Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА ПОЛЕМИКА

НЕАДЕКВАТНА ОДЛУКА СУДА

Сажетак

Надзиђивање или надоградња стамбених зграда је предвиђена законом у циљу санације равних кровова због прокишњавања, односно у ширем смислу ради заштите стамбеног фонда. Дакле, изградња стамбе­них или пословних јединица је секундарна у односу на наведени циљ закона. Овај рад се бави разматрањем неадекватне одлуке суда.

 

кључне речи:

Референце

  1. Милица Босиљчић, Заједничка својина, докторска дисертација, Београд,1965.
  2. Драгољуб Стојановић, «Приватна својина будућности», Правни жи­вот, бр. 10/1996, Београд.
  3. Милан Симић, Сусвојина на непокретностима, Правни живот, бр. 11-12/1991, Београд.
  4. Златко Стефановић, Етажна својина de lege ferenda, Правни живот, бр. 10/1996, Београд.
  5. Нина Планојевић, Етажна својина, Крагујевац, 1997.
  6. Славица Мирић, «Одржавање стамбених зграда и станова у промењеним својинским односима», Избор судске праксе, бр .7-8, Београд, 1997.
  7. Жарко Анђелковић, «Надзиђивање стамбених зграда у циљу санације равних кровова», Правни живот, бр. 10, том II, Београд, 1998.
  8. Жарко Анђелковић, «Својина на заједничким деловима вишеспратница и њихово одржавање Теорија о ЕТАЖУМ-у», Судска пракса, бр. 3, Пословна политика дд, Београд, 2000.
  9. Жарко Анђелковић, «Садржина заједничке недељиве својине на заједничким деловима стамбене зграде», Судска пракса, бр. 5, Послов­на политика ад, Београд, 2004.
  10. Жарко Анђелковић, «Заједничка недељива својина /ЕТАЖУМ/», Правни живот, бр. 10, том II, Београд, 2004.
  11. Жарко Анђелковић, Прилози за стамбено право и екологију, Службени гласник, Београд, 2010.
  12. Жарко Анђелковић, «Правни аспект урбане културе у Србији», Српска политичка мисао, бр. 2, Институт за политичке студије Београд, 2011.
  13. Жарко Анђелковић, «Самосталност општине шанса за младе», По­литичка ревија, бр. 2, Институт за политичке студије Београд, 2011.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 349.44 457-464
ç