Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ АКТЕРИ, ЈАВНОСТ И ДЕМОКРАТСКА ТРАНСФОРМАЦИЈА

НОВА НЕОКЛАСИЧНА СИНТЕЗА У МАКРОЕКОНОМСКОЈ ТЕОРИЈИ И ПОЛИТИЦИ

Сажетак

Развој савремене макроекономске теорије карактерише се постојањем великог броја теоријских праваца, са исто тако вели­ким бројем ставова у оквиру сваког од њих, а који су често у супротности једни са другима. У овом раду се приказују покушаји превазилажења ових разлика, вођени принципом да се у оквиру једног концепта укључе најзначајнији доприноси различитих теорија. Половином прошлог века то je био случај са неокласичном синтезом, док се последњих година може говорити о јављању једне „нове“ неокласичне синтезе, која има извесних суштинских сличности са претходном. Циљ рада je да се представе основне карактеристике нове неокласичне синтезе, као и да се размотри питање стварног доприноса овог новог концепта развоју макроекономске теорије и политике.

кључне речи:

Референце

  1. Bain, К., Howells, P., Monetary Economics Policy and its Theoretical Basis, Palgrave Macmillan, 2009.
  2. Ball, L., Sheridan, N., Does Inflation Targeting Matter?, IMF Working Paper 03/129 2003.
  3. Blanchard, О., Amighini, A., Giavazzi, F.,Macroeconomics: A European Perspec­tive, Prentice Hall, 2010.
  4. Giese, G., Wagner, H., Graphical analysis of the new neoclassical synthesis, Uni­versity of Hagen, Department of Economics, 2006.
  5. Goodfriend, M., King, R.G., The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy, The Federal Reserve Bank of Richmond, Working Paper 98-05, 1997.
  6. Healey, N. M., „AD-AS model“, u Snowdon, B., Vane, H., An Encyclopedia of Macroeconomics, Edward Edgar, 2002.
  7. King, J.E., A History of Post Keynesian Economics Since 1936, Edward Elgar, 2002.
  8. Leijonhufvud, A., Macroeconomics and the Crisis: A Personal Appraisal, DG ECFIN’s 6th Annual Research Conference, Brussels, 2009.
  9. Mankiw, N.G., The Macroeconomist as Scientist and Engineer, Journal of Econo­mic Perspectives, 20, No. 4, 2006.
  10. Mishkin, F.S., Inflation Targeting, National Bureau or Economic Research, 2001.
  11. Roncaglia, A., The Wealth of Ideas: A History of Economic Though, Cambridge University Press, 2007.
  12. Snowdon, В. Vane, H.R., A Macroeconomics Reader, Routledge, 1997.
  13. Snowdon, В., Vane, H.R., Modern Macroeconomics Its Origins, Development and Current State, Edward Elgar, 2005.
  14. Woodford, M., Convergence in Macroeconomics: Elements of the New Synthesis, American Economics Association, New Orleans, 2008.
периодика Српска политичка мисао 1/2011 УДК: 330.8:330.101.541 97-114
ç