Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

НАСТАНАК КРИВИЧНОГ ДЕЛА УВРЕДЕ

Сажетак

Према доминантном мишљењу правне романистике, јавни деликт који је за заштитни објект имао част, постојао је у римском праву још у Закону дванаест таблица, а касније је модификован Сулином законодавном реформом. Циљ рада је да преиспита те ставове у светлу сачуваних извора.
Резултати показују да нема сведочанстава о јавноправној заштити части све до Августовог времена, када је она била ограничена на најугледније личности империје и то онда када приватна тужба није имала изгледа на успех. Писање увредљивих песама је у то време кажњавано прогонством из Рима, а смрћу најкасније 365. године, када се о томе говори у конституцији императора Валентинијана Први и Валенса. Могућност подизања тужбе из инјурије criminaliter у римским изворима јавља се тек 478. години у одлуци цара Зенона. Она је била дозвољена само онима који спадају у illustrеs, односно највишим функционерима империје и члановима њихових породица. Може се сматрати да је тек тад настало посебно кривично дело које је за заштитни објект имало част, али само припадника највишег друштвеног слоја.
Примењени методи су језичко, системско и историјско тумачење извора.

кључне речи:

Референце

  • Hagemann, Matthias. 1998. Iniuria von den XII-Tafeln bis zur Justinianischen Kodifikation. Köln Weimer Wien: Böhlau.
  • Hitzig, Hermann Ferdinand. 1899. Iniuria, Beiträge zur Geschichte der Iniuria im griechischen und römischen Recht. München: Theodor Ackermann.
  • Honoré, Tony. 2002. Ulpian: Pioneer of Human Rights. Oxford: Oxford University Press.
  • Huvelin, Paul. 1903. “La notion de l’ iniuria dans le tres ancient droit romain.” U Melanges Appleton, ur. Charles Louis Appleton, 371‒499. Lyon: A. Rey.
  • Katančević, Andreja. 2019. “Lex Cornelia de iniuriis.” U Pravo u funkciji razvoja društva, ur. Dejan Mirović, 195–208. Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Pravni fakultet.
  • Kaeveny, Arthur. 2005. Sulla: The Last Republican. New York: Routledge.
  • Kaser, Max. 1949. Das altrömische Ius. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
  • Mommsen, Theodor. 1899. Römisches Strafrecht. Leipzig: Duncker & Humblot.
  • Kaser, Max. 1971. Das römische Privatrecht. München: C. H. Beck.
  • Manfredini, Arrigo. 1977. Contributi allo studio dell’”iniuria” in età repubblicana. Milano: Giuffrè.
  • Manfredini, Arrigo. 1979. La diffamazione verbale nel diritto romano I: Eta repulicana. Milano: Giuffrè.
  • Maschke, Richard. 1903. Die Persönlichkeitsrechte des römischen Iniuriensystems. Breslau: Marcus.
  • Plescia, Joseph. 1977. “The Development of ‹iniuria›.” Labeo. 23: 271‒289.
  • Pólay, Elemér. 1986. Iniuria Types in Roman Law. Budapest: Akademiai Kiadó.
  • Schiemann, Gottfried. 2009. “Das carmen malum — Versuch einer Entzauberung.” U Festrschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag, ур. Holger Altmeppen, 1059–1066. Heidelberg: Müller.
  • Simon, Dieter. 1965. “Begriff und Tatbestand der „Iniuria” im altrömischen Recht.” Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 82: 132‒183.
  • Von Lübtow, Ulrich. 1969. “Zum römischen Injurienrecht.” Labeo 15: 131–167.
  • Vujović, Ognjen. 2009. „Iniuria.” Magistarski rad. Univerzitet u Beogradu: Pravni fakultet.

  АНТИЧКИ ИЗВОРИ

  • Cicero. De re publica.
  • Gaius. Institutiones.
  • Iustinianus. Digesta.
  • Iustinianus. Codex.
  • Svetonius. De vita caesarum.
  • Tacitus. Annales.
  • Тheodosius. Codex.
периодика Српска политичка мисао 3/2020 3/2020 УДК 343.63 327-341
ç