Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА: ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ, КУЛТУРОЛОШКИ И ИДЕНТИТЕТСКИ ПРОЦЕСИ

НОВА ИЗБОРНА РЕГУЛАТИВА И ПРИНЦИП РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ: ЗАКОН О ИЗБОРУ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА И ЗАКОН О ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА

Сажетак

Предмет рада је анализа законодавног оквира којим се након две деценије значајно мењају изборна регулатива и принципи легитимног конституисања власти на републичком и локалном нивоу. Правно-политиколошком анализом нових решења утврђених у Закону о избору народних посланика и Закону о локалним изборима, у својеврсном политичком интермецу непосредно по доношењу а пре примене на првим наредним изборима, указаћемо на потенцијалне исходе који се могу очекивати превођењем идеала правне норме у стварност конкретног бирачког места. У Дванаестом сазиву Народне скупштине иницирана су, са становишта демократске и институционалне консолидације два круцијална правно-политичка процеса: референдумским изајшњавањем грађана потврђен је Акт о промени Устава у делу о правосуђу, а два паралелна међупартијска дијалога вођена под покровитељством Народне скупштине окончана су усвајањем докумената из којих су произашле промене важећег изборног модела. Циљ анализе је идентификовање утицаја нове регулативе на до сада искристалисану изборну праксу, са фокусом на решења за која очекујемо да ће унапредити принцип репрезентативности а посебно политичке репрезентације националних мањина. У раду се не бавимо комплетним сетом закона од значаја за спровођење избора, нпр. о финансирњу политичких активности, спечавању корупције, избору председника Републике Србије, већ се фокусирамо на кључне новине у избору колективних представничких органа. Промене правне регулативе којом се гласови грађана претварају у посланичка и одборничка места ћемо контекстуализирати у дводеценијској перспективи, користећи различите истраживачке методе: историјски и упоредни метод, као и егзегетички, у смислу тумачења различитих правних извора, с тим да је посебна пажња посвећена анализи, коментарима и тумачењима одређених уставних, законских и подзаконских аката. Додатна вредност анализе произилази и из чињенице да методолошка сазнања тумачимо са позиције непосредног учесника у процесима израде, усвајања и имплементације прописа, у претходних 15 година.

кључне речи:

Референце

  • CRTA. 2021. „Komentari na Nacrt zakona o izboru narodnih poslanika, Nacrt zakona o izboru predsednika Republike i Nacrt zakona o lokalnim izborima koje je Crta dostavila u okviru javne rasprave Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.” Poslednji pristup 20. decembar 2021. https://crta.rs/wp-content/uploads/2021/12/Crtini-komentari-na-izborne-zakone-dostavljenu-u-okviru-javne-rasparave.pdf.
  • Đurić, Vladimir. 2021. „Pravni položaj političkih stranaka nacionalnih manjina u izbornom procesu u Republici Srbiji.” U Dijalog o izborima 2020, ur. Milan Jovanović i Dejan Milenković, 195-210. Beograd:Fakultet političkih nauka Univerziteta i Čigoja štampa.
  • Evropska komisija za demokratiju putem zakona (Venecijanska komisija). 2002. Kodeks dobrog vladanja u izbornim pitanjima: smjernice i obrazloženje. Strazbur: Savet Evrope.
  • Ilić, Vujo. 2021. „Sporazumne stranputice” Peščanik. Poslednji pristup 08. januar 2022. https://pescanik.net/sporazumne-stranputice.
  • Izvod iz registra političkih stranaka Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Poslednji pristup 08. januar 2022.  http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Izvod-iz-Registra-politickih-stranaka.pdf.
  • Jovanović, Milan, i Nikola Perišić.2021. „Posledice izmena zakonskog izbornog praga na predstavljenost stranaka nacionalnih manjina –  lokalni izbori u Srbiji 2020. godine.” Srpska politička misao. 73 (3): 79-101. doi: 10.22182/spm.7332021.
  • Jovanović, Milan. 2021. „Snižavanje izbornog praga – motivi i posledice.” U Dijalog o izborima 2020, ur. Milan Jovanović i Dejan Milenković, 87-104. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta i Čigoja štampa.
  • Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-а Ograničena misija za posmatranje izbora. 2016. Republika Srbija Privremeni izveštaj 18. marta – 14. aprila Prevremeni parlamentarni izbori 24. april 2016.
  • Lajphart, Arend. 2003. Modeli demokratije: oblici i učinak vlade u trideset šest zemalja, -Podgorica: CID; Beograd: Službeni list SCG.
  • Logarušić, Dеjan. 2021. „Methodological principles as elements of scientific research work.” Pravo – Teorija i Praksa 38 (2), 43–53. https://doi.org/10.5937/ptp2102043L.
  • Marković, Đorđe. 2020. „Delimične izborne reforme u Republici Srbiji.” Arhiv za pravne i društvene nauke.  115 (1-2): 121-153. doi: https://doi.org/10.22182/apdn.122020.
  • Mere za unapređenja sprovođenja izbornog procesa dogovorene konsenzusom tokom procesa međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropskog parlamenta.  Poslednji pristup 13. januar 2022. https://europa.rs/wp-content/uploads/2021/09/FINAL-Table-measures-18-Sept-2021-SRB-LAT.pdf .  
  • Narodna skupština Republike Srbije Autentično tumačenje odredbe člana 40. stav 5. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 34/10 – Odluka US, 54/11 i 12/20) RS broj 16 od 27. februara 2020.
  • Nolen, Dieter. 1997. „Izborni sistemi i njihova reforma.” U Izborni sistemi istočne Evrope, ur. Dieter Nolen i Mirjana Kasapović, 6‒37. Beograd: Fondacija Friedrich Ebert Biro Beograd.
  • Odluka  o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa  „Službeni glasnik RS”, br. 62 od 30. avgusta 2019, 65 od 13. septembra 2019. Pristupljeno 18 januar 2022. http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/
  • Odluka USS  IUp-42/2008, od 14. aprila 2011, „Službeni glasnik RS”, broj 28/2011.
  • Odluka USS  IUz 52/2008,  od 21. aprila 2010, „Službeni glasnik RS” broj 34/2010.
  • odluka/2019/62/9.
  • Orlović, Slaviša. 2011a. „Izborni sistem i institucionalni dizajn.” U Preporuke za izmenu izbornog zakonodavstva u Srbiji. 31-50. Beograd: National Democratic Institute for International Affairs.
  • Orlović, Slaviša. 2011b. „Političko predstavljanje nacionalnih manjina–Srbija u komparativnoj perspektivi”. Migracijske i etničke teme, 27 (3): 393-417. https://hrcak.srce.hr/7801.
  • Orlović, Slobodan. 2020. „Bonus od 35 odsto za stranke nacionalnih manjina – neustavan i opasan eksperiment.” Nova srpska politička misao, 20. februar. Poslednji pristup 13. decembar 2021. http://www.nspm.rs/komentar-dana/bonus-od-35-odsto-za-stranke-nacionalnih-manjina-neustavan-i-opasan-eksperiment.html.
  • OSCE Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava.  2020.Republika Srbija parlamentarni izbori 21. juna 2020. Konačni izveštaj Specijalne misije KDILJP-a za procenu izbora. Varšava: OSCE.
  • Pajvančić, Marijana. 2020. „Da li je sporna legalnost predstojećih izbora?” Danas. Poslednji pristup 012. januar 2021.  https://www.danas.rs/vesti/drustvo/da-li-je-sporna-legalnost-predstojecih-izbora/.
  • Pastor, Balint. 2019. „Izazovi ostvarivanja efikasne i  delotvorne nadzorne funkcije parlamenta sa posebnim osvrtom na interpelaciju.” Srpska politička misao  65 (3): 195-216. doi:10.22182/spm.6532019.
  • Pavićević, Đorđe. 2021. „Legitimizacija izbora: dijalog o izborima pre izbora.” U Dijalog o izborima 2020, ur. Milan Jovanović i Dejan Milenković, 43‒55. Beograd:Fakultet političkih nauka Univerziteta; Čigoja štampa.
  • Prpić, Ivan. 1995. „Paradoks opozicije.”Politička misao 32 (3-4): 11-20. Poslednji pristup 09. januar 2022. https://hrcak.srce.hr/110570.
  • Republička izborna komisija  Izveštaj o sprovedenom republičkom referendumu radi potvrđivanja akta o promeni  Ustava Republike Srbije 02 Broj: 014-439/22 od 7. februara 2022. Sporazum o unapređenju uslova za održavanje izbora. Poslednji pristup 18. januar 2022. http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/dokumenta/013-217_21_Sporazum.pdf.
  • Shiklaf Musbah, Qrifa Omar, and Ahmed Mahmoud. 2016. “General characteristics of international legal instruments in the field of human rights.” Pravo – Teorija i Praksa 33 (4-6), 61–76. doi: 10.5937/ptp1606061M.
  • Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Poslednji pristup 14. januar 2022. http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2013/02/Univerzalna-deklaracija-o-ljudskim-pravima-1948.pdf.
  • Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik RS”, broj 98/2006.
  • Vasović, Vučina. 2003. „Lajphartova konsociaciona demokratija.” Predgovor u Modeli demokratije: oblici i učinak vlade u trideset šest zemalja, Arend Lajphart, 5-67. Podgorica: CID; Beograd: Službeni list SCG.
  • Vlada Mišljenje upućeno Narodnoj skupštini 05 broj: 011-938/2022 od 3.januara 2022. Vučićević, Dušan. 2020. Mešoviti izborni sistemi: struktura, geneza, posledice. Beograd: Službeni glasnik. Zakon o izboru narodnih poslanika, „Službeni glasnik RS”, broj 14/22.
  • Vučićević, Dušan. 2021. „Reforme izbornog sistema Srbije: „Od nema izmena u izbornoj godini” do „menjamo radi jačanja demokratije” u samo nekoliko meseci.” U Dijalog o izborima 2020, ur. Milan Jovanović i Dejan Milenković, 179-193. Beograd:Fakultet političkih nauka Univerziteta i Čigoja štampa.
  • Watts, J.Edward. 2020. Republika na samrti. Zagreb: Sandorf.
  • Zakon o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS”“, br. 35 od 10. oktobra 2000, 57 od 30. maja 2003 – US, 72 od 18. jula 2003 – dr. zakon, 75/2003-ispr.dr.zakona, 18 od 25. februara 2004, 85 od 6. oktobra 2005 – dr. zakonik, 101 od 21. novembra 2005 – dr. zakon, 104 od 16. decembra 2009 – dr. zakon, 28 od 26. aprila 2011 – US, 36 od 27. maja 2011, 12 od 8. februara 2020, 68 od 10. maja 2020).
  • Zakon o lokalnim izborima, „Službeni glasnik RS”, broj 14/22. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, „Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14-Odluka US, 55/14 i 47/18.
периодика Српска политичка мисао 1/2022 1/2022 УДК 342.8(497.11) 9-32
ç