Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ТЕМЕ

НАЦИОНАЛНО VS. НАДНАЦИОНАЛНО У ПОЛИТИЦИ НАОРУЖАЊА ЕУ

Сажетак

У раду се анализира дихотомија национално/наднационално у политици наоружања ЕУ. У фокусу анализе су деловања Европске агенције за одбрану, као међувладиног органа, и Европске комисије као наднационалне институције. Циљ рада је да се на примеру рада ова два органа укаже на природу политике наоружања ЕУ. Да ли присуствујемо постепеној супранационализацији ове политике? Који облик политичког одлучивања поприма политика наоружања ЕУ у светлу недавних иницијатива предузетих на нивоу ЕУ? У првом делу рада анализира се институционално устројство и деловање Европске агенције за одбрану, као израза међувладине сарадње и указује на настојање држава чланица да сектор наоружања “заштите” од супранационалних иницијатива. Други део рада посвећен је деловању Европске комисије и њеном настојању да прошири овлашћења у сектору наоружања. Коначно, у трећем делу рада анализира се дихотомија национално/наднационално у светлу нових иницијатива предузетих на нивоу ЕУ након усвајања Европске глобалне стратегије 2016. године. У раду се указује на слабости ригидне поделе национално/супранационално као јединог начина анализе сектора наоружања. Закључује се да се концепт тзв. “супранационалне међувладине сарадње” може применити на политику наоружања ЕУ, која се сагледава као нови облик интеграције који превазилази класични међувладин приступ, али притом не доводи до класичног супранационализма.

кључне речи:

