Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

НАСИЛНИ ОБЛИЦИ КОМУНИКАЦИЈЕ: МОБИНГ (УВОДНА РАЗМАТРАЊА)

Сажетак

Предмет рада јесте aнализа проблематике мобинга, односно утицаја ове појаве на живот радног човека јер се, као такав, појављује у радним срединама. Анализирају се неке од досадашњих дефиниција мобинга, досадашњи истраживачки приступи, као и тренутни начин борбе против мобинга у Србији. Како се ради о старом друштвеном феномену, са именом и дефиницијом, новијег доба, а који се односи на својеврсно злостављање на радном месту, представљен је приступ активном начину борбе против истог, на нивоу теоријског и спознајног, које би требало да прерасте на ниво државе и друштва. Дотичемо се и психолошког одређења агресије/насилног понашања које доводи до појаве мобинга, као и теме насиља као друштвеног феномена, уопште, чије се одређење истоветно односи на мобинг, као облик истог.

Циљ рада јесте дефинисати мобинг, као специфичан модел насилне комуникације којој је указана посебна пажња. Реч је о дескрипцији једног од облика лоше комуникације, вербалног насиља које се одвија у радном окружењу, а спроводи се у својеврсном континууму, током дужег временског периода.

Од метода, присутне су аналогије са досадашњим истраживањима аутора и технике интервјуа са мобингованим представницима синдиката, у смислу изналажења феномена мобинга, у сфери друштвених наука. Резултати рада би требало да донесу свеобухватну промену и подизање свести, на сврсисходан, опипљив ниво, како на нивоу појединца, тако и у смислу колектива/државе, првенствено базирајући цивилизацијски напредак на подизању квалитета комуникацијске праксе. У раду ће бити речи о појму мобинга као феномена двадесетог века, као и о његовој превенцији, на нивоу радне организације и правног система.

кључне речи:

Референце

  • Анђелковић Слободан, Рашковић Таловић Виолета, „Говор мржње као облик политичког насиља“, Српска политичка мисао, бр. 2/2018, 25/60, стр. 66.
  • Балтезаревић Весна, Мобинг: комуникација на четири ноге, Панчево, Мали Немо, 2007.
  • Балтезаревић Весна, “Социјална група и мобинг”, Темида – часопис о виктимизацији, људским правима и роду, 12(4), 2009, стр. 77-92.
  • Големан Данијел (Daniel Goleman), Емоционална интелигенција, Геопоетика, Београд, 2009.
  • Жилић Марија, Јанковић Јосип, „Насиље“, Социјалне теме, 2016, Загреб, стр. 69.
  • Клајн Иван, Шипка Милан, Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2008, стр. 791.
  • Костелић-Мартић Андреја, Мобинг: психичко малтретирање на радноме мјесту, Школска књига, Загреб, 2005.
  • Јашаревић Сенад, „Мобинг у пракси и документима ЕУ и Србије“, Зборник радова Правног факултета, Нови Сад, 2008, бр.1-2, стр. 543-558.
  • Радић Радивој, „Две цртице о мобингу у средњем веку“, Годишњак за друштвену историју, 2, 2011, Одељење за историју, Филозофски факултет, Београд, стр. 21.
  • Симеуновић Драган, Теорија политике 1. Део, Удружење “Наука и друштво” Београд, 2002.
  • Нацрт приједлога Закона о спречавању злостављања на раду, “Мишљење о насиљу на радном месту”, Удруга за помоћ и едукацију жртава мобинга, Загреб, 2007.
  • Закон о спречавању злостављања на раду, Службени гласник РС, бр. 36/2010.
  • Domenico Paparella, Vilma Rinolfi, Fernando Cecchini, Mobbing in Italy, Internet, https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2004/increasing-focus-on-workplace-mobbing, 25/11/2018
  • Se, The definition of mobbing at workplaces, Internet, http://www.leymann.se/English/12100E.HTM, 25/11/2018
  • SE, Mobbing at work, Internet, http://www.Leymann.se/English/frame.html , 25/11/2018
  • Leymann Heinz, „Mobing and Psychological Terror at Workпlaces“, Violence and Victims, Vol. 5, No. 2, Springer Publishing Company, Stockholm, 1990, str. 124.
  • Swedish National Board of Occupational Health and Safety, „Victimization at work“, Ordinance of the National Board of Occupational Safety and Health containing Provisions on measures against Victimization at Work; Internet, http://www.bullyonline.org/action/victwork.htm, 27/11/2018
  • Eurofound, IR Dictionary, Interenet, https://www.eurofound.europa.eu/search?search_block_form=mobbing&search_api_language=All&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&items_per_page=10, 27/11/2018
  • http://www.ramrrs.gov.rs/, 20/12/2018
  • https://mobing.rs/category/aktivnosti/, 20/12/2018
  • http://www.vds.rs/PodrskaZrtvamaMenu.htm, 08/02/2019
периодика Политичка ревија 1/2019 1/2019 УДК 343.62-057.16:316.77 153-169
ç