Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗБЕДНОСТ ДРЖАВЕ

НЕОЛИБЕРАЛНИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАМ У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА И СТУДИЈАМА БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Као својеврсна доградња најширих либералних политичких схватања, неолиберализам и неолиберални институционализам су један од кључних теоријских приступа унутар науке о међународним односима и студија безбедности о разумевању међународне (безбедносне) стварности у другој половини XX века. Имајући у центру пажње анархичну структуру међународног система, неолиберали и неолиберални институционалисти, прихватајући и неке основне поставке неореализма, наглашавају значај међународних институција и режима у успостављању и одржавању сарадње између држава као рационалних актера, које кроз ту сарадњу пре свега теже остварити апсолутну добит, у односу на (нео)реалистичке ставове о преовладавајућем значају релативне добити за државе и њихове уско-себичне интересе. Оштра дебата између неолиберала и неорелиста (нео-нео дебата) обележила је теорију међународних односа и студије безбедности последњих деценија, али се ни данас не назире њен коначан исход. Тим пре, јер савремена међународна политичка и безбедносна стварност, на основу конкретних при­мера из међународне праксе доводи у питање готово све ставове неолибералних институционалиста, пре свега мотиве, услове, нор­ме, правила и процедуре успостављања и одржавања те сарадње и искрено понашање држава у тим аранжманима. Искуства говоре да су досадашњи успостављени облици сарадње између држава били и корисни и штетни за државе, јер их, између осталог, посебно одликују настојања моћних држава да умање националне безбедносне капацитете слабијих држава и често остваре хегемонистичке циљеве на њихову штету.

кључне речи:

