkley.
периодика Национални интерес 1/2005 УДК: 323.153 173-194
ç