Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА, ПРИВРЕДА И НЕОЛИБЕРАЛНА ТРАНЗИЦИЈА

НЕПРИМЕРЕНО БОГАЋЕЊЕ И КОРУПЦИЈА У СРБИЈИ

Сажетак

Овај чланак скреће пажњу на побољшањe методa неопходних у решавању случајева високе корупције и организације државних органа за спровођење закона у успешној борби против корупције и свих других тешких кривичних дела. Пре свега, реч је о организацији Агенције за борбу против корупције која је обликована као врховна координација, као и кључни принцип у спровођењу процесних радњи које предузимају државни органи и судови. Затим, изнета је студија стварног случаја корупције који још увек није решен у потпуној надлежности, нити је добио институционализовани одговор на криминал или одговарајућу примену стандарда Конвенције Уједињених нација против корупције (UNCAC), директно или приликом доношења коначне одлуке о покретању кривичног поступка у предме­ту уопште или иницијализирајући кривчини поступак на самом почетку, а да поступак још није започет. Угрожен је интегритет општинске власти и борба против корупције је перципирана у току претходног поступка који би могао бити нарушен од сумњичених и правних лица која су уплетена у корупцију, или су у вези са њом. Координација и активности за борбу про­тив корупције је компликован процес који је заснован на принципима UNCAC и Конвенције Уједињених нација против транснационалног организованог кримина­ла (UNTOC). У савременом кривичном поступку једнак значај је дат принципу законититости и принципу легитимности. Имали смо у виду да је тај легитимитет за праведност предвиђен као једнакост странака пред законом и да је наслеђе модерног европског Кривичног поступка. Идеја праведног и правичног суђења стоји на супротној страни од идеја које подржавају остварења намера за себичну реализацију сопствених интереса, који ако нису артикулисани по закону, понекад могу да генеришу корупцију. Правда замишљена као једнакост, могућност и воља за борбу против корупције представљаљући правило, стандард и општу смерницу за решавање случајева корупције.

кључне речи:

Референце

  1. Јован Ћирић, Марио Рељановић, Немања Ненадић, Марко Јовановић, Драган Добрашиновић, Данило Пејовић, Корупција – проблеми и превазилажење проблема, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, 2010.
  2. Јован Ћирић, „Неки методолошки проблеми у истраживању фено­мена корупције“, Ревија за криминологију и кривично право, 2/2008, Београд, 2008.
  3. Снежана Грк, „Србија у зони рецесивног сумрака“, Српска политичка мисао, 1/2009, Београд, 2009.
  4. Мирослав Живковић, „Недостаци правне државе и сузбијање кри­миналитета“ у зборнику радова Спречавње и сузбијање савремених облика криминалитета II, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2007.
  5. Јован Крстић „Кривично дело злоупотребе службеног положаја у супротности са принципима Европске конвенције о људским правима и Устава Републике Србије“, Зборник радова Института за криминолошка и социолошка истраживања, 1-2/08, Београд, 2008.
  6. Јован Крстић, „Организовани криминал и корупција и очување интегритета јавних тужилавца“, „Право и правда“, Часопис за правну теорију и праксу, Удружење судија у Федерацији Босне и Херцеговине, Сарајево, 2008.
  7. Ненад Ненадић, „Појам и узроци корупције“, Зборник радова Корупција – основни појмови и механизми за борбу, Београд, 2007.
  8. Зоран Милошевић, „Политичке странке и корупција“, Политичка ревија, бр. 1/2007: 23-37, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  9. Денис Томсон, Политичка етика и јавна служба, Дерета, Београд, 2007.
  10. Миле Ракић, „Корупција као одраз стања безбедности Републике Србије“, Политичка ревија, 3/2010: 359-378, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  11. Драган Симеуновић, Увод у политичку теорију, Институт за по­литичке студије, Београд, 2009.
  12. Владан Станковић, „Политичке елите у Србији од партократије до плутократије“, Политичка ревија, 2/2011: 93-108, Институт за Политичке студије, Београд 2011.
  13. Драган Марковић, „Локална самоуправа као изворни облик непосредне демократије“, Политичка ревија, 2/2011:73-90, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  14. Владан Станковић, „Утицај конфесионалнохришћанског чиниоца на корупцију“, Српска политичка мисао, 2/2011: 57-76, Институт за политичке студије, Београд 2011.
  15. Davor Derenčinović, Kriminalizacija nezakonitog bogaćenja, Pravni fakultet, Zagreb, 2006.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 17.023.35+343.352(497.11) УДК 173-198
ç