Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

О ПОЈМУ И ПРАВНОЈ ПРИРОДИ НЕУСПЕЛОГ ПОДСТРЕКАВАЊА

Сажетак

И у српском кривичном законодавству, као и у већини страних законодавстава, пошло се од става да под одређеним условима заслужује казну и онај подстрекач који је безуспешно наводио другог на извршење кривичног дела. Криминалнополитички се кажњивост неуспелог (покушаног) подстрекавања оправдава нарочитом опасношћу по заштићено добро коју започињањем каузалног тока над којим више нема власт ствара лице у улози подстрекача. Кажњивост је ипак условљена природом и тежином кривичног дела на које се подстрекавало. Иако је одредба којом је инкриминисано неуспело подстрекавање у нашем Кривичном законику груписана међу одредбе које регулишу саучесништво, оно због одсуства главног дела, тј. непостојања извршиоца кривичног дела, не представља форму саучесништва, већ једну специфичну кажњиву припремну радњу, за коју би се могло тврдити да има одлике и засебне инкриминације. Осим питања правне природе неуспелог подстрекавања, у раду су размотрени и његови појавни облици, као и претпоставке за примену члана 34. став 2. Кривичног законика, којим је у нашем кривичном праву нормирана одговорност за покушај подстрекавања. У разматрању наведених питања аутор је користио расположиву домаћу, као и релевантну страну, пре свега немачку литературу, која овој проблематици посвећује нешто више пажње.

кључне речи:

Референце

  • Aćimović, M. Miodrag. 1937. Krivično pravo. Opšti deo. Subotica.
  • Bačić, Franjo. 1986. Krivično pravo. Opći dio. Zagreb.
  • Bloy, René. 1992. “Grund und Grenzen der Strafbarkeit der mißlungenen Anstiftung”. Juristische Rundschau (12), 493-497.
  • Bock, Dennis. 2008. “Die Anstiftung des zur Tat bereits Entschlossenen – zum Begriff des »alias« oder »omnimodo facturus«”. Juristische Rundschau (4), 143-146.
  • Bock, Dennis. 2018. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Berlin: Springer.
  • Card, Richard. 2012. Card, Cross and Jones Criminal Law. Oxford.
  • Fischer, Thomas. 2011. Strafgesetzbuch und Nebengesetze. München.
  • Frank, Stanko. 1950. Kazneno pravo. Bilješke o Općem dijelu Krivičnog zakonika od 4. XII 1947. Zagreb.
  • Gropp, Walter. 2015. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Berlin: Springer.
  • Jefferson, Michael. 2013. Criminal Law. Harlow (etc).
  • Jescheck, Hans-Heinrich. 1978. Lehrbuch des Strafrects. Allgemeiner Teil. Berlin.
  • Jovančević, Nedeljko. 2008. Podstrekavanje – oblik saučesništva i samostalno krivično delo. Beograd: Službeni glasnik.
  • Kambovski, Vlado. 2006. Kazneno pravo. Opšt del. Skopje.
  • Kandić, Zorica. 1981. „Pravna priroda i kažnjivost neuspelog podstrekavanja”, Arhiv za pravne i društvene nauke (2), 235-249.
  • Kindhäuser, Urs. 2011. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Baden-Baden.
  • Krivični zakonik [KZ] “Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019.
  • Kühl, Kristian. 2008. Strafrecht. Allgemeiner Teil. München.
  • Lazarević, Ljubiša. 2006. Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Savremena administracija.
  • Marković, Božidar. 1909. Krivično pravo. Druga knjiga. Izradio: Živko Topalović, Beograd.
  • Objašnjenja uz Nacrt Krivičnog zakonika FNRJ. 1951. Beograd: Službeni list.
  • Pijade , Moša. 1948. Komentar Opšteg dela Krivičnog zakonika. Beograd.
  • Roxin, Claus. 2003. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band II. Besondere Erscheinungsformen der Straftat. München.
  • Samaha, Joel. 2011. Criminal Law. Wadsworth.
  • Schünemann, Bernd. 2007. Leipziger Kommentar. Strafgesetzbuch, Berlin: De Gruyter Recht.
  • Srzentić, Nikola, Stajić Aleksandar i Ljubiša Lazarević. 2000. Krivično pravo. Opšti deo. Beograd: Savremena administracija.
  • Stojanović, Zoran. 2014. „Položaj saučesnika u krivičnom pravu: između akcesornosti i samostalnosti”, u: Kaznena reakcija u Srbiji. IV deo, ur. Đorđe Ignjatović, 1-16. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Stojanović, Zoran. 2020. Krivično pravo. Opšti deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Stratenwerth, Günter and Lothan Kuhlen. 2011. Strafrecht. Allgemeiner Teil. München.
  • Tahović, Janko. 1956. Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Savremena administracija.
  • Vuković, Igor. 2016. „Značaj određenosti dela izvršioca za postojanje podstrekavanja i javno pozivanje na vršenje krivičnog dela”, Revija za kriminologiju i krivično pravo (2-3), Crimen (3), 311-326.
  • Zlatarić, Bogdan. 1956. Krivični zakonik u praktičnoj primjeni. I. Svezak. Opći dio. Zagreb: Narodne novine.
  • Welzel, Hans. 1965. Das Deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung. Berlin.
периодика Српска политичка мисао 3/2020 3/2020 УДК 343.237 269-294
ç