Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ ајп1/2019

НОРДИЈСКЕ ЛЕКЦИЈЕ – ДИЗАЈН ИНСТИТУЦИЈА РЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ ИЗВРШНИХ ВЛАСТИ

Сажетак

За напредак у процесу регионалне интеграције пресудна је институционализација политичке сарадње, односно стварања институција кроз које се одвијају мултилатерални сусрет највиших представника извршне власти. Према теоретичарима „новог“ институционализма, институције могу бити и формалне организације и неформални организациони аранжмани, а теоретичари „треће фазе“ институционализма наводе да су елементи који чине институције правила и праксе рада, као и наративи који им дају легитимитет. Посматрајући ове елементе у раду се анализира модел нордијске регионалне сарадње извршних власти, кроз институцију Нордијског савета министара и упоређује са западнобалканским моделом, где се мултилатерална сарадња извршних власти одвија кроз неформалну институцију Берлинског процеса. Наиме, мултилатерална сарадња извршних власти у региону Западног Балкана у периоду од Дејтонског споразума до покретања Берлинског процеса одвијала се искључиво кроз сусрете у оквиру ширих међународних форума, који нису били фокусирани на овај регион. Отпочињањем Берлинског процеса 2014. године сусрети премијера и министара региона добијају редовну динамику и формат усмерен искључиво на Западни Балкан. Тако је у оквиру Берлинског процеса до краја 2018. године је одржано 42 мултилатерална политичка сусрета и покренуто више десетина заједничких пројеката и иницијатива влада региона. Будући да Берлински процес има своја писана правила, праксе рада и наративе који му дају легитимитет, у раду се о њему говори као о неформалној институцији. Трагајући за начинима да се унапреди дизајн ове неформалне институције, рад указује на могућности примене елемената конфигурације Нордијског савета министара на Берлински процес.

кључне речи:

Референце

  • Јовићевић, М., (2015), Модел сарадње нордијских земаља, Службени гласник, Србија.
  • Лопандић, Д. и Кроња, Ј., (2010), Регионалне иницијативе и мултилатерална сарадња на Балкану – друго издање, Европски покрет.
  • Марјановић-Рудан, А., (2018), Berlin Process in a Nutshell, Deutsche Gesellshaft fur Zusammenarbeit (GIZ)
  • Минић, Ј. (ур.)(2016), Стратегија заговарања приступања Западног Балкана ЕУ, Европски покрет у Србији.
  • Теокаревић, Ј.. (2011), Нордијски модел сарадње и могућност његове примене, Центар за регионализам.
  • Bechev, D., (2011), Constructing South East Europe – The Politics of Balkan Regional Cooperation, St Anthony series, Palgrave Mc Millan.
  • Borzel, T.A., (2015), Theorizing Regionalism: Cooperation, Integration, and Governance [Conference Proceedings] (Submitted), prepared for Börzel, T.A./ Risse T. (eds.) (2016), Oxford Handbook of Comparative Regionalism, dostupno na http://aei.pitt.edu/78876/
  • Connectivity agenda – Co-financing of Investment Projects in the Western Balkans in 2015, 2016, 2017, The European Commission i European Bank for Research and Development (2018, February 27), Soft connectivity and the Western Balkans –Press release
  • Dinnie, K., (2008), Nation Branding – concepts, issues, practice, Elsewier
  • European Commission (2015) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Enlargement Strategy
  • Hettne, B. and Soderbaum, F., (1998), The New Regionalism Approach, Politeia, Vol. 17, No 3, Goteborg University, School of Global Studies, dostupno na https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2399180
  • Kaneva, N., (2011), Nation Branding: Toward an Agenda for Critical Research, International Journal of Communicaton 5 (2011), str. 118.
  • Lenz, T. and Marks, G., (2016), Regional Institutional Design: Delegation and Pooling, Oxford Handbook of Comparative Regionalism, Oxford University Press, dostupno na http://garymarks.web.unc.edu/files/2017/02/Lenz-Marks_2016_regional-institutional-design.pdf
  • Lowndes, V. and Roberts, M., (2013), Why institutions matter – The New Institutionalism in Political Science, Political Analysis, Palgrave McMillan
  • Olsen, Johan P., (2009), Change and continuity: an institutional approach to institutions of democratic government, European Political Science Review, European Consortium for Political Research
  • Plans and Budget 2019 – Summary, Nordic Council of Ministers, dostupno na https://www.norden.org/en/publication/plans-and-budget-2019-summary
  • Rothstein, B., (2005), Social Traps and the Problem of Trust, Theories of Institutional Design, Cambridge University Press
  • Strang, J., (2016), Nordic Political and Economic Cooperation: Context, History and Outlook, conference paper for ASEAN Energy Market Integration Forum (AEMI), Singapore, dostupno na http://www.asean-aemi.org/wp-content/uploads/2015/11/AEMI-Connectivity-Singapore_JohanStrang.pdf
  • Strategy for international branding of the Nordic Region – 2019-2022, Nordic Council of Ministers, https://www.norden.org/en/publication/strategy-international-branding-nordic-region-2019-2021
  • Treaty of Cooperation between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden (the Helsinki Treaty), dostupan na https://www.norden.org/en/publication/helsinki-treaty-0
  • Welcome to the Nordic Council of Ministers – what we do and how we do it – Nordic Council of Ministers, 2019, dostupno na http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1283659/FULLTEXT01.pdf
периодика Администрација и јавне политике 1/2019 1/2019 УДК 341.232.4:342.51(48) 83-109
ç