Референце

  1. Adler, and M. Barnett, “Security Communities in theoretical perspective”, Cam­bridge Studies in International Relations, 2009, No. 62, p. 3.
  2. J. Art and R. Jervis (eds), International Politics: Enduring Concepts and Con­temporary Issues (sixth edition), Longman, New York, 2003.
  3. Axelrod and R.O. Keohane, “Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions”, World Politics, 1985, Vol. 38, No. 1, pp. 226-254.
  4. М. Бајагић, Међународна безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2012.
  5. B. Baker, “Novi institucionalizam i međunarodni odnosi”, Međunarodni proble­mi, 2011, vol. LXIII, br. 3, str. 343-358.
  6. Buzan, People, State & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era (second edition), Pearson Longman, London, 1991.
  7. N. Waltz, “The Emerging Structure of International Politics”, International Se­curity, 1993, Vol. 18, No. 2, pp. 44-79.
  8. N. Waltz, Theory of International Politics. Random House, New York, 1979.
  9. Д.М. Вукчевић, “Европски и национални идентитет у процесу европске интеграције неофункционалистичко виђење”, Српска политичка мисао, 2011, год. 18, вол. 32, бр. 2, стр. 93-110.
  10. Д. Вукчевић, “Безбедносна политика ЕУ у савременој теорији међународних односа, Српска политичка мисао, 2010, год. 17. вол. 27, бр.1, стр. 67-90.
  11. З. Голубовић, «Елементи критике неолибералног модела транзиције», Социолошки преглед, 2004, вол. XXXVIII, бр. 1-2, стр. 5-21.
  12. Griffiths, S.C. Roach and M.S. Solomon (eds) (2nd). Fifty Key Thinkers In In­ternational relations, Routledge, New York, 2009.
  13. Griffiths, T. O’Callaghan and S.C. Roach, International Relations: The Key Concepts (Second Edition), Routledge, New York, 2002.
  14. M. Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism”, International Organization, 1998, Vol. 42, No. 3, pp. 485-508.
  15. M. Grieco, Cooperation among Nations: Europe, America, and Non-Tariff Bar­riers to Trade, Cornell University Press, Ithaca, 1990.
  16. M. Grieco, Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism, Columbia University Press, New York, 1993.
  17. M. Grieco, “Realist Theory and the Problem of International Cooperation: Analy­sis with an Amended Prisoner’s Dilemma Model”, The Journal of Politics, 1988, Vol. 50, pp. 600-624.
  18. C. Desch, “America’s Liberal Illiberalism: The Ideological Origins of Overre­action in U.S. Foreign Policy”, International Security, 2007/2008, Vol. 32, No. 3, pp. 7-43.
  19. З. Драгишић, “Национална безбедност алтернативе и перспективе”, Српска политичка мисао, 2010, год. 17, вол. 28, бр. 2, стр. 217-232.
  20. Jervis, “Realism, Neoliberalism, and Cooperation”, International Security, 1999, Vol. 24, No. 1, pp. 42-63.
  21. Jervis, “Security Regimes”, International Organizations, 1982, Vol. 36, No. 2, pp. 360-368.
  22. Kahler, Inventing International Relations: International Relations Theory after 1945, Westview Press Boulder, Colorado, 1977.
  23. Kegley Jr. and G.A. Raymond, Exorcising the Ghost of Westphalia: Building World Order in the New Millennium, Prentice Hall, New Jersey, 2002.
  24. Č.V. Kegli, Jr. i R. Vitkof, Svetska politika – trend i transformacija, Centar za studije Jugoistočne Evrope, Fakultet političkih nauka, Diplomatska akadamija, Beograd, 2004.
  25. A. Kenneth, “Cooperation under Anarchy: Hypotheses and Strategies”, World Politics, 1985, Vol. 38, No. 1, pp. 1-24.
  26. O. Keohane, “International Institutions: Two Approaches”, International Studi­es Quarterly, 1988, Vol. 32, No. 4, pp. 379-396.
  27. O. Keohane and L.L. Martin, “The Promise of Institutional Theory”, Internatio­nal Security, 1995, Vol. 20, No. 1, pp. 35-51.
  28. O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton University Press, Princeton, 1984.
  29. O. Keohane and E. Ostrom (eds), Local Commons and Global Interdependence: Heterogeneity and Cooperation in Two Domains, Sage, London, 1995.
  30. D. Krasner (ed), International Regimes, Cornell University Press, New York, 1983.
  31. D. Krasner, Structural Conflict: The Third World Against Global Liberalism, University of California Press, Berkley, 1985.
  32. Lake, “Beyond Anarchy: The Importance of Security Institutions”, International Security, 2001, Vol. 26, No. 1, pp. 129-160.
  33. L. Martin, “Institutions and Cooperation: Sanctions during the Falkland Islands Conflict”, International Security, 1992, Vol. 16, No. 4, pp. 143-178.
  34. П. Матић, “Борба за меку моћ”, Српска политичка мисао, 2009, год. 16, вол. 24, бр. 2, стр. 31-44.
  35. J. Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions”, International Security, 1994/95, Vol. 19, No. 3, pp. 5-49.
  36. J. Mearsheimer, “A Realist Reply”, International Security, 1995, Vol. 20, No. 1 pp. 82-93.
  37. V. Milner, Interests, Institutions, and Information: Domestic Politics and Inter­national Relations, Princeton University Press, New York, 1997.
  38. Newman, A Crisis of Global Institutions? Multilateralism and international se­curity, Routledge, New York, 2007.
  39. Ж. Новичић, “Неолиберализам и неореализам у савременој теорији међународних односа”, Међународна политика, 2007, бр. 2-3, стр. 211-242.
  40. V Paul and J.A. Hall (eds), International Order and the Future of World Politics, Cambridge University Press, New York, 1999.
  41. С. Перишић, “Либерализам s. демократија: Ограничавање политичке демо­крате искорак ка изградњи глобалног нихолистичког друштва”, Српска политичка мисао, 2009, год. 16, вол. 25, бр. 3, стр. 63-82.
  42. R. Powell, “Anarchy in International Relations Theory: The Neorealist-Neoliberal Debate”, International Organization, 1994, Vol. 48, No. 2, pp. 313-344.
  43. R. Powell, “Absolute and Relative Gains in International Relations Theory”, Ame­rican Political Science Review, 1991, Vol. 85, No. 4.
  44. R. Rosecrance, “Has Realism Become Cost-Benefit Analysis?”, International Se­curity, 2001, Vol. 26, No. 2, pp. 132-154.
  45. Д.Р. Симић, Наука о безбедности савремени приступи безбедности, Службени лист, Београд, 2002.
  46. Д.Р. Симић, «Узбурканост у глобалној политици (Од међународног поретка до глобалног сруштва)», Српска политичка мисао, 2008, год. 15, вол. 22, бр. 4, стр. 11-30.
  47. Д. Симић, «Савремене теорије безбедности», Зборник Реформа сектора без­бедности, Институт Г17, Београд, 2003, стр. 11-41.
  48. S. Tatalović, “Koncepti sigurnosti na početku 21. stoljeća”, Međunarodne studije, 2006, god. 6, br. 1, str. 60-80.
  49. P. Wilkin, (2002), “Global Poverty and Orthodox Security”, Third World Quar­terly, 2002, Vol. 23, No. 4, pp. 633-645.
периодика Српска политичка мисао 1/2013 УДК 329.12:327 127-158
ç