Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА, ИЗБОРИ И МЕДИЈИ

НАЧЕЛО СВЕТОВНОСТИ ДРЖАВЕ У СРБИЈИ

Сажетак

Oднос између световног и духовног, државе и вере, је питање старо готово од како је створена држава као најшира политичка заједница. Сасвим је јасно да је овај однос мењао своју садржину и суштину то­ком различитих историјских епоха. Начело световности државе је једно од темељних начела великог броја савремених демократских држава, а наступио је на историјску сцену са победом либералних вред­ности. Оно превасходно значи да верске организације морају својим деловањем остати у границама ванполитичке сфере. Ми ћемо у датом чланку првенствено разматрати случај Србије, тренутно стање ствари и постојећу праксу, важећи правни оквир као и историжски развој овог начела. Наравно, спорадични упоредни осврт на остале земље ће бити нужан у циљу свестранијег сагледавања принципа световне држа­ве, уз посебну пажњу према неким најупечатљивијим примерима.

 

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић Сима: „Уставност верске наставе у државним школама res iudicata’’, Анали Правног факултета, год. LIV, бр. 2/2006, Београд.
  2. Аврамовић Сима: „Право на верску наставу у нашем и упоредном европском праву’’, Анали Правног факултета, год. LIII, бр. 1/2006, Београд.
  3. Благојевић Мирко: „Ревитализација религије и религиозности у Србији: стварност или мит?’’, Филозофија и друштво, вол. 20, бр. 2/2009, Београд.
  4. Божић Марко: „Финансијске обавезе државе према верским заједницама у Француској као лаичкој републици, Религија и толеранција, стр. 141, вол. IX, бр. 15/2011, јануар-јун, Београд.
  5. Гујаничић Душан: „Положај закона у француском правном поретку, Политичка ревија, бр. 2/2012, Београд.
  6. Драшкић Марија: ,,О веронауци у државним школама, други пут’’, Анали Правног факултета, год. LIV, бр. 1/2006, Београд.
  7. Карапанџин Стевица: ,,Верска служба у Војсци Србије, Војно дело, зима/2011, Београд.
  8. Келзен Ханс, Чиста теорија права, Правни факултет Универзитета у Београду, 2007.
  9. Кутлешић Владан: „Религија и верске заједнице у уставима компара­тивно, с посебним освртом на предлоге за нови устав Србије“, Политичка ревија, бр. 3/2006, Београд.
  10. Маринковић Танасије: ,,Прилог за јавну расправу о уставности зако­на о црквама и верским заједницама, Анали Правног факултета, год. LIX, бр. 1/2011, Београд.
  11. Матић Милан, О српском политичком обрасцу, Службени лист СРЈ и Институт за политичке студије, Београд, 2000.
  12. Станчић Вишња: “Либерална демократија као остварење слободе”, Српска политичка мисао, бр. 4/2010, Београд.
  13. Vanoni P. Luca: “I simboli religiosi e la libertà di educare in Europa: uniti nella diversità o uniti dalla neutralité?”, Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, numero 00 del 02.07.2010.
  14. Српски устави од 1835. до 1990. са Уставима Краљевине СХС и Краљевине Југославије, Граматик, Београд, 2004.
  15. Закон о црквама и верским заједницама из 2006. године.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 322(497.11) 105-126
ç