Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ ПРОЦЕСИ

НАСИЛНИ НЕДРЖАВНИ АКТЕРИ И ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ

Сажетак

Сведоци смо да данас, с почетка XXI века, насилни недржавни актери преузимају дуго чувани примат државе као најдоминантнијег, а у одређеним временским епохама и јединог, актера безбедности. Број међудржавних сукоба је све мањи, а све је више оних у којима бар једну од супротстављених страна представљају насилни недржавни актери. Примећено је да је моћ недржавних актера обрнуто пропорционална моћи државе. Што је држава слабија, утицај и број насилних недржавних актера је већи, и супротно. Услед неспособности да им се на најадекватнији начин супротставе, слабе државе заправо постају својеврстан „инкубатор“ у коме насилни недржавни актери могу да ојачају до те мере да релативно лако превазилазе националне оквире и постају регионални, па чак и међународни проблем. Намера аутора је да овим радом укажу на карактеристике насилних недржавних актера, као безбедносних актера, али и на њихову релацију са слабом државом. Поред тога, на основу различитих параметара, аутори анализирају колико је Србија подложна деловању насилних недржавних актера и којој врсти они припадају.

кључне речи:

Референце

  1. Група аутора, Млади и хулиганизам на спортским приредбама, Мисија ОЕБС у Србији, Београд, 2014.
  2. Западни Балкан „извор страних терористичких бораца“, Internet, http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/1924213/zapadni-balkan-izvor-stranih-teroristickih-boraca.html, 06/09/2016.
  3. Процена претње од тешког и организованог криминала – јавна верзија, Министарство унутрашњих послова Р. Србије, Београд, 2015.
  4. Стојановић Станислав, Глобализација и безбедносне перспективе света, Војноиздавачки завод, Београд, 2009.
  5. Суботић Милован, Екстремизам под окриљем религије, Медија центар Одбрана и Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2015.
  6. Суботић Милован, Димитријевић Иван, „Фактор гомиле у навијачком насиљу“, Култура полиса, Нови Сад, бр. 29/2016, стр. 511-526.
  7. Bezbedna Evropa u boljem svetu – Evropska strategija bezbednosti, ISAC Fond, 2006.
  8. Chaudhry Rajeev, „Violent Non-State Actors: Contours, Challenges and Consequences“, CLAWS Journal – Journal of the Centre for Land Warfare Studies, New Delhi, Winter 2013, (167-178).
  9. Corruption Perceptions Index 2015, Internet, http://www.transparency.org/cpi2015, 22/08/2016.
  10. Ejdus Filip, Međunarodna Bezbednost: teorije, sektori i nivoi, Službeni glasnik, Beograd, 2012.
  11. Fragile States Index 2015, The Fund for Peace, Washington, 2015.
  12. Fukujama Frensis, Građenje države – upravljanje i svetski poredak u dvadesetprvom veku, Filip Višnjić, Beograd, 2007.
  13. Idler Annette and Forest James J. F., „Behavioral Patterns among (Violent) Non-State Actors: A Study of Complementary Governance“, Stability: International Journal of Security & Development, London, 4(1)/2015, стр. 1-19.
  14. Kaldor Meri, Novi i stari ratovi – organizovano nasilje u globalnoj eri, Beogradski krug, Beograd, 2005.
  15. Kreveld Martin van, Transformacija rata, Službeni glasnik i Fakultet bezbednosti, Beograd, 2010.
  16. Schneider Friedrich and Enste H.Dominik, The Shadow Economy: An International Survey, 2nd edition, Cambrige University Press, Cambrige, 2016.
  17. Štrbac Katarina, Milenković Miloš, Milutinović S. Milan, „Transformation or Suppression of the State-centric Security Approach“, Compendium from the Security Forum Cracow 2012, Kraków, 2013, стр. 290-300.
  18. Veber Maks, Politički spisi, Filip Višnjić i Službeni glasnik, Beograd, 2006.
  19. Vinsent Endru, Teorije države, Službeni glasnik, Beograd, 2009.
  20. Williams Phil, Violent Non-State Actors and National and International Security, International Relations and Security Network (ISN), ETH Zürich, 2008.
  21. Zarei H. Mohammad, Safa Azar, „The Status of Non-State Actors under the International Rule of Law: A Search for Global Justice“ у збпрнику: Rethinking International Law and Justice, (Eds. Charles Sampford, Spencer Zifcak, Derya Aydin Okur), New York, 2015, стр. 233-252.
периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 343.9.02:355.02(497.11) 55-70
ç