Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА, ПРИВРЕДА И НЕОЛИБЕРАЛНА ТРАНЗИЦИЈА

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И ПОЛИТИКА УСЛОВЉАВАЊА ММФ-А

Сажетак

У овом раду аутори се најпре баве анализом појма неолиберализам, који данас представља преовлађујућу економско-политичку доктрину и систем вредно­сти и као такав представља интригантан појам по­литичке теорије и праксе. Образлаже се настанак и развој система неолиберализма и показује се у којим елементима се разликује у односу на класични либерализам. Затим се показује да се систем неолибералног капитализма, по мишљењу аутора, пре свега састоји у потчињености политике и демократских институција првенствено профиту. Оваква неолиберална стратегија оличена је, између осталог, у политици условљавања ММФ-а, па се аутори даље баве разматрањем ове политике, као и давањем критичких оцена њених циљева и резултата. На основу ових теоријских анализа и мноштва емпиријских индикатора аутори указују на постојање кризе легитимитета демократије, односно на супротстављеност политике корпоративне државе и циљева демократске политике.

 

кључне речи:

Референце

  1. Baldacci, E., Clements, B., Gupta, S., “Using Fiscal Policy to Spur Growth When reducing fiscal deficits makes sense for low-income countries”, Finance & Development. Vol. 40, № 4, 2003.
  2. Blanchard, O., Das, M., Faruqee, H., The Initial Impact of the Crisis on Emerging Market Countries, Washington, International Monetary Fund, 2010.
  3. Calvo, G.A., Vegh, C.A. “Inflation Stabilization and Balance of Payments Crises in Developing Countries”. Paper has been prepared for publication in the Handbook of Macroeconomics. North Holland, 1998.
  4. Canales-Kriljenko, I., Guimaraes, R., Ishii, S., Karacadag, C., “Riding the Tiger How central banks in developing countries can best intervene in volatile foreign exchange markets”, Finance & Development. Vol. 40, № 3, 2003, str 30.
  5. Clements, В., Bhattacharya, R., Nguyen, T.Q. »External Debt, Public In­vestment and Growth in Low-Income Countries«. IMF Working Paper. IMF. Washington. WP/03/249, 2003.
  6. Грубишић, Зоран, „Макроекономска стабилизација и структурне ре­форме – одрживост фискалног прилагођавања“, Економист, вол. 41, бр. 1, Савез економиста Србије и Црне Горе, Београд, 2005, с. 178­190.
  7. IMF Study. »IMF Conditionality Review: Experience Under Stand-By and Extended Arrangements, Part II: Backgraound Papers«. IMF Occasi­onal Paper. No. 129, 1995.
  8. IMF World Economic Outlook: Rebalancing Growth, Washington, D.C.: IMF, 2010 (a).
  9. IMF proposes ‘green fund ’for climate change financing, IMF Sur­vey online, 2010(b). www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/ NEW013010A.htm
  10. Killick, T., The IMF and Stabilisation: Developing Country Experiences. Gower House and Overseas Development Institute. Brookfield, 1985.
  11. Krugman, P., Obstfeld, М., International Economics: Theory and Policy. Addison-Wesley, Int., 2003.
  12. Ortiz, G., “Latin America and the Washington Consensus Overcoming Reform Fatigue”, Finance & Development. Vol. 40, No 3, 2003.
  13. Pattillo, C., Poirson, H., Ricci, L., «External Debt and Growth». IMF Wor­king Paper. International Monetary Fund. Washington. WP/02/69, 2002.
  14. Polak, J. “The IMF Monetary Model, A Hardy Perennial”. Finance & Development. IMF. Vol. 34, No 4, 1997.
  15. Schadler, S. “How Successful Are IMF-Supported Adjustment Pro­grams?”, Finance & Development. Vol. 33, No 2, 1996.
  16. Стиглиц, Џ., Противречности глобализације, SBM-x. Београд, 2002.
  17. Станчић, Вишња, „Либерализам и демократија: сличности и разлике“, Политичка ревија, 2/2010, Институт за политичке студије, Бео­град, 2010.
  18. Стојадиновић, Миша, Матић, Петар, „Либерални национализам у потрази за изгубљеним идентитетом“, Политичка ревија, 1/2010, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  19. Тодоровић, Јелена, „Србија и политика условљавања ЕУ“, Политич­ка ревија, вол. 10, 2/2011, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  20. Видојевић, Зоран, Демократија на заласку, Службени гласник, Ин­ститут друштвених наука, Београд, 1997.
  21. Видојевић, Зоран, Транзиција, рестаурација и неототалитаризам, Институт друштвених наука, Београд, 1997.
  22. Видојевић, Зоран, Куда води глобализација, Филип Вишњић, Београд, 2005.
  23. Вукчевић, Дејана, „Допринос либералне теорије међувладиних односа у изучавању процеса европске интеграције“, Политичка ревија, вол. 10, 1/2011, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  24. Волин, Шелдон, Политика и визија, Филип Вишњић, Службени гласник, Београд, 2007.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 330.342.172:339.732 259-276
ç