Изабери језик:
Тема броја

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, СОЦИЈАЛНЕ И ПРАВНО-ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ

НАЧЕЛО ПАРТНЕРСТВА КАО ИЗАЗОВ РЕГИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Као једно од основних начела кохезионе политике ЕУ, начело партнерства се од његовог увођења 1988. године значајно проширивало и продубљивало. У преговорима о регионалној политици оно данас представља један од захтева који се постављају пред земље кандидате за пријем у ЕУ. Начело партнерства подразумева одговорност државе чланице да приликом израде кључних докумената у програмима коришћења фондова, избору пројеката, њиховом спровођењу, надзору и евалуацији органи јавне власти остваре блиску сарадњу са регионалним и локалним органима власти, економским и социјалним партнерима, као и да развију структуре координисаног колективног управљања. У раду се прво указује на теоријске основе начела партнерства и управљања на више нивоа, представља начело партнерства као захтев нормативног оквира Европске кохезионе политике, да би се потом у кратким цртама представили основни елементи регионалне политике Србије и указало да ово начело није формално препознато у Закону о регионалном развоју и недостајућим стратешким документима.

кључне речи:

Референце

  • Гостиповић Драган, „Социјални капитал и јавна политика“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2/2018, стр. 133-149.
  • Дивљак, Тина, Снежана Ђорђевић, Радојка Павловић, Студија изводљивости стварања локалних партнерстава, Грађанске иницијативе, Београд, 2012.
  • Долапчев, Вања, Данијела Божовић, Партнерство за развој – Примена принципа партнерства у политици регионалног развоја у Србији, Београдска отворена школа, Београд, 2015.
  • Живковић Јован, „Европска регионална политика и регионализација Србије“, у зборнику: радова Применом европских стандарда до регионалног развоја Србије (редактор: Јелена Белић), Београд, Центар за демократију, 2011, стр. 11-17.
  • Зарић Синиша, „Социјални капитал у Србији – негативне импликације“, у зборнику: Економска политика и развој (редактори: Биљана Јовановић Гавриловић, Татјана Ракоњац Антић), Економски факултет, Београд, 2010, стр. 89-104.
  • Јованић Татјана, „Реформа пакта о стабилности и расту и нови правни оквир за координацију економских политика“, у зборнику: Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ (приредио: Вук Радовић), Правни факултет, Београд, 2016, стр. 244-264.
  • Кубовић Бранко, Регионална економика, Информатор, Загреб, 1974.
  • Оцић Часлав, Економика регионалног развоја Југославије, Економика, Београд, 1998.
  • Мирић, Огњен, Иван Кнежевић, Институционални модели управљања кохезионом политиком – предлог модела за Србију, Европски покрет, 2015.
  • Центар за регионализам, Улога организација цивилног друштва на поднационалном нивоу у преговарачком процесу – препоруке за Србију, Београд, 2017. Internet: https://www.centarzaregionalizam.org.rs/prilozi/Uloga_organizacija_civilnog_dru%C5%A1tva_na_podnacionalnom_nivou_u_pregovara%C4%8Dkom_procesu.pdf
  • Amin, Ash, “An institutional perspective on regional development”, International Journal of Urban and Regional Development, Vol. 23, No. 2, 1999, pp. 365-378.
  • Bache, Ian, George Andreou, Gorica Atanasova, Danijel Tomšić, „Europeanization and multi-level governance in south-east Europe: the domestic impact of EU cohesion policy and pre-accession aid“, Journal of European Public Policy, Vol. 18. No. 1, 2011, pp. 122-141.
  • Bache, Ian, “Partnership as an EU policy Instrument: A political History”, West European Politics, Vol. 33, No. 1, 2010, pp. 58-74.
  • Bachtler, John, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska (eds.), EU Cohesion Policy, Reassessing performance and direction, Routledge, London, 2016.
  • Bachtler, John, Irene McMaster, “EU Cohesion policy and the role of the regions: investigating the influence of structural funds in the new member states”, Environment and Planning C: Government and Policy, Vol. 26, No. 2, 2008, pp. 398–427.
  • Boschma, Ron A., „Competitiveness of Regions from an Evolutionary Perspective”, Regional Studies, Vol. 38, No. 9, 2004, pp. 1001-1014.
  • Committee of Regions, European Union, The Charter for Multilevel Governance in Europe,
  • Kingdom of Belgium, Brussels, 2014, Internet https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Pages/default.aspx
  • Council of Europe, Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process, CONF/PLE(2009)CODE1, Internet https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/code-of-good-pratice-for-civil–participation-in-the-decision-making-process-en.pdf
  • Dabrowski, Marcin, “EU cohesion policy, horizontal parternship and the patterns of sub-national governance: Insights from Central and Eastern Europe”, European Urban and Regional Studies, Vol. 21, No. 4, 2014, pp. 364–383.
  • Ferry, Martin, Irene McMaster, “Cohesion Policy and the Evolution of Regional Policy in Central and Eastern Europe”, Europe Asia Studies, Vol., No. 8.,2013, pp. 1502-1528.
  • Jeffery, Charlie, „Sub-National Mobilization and European Integration: Does it make any Difference?“, Journal of Common Market Studies, Vol. 38, No.1, 2000, pp.1–23.
  • Loughlin, John, Frank Hendriks, Anders Lindström (eds.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Oxford University Press, Oxford, 2011.
  • OECD, Regional Development Policies in OECD Countries, OECD, Paris, 2010.
  • Pike, Andy, Andrés Rodriguez-Pose, John Tomaney, Local and Regional Development, Routledge, London, 2006.
  • Stroper, Мichael, The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, The Guilford Press, New York, 1997.
  • Акциони план одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020, Ниш, децембар 2014. Интернет: http://www.ni.rs/wp-content/uploads/akcioni-plan-razvoja-grada-nisa-2015-2020.pdf
  • Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период 2007-2012, Службени гласник РС, бр. 21/2007.
  • Стратегија развоја Града Београда, Службени лист Града Београда, бр. 47/2017.
  • Програм развоја АП Војводине 2014-2020, Службени гласник АПВ, бр. 13/2014.
  • Закон о регионалном развоју, Службени гласник РС, бр. 51/2009, 30/2010, 89/2015.
  • Делегирана Уредбa Комисије 240/2014 од 7. јануара 2014. о Европском кодексу понашања о партнерству о оквиру европских структурних и инвестиционих фондова, Службени лист ЕУ, бр. L 74.
  • Уредба (ЕУ) бр. 1303/2013 Европског парламента и Савета од 17. децембра 2013. године о утврђивању заједничких одредаба о Европском фонду за регионални развој, Европском социјалном фонду, Kохезионом фонду, Европском пољопривредном фонду за рурални развој и Европском фонду за поморство и рибарство и о утврђивању општих одредаба о Европском фонду за регионални развој, Европском социјалном фонду, Kохезионом фонду и Европском фонду за поморство и рибарство, као и о стављању ван снаге Уредбе Савета (ЕС) бр. 1083/2006, Службени лист ЕУ, бр. L 347.
  • Уредба број 231/2014 Европског парламента и Савета од 11. марта 2014. године о успостављању Инструмента за претприступну помоћ (IPA 2) за период од 1. јануара 2014. до 31. децембра 2020. године, Службени лист ЕУ, бр. L 77/11.
  • Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица, Службени гланик РС, бр. 109/09, i 46/10.
периодика Политичка ревија 1/2019 1/2019 УДК 352/354(497.11) 191-209
ç