Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНА ПЕРЦЕПЦИЈА МАРКСА, МАРКСИЗМА И НЕОМАРКСИЗМА

НЕОМАРКСИСТИЧКО СХВАТАЊЕ РАДА – УТОПИЈА ИЛИ АЛТЕРНАТИВА ТРАНСКАПИТАЛУ

Сажетак

Аутор се бави схватањем појма рада водећих неомарксистичких теоретичара постмодерног времена, Антонија Негрија и Мајкла Харта. Ови теоретичари истичу нематеријални рад као основни облик капиталистичке производње у постмодерној епохи, који ствара нематеријална добра као што су знања, идеје, комуникације, информације, односи. Аутор се у тексту бави питањем да ли овакав нови, постмодерни, нематеријални рад, може победити синергију транснационалног капитала и постмодерне суверености – како тврде Негри и Харт? Питање је да ли отуђење човека у капитализму има свој наставак и у постмодерни или посткапитализам карактерише нови облик солидарности и заједништва оних који производе? Исто тако, да ли носиоци нематеријалног рада, а то је у постмодерни мноштво, наспрам радника у модерној епохи, могу бити револуционарни тако да транснационални капитал обуздају и, чак, да га подреде себи, или се ради само о још једној (нео)марксистичкој утопији?

кључне речи:

Референце

  • Блекбурн Сајмон, Оксфордски филозофски речник, Светови, Нови Сад, 1999.
  • Бурдије Пјер, Сигнална светла: прилози за отпор неолибералној инвазији, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  • Кољевић Богдана, Биополитика и политички субјективитет, Службени гласник, Београд, 2010.
  • Кољевић Богдана, „Марксов појам праксис-a“, Архе, 7/2007, Нови Сад, стр.35–48.
  • Маркс Карл, Капитал I-III, Београдски Издавачко Графички Завод, Београд, 1979.
  • Маркс Карл, Прилог критици политичке економије, БИГЗ, Београд, 1976.
  • Негри Антонио, Хард Мајкл, Декларација, Нова књига, Подгорица, 2012.
  • Негри Антонио, „Революционный процесс длится вечно“, Скепсис, интернет научни часопис: http://scepsis.ru/library/id_2111.html
  • Негри Антонио, Хард Мајкл, Империја, ИГАМ, Београд, 2005.
  • Перишић Срђан, „Постмодерно нестајање политичког и демократије“, Политичка ревија, 2/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 139–154.
  • Перовић Милош, „Рад и подела рада у делу Карла Маркса“, Архе, 26/2016, Нови Сад, 2016, стр. 259–273.
  • Фуко Мишел, Треба бранити друштво, Светови, Нови Сад, 1998.
  • Mils Rajt, Bijeli okovratnik, Naprijed, Zagreb, 1979,
  • Negri Antonio, Hard Majkl, Mnoštvo – rat i demokracija u doba imperija, Multimedijalni institut, Zagreb, 2009.
периодика Национални интерес 3/2019 3/2019 УДК 331.1:141.82 41-58
ç