Референце

  • Вукчевић, Дејана, “Социјализација и европеизација у оквиру ЕУ: случај Политичко-безбедносног комитета и Војног комитета ЕУ”, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, вол. 21, бр. 3, 2014, стр. 9-28.
  • Вукчевић, Дејана, “Дерогација правила унутрашњег тржишта у области наоружања”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, вол. бр. 3, 2010, стр. 271-288.
  • Batora, Josef, “European Defence Agency: A Flashpoint of Institutional Logics”, West European Politics, vol. 32, n° 6, 2009, pp. 1075-1098.
  • Blauberger, Michael, Weiss, Moritz, “If you can’t beat me, join me! How the Commission pushed and pulled member states into legislating defence procurement”, Journal of European Public Policy, vol. 20, n° 8, 2013, стр. 1120-1138.
  • Blockmans, Steven, “The EU’s modular approach to defence integration: an inclusive, ambitious and legally binding PESCO?”, Common Market Law Review, vol. 55, 2018,  стр. 1785-1826.
  • Council Decision (CFSP) 2015/1835 of 12 October 2015 defining the statut, seat and operational rules of the European Defence Agency (recast), Official Journal of the European Union, L 266, 13.10. 2015.
  • Council Decision 2011/411/CFSP of 12 July 2011defining the statut, seat and operational rules of the European Defence Agency and repeaing Joint Action 2004/551/CFSP, Official Journal of the European Union , n° L 183, 13.07. 2011.
  • Council Joint Action 2004/551/CFSP of 12 July 2004 on the establishment of the European Defence Agency, Official Journal of the European Union,  L 245, 17. 7. 2004.
  • DeVore, Marc R., “Organisations at war: The EDA, NATO and the European Commission”, in Nikolaos Karampekios, Iraklis Oikonomou (eds.), The European Defence Agency. Arming Europe, Routledge, London and New York, 2015, стр. 171-188.
  • Diedrichs, Udo, “Modes of governance in the EU’s Common Foreign and Security Policy”, in Udo Diedrichs, Wulf Reiners, Wolfgang Wessels (eds.), The Dynamics of Change in EU Governance, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2011, стр. 210-238.
  • Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community, Official Journal of the European Union, L 146, 10. 06. 2009.
  • Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service contracts by contracting authorities or entities in the fields of defence and security and amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC, Official Journal of the European Union, L 216, 20.8.2009.
  • Europan Defence Agency, “European Armaments Cooperation Strategy”, Internet, http://www.eda.europa.eu/docs/documents/EDA_European_Armaments_Cooperation_Strategy.pdf, 12/06/2019.
  • European Council, 19/20 December 2013, Conclusions, Brussels, 20 December 2013, Internet, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/140245.pdf, 24/06/2019.
  • European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Region, “European Defence Action Plan”, Brussels, 30.11. 2016, COM(2016) 950 final, Internet,https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/com_2016_950_f1_communication_from_commission_to_inst_en_v5_p1_869631.pdf, 24/06/2019.
  • European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Region, “Launching the European Defence Fund”, COM (2017) 295 final, Brussels, 07.06. 2017, Internet, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/launching_the_european_defence_fund.pdf, 25/06/2019.
  • European Defence Agency, “The Code of Best Practice in the Supply Chain”, Internet, http://www.eda.europa.eu/docs/documents/EDA_Code_of_Best_Practice_in_the_Supply_Chain.pdf?sfvrsn=0, 27/01/2019.
  • European Defence Agency, “The Code of Conduct on Defence Procurement of the EU Member States participating in the European Defence Agency”, Internet, http://www.eda.europa.eu/docs/documents/code-of-conduct-on-defence-procurement.pdf?sfvrsn=0, 26/01/2019.
  • European Parliament, Directorate General for External Policies,”The impact of the ‘defence package’ Directives on European defence”, June 2015, Internet http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549044/EXPO_STU(2015)549044_EN.pdf, 21/06/2019.
  • Ferraro, Stacy, “European Defence Agency: Facilitating Defense Reform or Forming Fortress Europe?”, Transnational Law & Contemporary Problems, vol. 16, n° 2, 2007, стр. 549-620.
  • Fiott, Daniel, “The European Commission and the European Defence Agency: A Case of Rivalry?”, Journal of Common Market Studies, vol. 53, n° 3, 2015, стр. 542-557.
  • Haroche, Pierre, “Supranationalism strikes back: a neofunctionalist account of the European Defence Fund”, Journal of European Public Policy, 2019, DOI: https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/13501763.2019.1609570, стр. 1-20.
  • Herranz- Surrallés, Anna, ” Paradoxes of parliamentarization in European security and defence: when politicization and integration undercut parliamentary capital”, Journal of European Integration, vol. 41, n° 1, 2019, стр. 29-45.
  • Howorth, Jolyon, “Decision-making in security and defence policy: Towards supranational intergovernmentalism?”, Cooperation and Conflict, vol. 47, n° 4, 2012, стр. 433-453.
  • Mampaey, Luc, Moreau, Virginie, Quéau, Yannick, Seniora, Jihan, “Study on the implementation of Directive 2009/43/EC on transfers of defence-related products”, GRIP Final Report, Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité, Bruxelles, 2014, стр. 1-94.
  • Masson, Hélène, Martin, Kévin, “The Directive 2009/81/EC on Defence and Security Procurement under Scrutiny”, Recherches&Documents, n° 3, Fondation pour la recherche stratégique, Paris, 2015, стр. 1-53.
  • Masson, Hélène, “Union européenne et armement. Des dispositions du traité de Lisbonne aux propositions de directive de la Commission européenne”, Recherche&Documents, n° 9, 2008, Fondation pour la recherche stratégique, Paris, стр. 1-41.
  • Mawdsley, Jocelyn, “France, the UK and the EDA”, in Nikolaos Karampekios, Iraklis Oikonomou (eds.), The European Defence Agency. Arming Europe, Routledge, London and New York, 2015, стр. 139-154.
  • Smith, Michael, “Institutionalization, Policy Adaptation and European Foreign Policy Cooperation”, European Journal of International Relations, vol. 10, n° 1, 2004, стр. 95-136.
  • Strikwerda, Johanna, “Sovereignty at stake? The European Commission’s proposal for a Defence and Security and Procurement Directive”, European Security, vol. 26, n° 1, 2017, стр. 19-36.
  • Tardy, Thierry, “Does European defence really metter? Fortunes and misfortunes of the Common Security and Defence Policy”, European Security, vol. 27, n° 2, 2018, стр. 119-137.
  • Trybus, Martin, Buying Defence and Security in Europe. The EU Defence and Security Procurement Directive in Context, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
  • Trybus, Martin, “The new European Defence Agency: a contribution to a common European Security and Defence Policy and a challenge to the Community acquis?”, Common Market Law Review, vol. 43, n° 3, 2006, стр. 667-703.
  • Trybus, Martin, “The EC Treaty as an Instrument оf European Defence Integration: Judicial Scrutiny of Defence and Security Exceptions”, Common Market Law Review, vol. 39, n° 6, 2002, стр. 1347-1372.
  • Weiner, Katharina, “Towards European Preferences? Implications of Directive 2009/81/EC on Domestic Preferences in Defence Procurement”, The Procurement Lawyer, vol. 47, n° 3, 2012, стр. 16-20.
периодика Политичка ревија 3/2019 3/2019 УДК 355.014(4-672EU):323.1 85-112
ç