Изабери језик:
Тема броја

О СРПСКОЈ ПОЛИТИЧКОЈ МИСЛИ И ИДЕНТИТЕТУ

НЕОПХОДНОСТ ОЧУВАЊА БАЗИЛИКЕ У КЛАДЕНЧИШТУ

Сажетак

У овом чланку аутор анализира одлуку стручне комисије Републичког завода за заштиту споменика културе у Србији почетком јула 2015. године да се затрпа песком археолошко налазиште са ранохришћанском базиликом у Кладенчишту у околини Беле Паланке на траси изградње Коридора 11 упркос доступним решењима за заштиту тог налазишта и базилике од стране нишког Завода за заштиту споменика културе. Аутор чланка аналитичко-синтетичком и компаративном методом описује овакву одлуку институције задужене за очување споменика културе, као и функционисање институција задужених за очување културног наслеђа у Србији у овом случају. Аутор чланка такође даје историјски пресек развоја српске и светске цивилизације на подручју на којем се налази археолошко налазиште са базиликом у Кладенчишту и предочава да постоји правна основа да се оно ипак заштити и сачува за будуће генерације на основу сличних позитивних примера у земљи и иностранству, што би помогло очувању знања о историји српске и светске цивилизације на овом подручју и послужило на добробит будућим генерацијама.

кључне речи:

Референце

  1. Андрејић, Живојин, Владари Трибала, Центар за митолошке студије – Рача, Колор Прес, Лапово, 2000.
  2. Avramović, Teodor, Recnik Slovar veliki nemecki i serbski (Deutsche und Illyrisches Wörterbuch, 1790/1791.
  3. Цанић, J., „Налазишта попут базилике у Француској измештају путеве“, Јужне вести, 07.07.2015.
  4. Farlatus, Daniele, Ecclesia Sirmiensis olim metropolis, в Illyrici Sacri, VII, Ecclesia Diocletiana, Antibarensis, Dyrrhachiensis et Sirmiensis cum earum suffragantes, Coleti, 1817.
  5. Chalcocondylae Atheniensis, Laonicus, Historiarum Libri decem, 1650, Laonici Chalcocondylae atheniensis Historian Libri decem, interprete Conrado Clausero Tiguriano, Parisiis, MDCL
  6. Јиричек,  Константин,  Историја Срба I, прев. Јован Радоњић, Научна књига, Београд, 1952.
  7. Јоцић, Живота; Крстић, Светислав, Никета из Ремезијиане – Живот и дело ранохришћанског писца и епископа, Књига 1, Просвета, Ниш,  1998.
  8. Качић-Миошић, Андрија, Разговори угодни народа словинског, http://www.archive.org/stream/razgovorugodnin00miogoog/razgovorugodnin00miogoog_djvu.txt
  9. Калаји, Бенијамин, Историја српског народа, прев. Гаврило Витковић,  Државна штампарија, Београд, 1882.
  10. „Лепенски вир (најстарија цивилизација у Европи)“, https://www.youtube.com/watch?v=cyrkylUorME#t=550
  11. Милојевић, Милош С., Одломци историје Срба, Том 1, Државна штампарија, Београд, 1872.
  12. Милојевић, Милош С., Одломци историје Срба и српских – југославенских – земаља у Турској и Аустрији, Прва свеска, Државна штампарија, Београд, 1872, (Обновљено издање, Графос, Панчево, 1996.)
  13. Mocanu, Petre. „The Carpathian-Danubian-Pontic Space – the Geographical Area of the Birth of the Romanian Christianity, Annals of the University of Craiova – Series Geography, vol. XI, 2009.
  14. Панић, Зоран, „Стали радови: Базилика стара 17 векова насред коридора 10“, Блиц, 03. 10. 2013.
  15. „Privileges of Emperors Leopold, Josef and Charles VI, and also of Her Royal Majesty Maria Theresa to glorious Illyrico-Rassian nation“, Illyrio Serbica 1683-1715 (1723), Haus, Hof u. Staat. Archiv Wien, Prev. Zhefarovic и Nenadovic, Музеј Matica Srpska, Novi Sad, 1745 (14.april, 1715)
  16. Радио Телевизија Србије, Магазин РТС, (Припр.) Драгана Сотировски, „Базилика прекривена, стручњаци подељени, јавност збуњена“,  04. 07.  2015.
  17. Rajić, Jovan, Istorija raznih slavenskih narodov naipače Bolgar, Horvatov i Serbov…vo svet istoričeski proizvedenaja Joannom Raičem, V Viene 1794.
  18. Републички завод за заштиту споменика културе – Београд, „Надлежност завода“, http://www.heritage.gov.rs/cirilica/nadleznost_zavoda.php
  19. Старчевић, Милан, „Стање у Бугарској, аларм за Србију“, Геополитика, бр. 78, октобар 2014, Београд
  20. Статут Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, V. „Делатност завода“, Члан 14:  http://www.heritage.gov.rs/cirilica/statut.php
  21. Стефановић, Орфелин Захарије, Житие и славные деяния государя Петра Великого, с приложением краткой географической и политической истории о российском царстве, Венеция 1772, Россиа 1774, cit. Грамоты русского царя Петра I от 03 марта 1711).
  22. Устав Републике Србије, Члан 97 „Култура и заштита“, Надлежности Републике Србије Став 1 Тачка 10, http://sllistbeograd.rs/documents/ustav_republike_srbije_lat.pdf: «Култура и заштита – Надлежности Републике Србије» (Став 1 Тачка 10)
  23. Wilkinson, John Gardener, Dalmatia and Montenegro, Vol. 1, John Murray, Abermarble Street, London, 1848.
  24. Закон о културним добрима, Министарство културе и информисања, Република Србија, http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/zakon-o-kulturnim-dobrima.pdf, објављен у Службени гласник РС, бр. 71/94.
  25. Закон о општем управном поступку, http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/zakoni/3.Закон%20о%20општем%20управном%20поступку.pdf
  26. Zonaras, Ј., Hronika,  Ruski prevod u Vokolomanskom Manastiru. Napecetan u Ct 31 Istor. I Drevn. Rus. U Moskv. Univ. 1847.
периодика Политичка ревија 4/2015 УДК 726.54:271.222(497.11)“2015“ 19-46
ç