Изабери језик:
Тема броја

МОДЕЛИ ИЗБОРНОГ СИСТЕМА, ЕКОЛОШКА ПОЛИТИКА, ЕТИКА

МОДЕЛИ ИЗБОРНОГ СИСТЕМА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ (СВЕТСКА ИСКУСТВА И СРБИЈА)

Сажетак

Питањима реформе система локалне самоуправе значајније се приступило кроз доношење нових законских решења (Закона о локалној самоуправи и Закона о локалним изборима) из 2002. и 2007. године којима су уведени другачији системи функционисања и рада локалних самоуправа у односу на период од 1992 до 2000. године, а између осталог и модели локалних изборних система и организације локалне власти који су били у складу са искуствима и решењима развијених европских и светских земаља, што је један од значајних аспеката овог рада. За ових 20-так година пракса је показала одређене слабости локалних изборних систе­ма које су се испољиле пре свега у већинском изборном систему до 2000. године, а последњих 10-так година и у пропорционалном изборном систему Истовремено се тражи и одговарајући модел организације локалне власти, практично од увођења вишестраначког си стема, при чему сваки од модела има своје предности и мане. Не постоји идеални модел локалног изборног система нити организације локалне власти нигде у развијеном свету али се у постојећим законским условима и примереним нашој историји и традицији могу пронаћи решења која ће ублажити већину негативних последица у погледу карактера изборног система и проналажења адекватних одговора на постојеће релације и односе у моделу организовања локалних власти између градоначелника, већа, градске управе и скупштине града.

 

кључне речи:

Референце

  1. Anick, Magnier, Is the Strong Italian Mayor always strong? Conference on “The Political Executive in Local Government”, Odense, 2003.
  2. Ђорђевић, Снежана, Стојановић, Снежана, Весић-Антић, Алексан­дра, Покренимо заједнице (Приручник за јавно заступање у процесу децентрализације), Балкански фонд за локалне инициативе, Београд, 2О09.
  3. Ђорђевић, Снежана, „Систем локалне самоуправе у Србији и Југославији (1804-2000)“, у зборнику: Упоредна искуства локалних са­моуправа, МАГНА АГЕНДА, Београд, 2002.
  4. Ђорђевић, Снежана, „Организација, нивои власти и надлежности – компаративна искуства“, у зборнику: Београд – демократска метропола, уредници: Вукашин Павловић, Славиша Орловић, Факултет политичких наука и Центар за демократију, Београд, 2009.
  5. Ђорђевић, Снежана, „Статут, надлежности и политичка организација градова“, у зборнику: У сусрет новом статусу градова – реалност и потребе, уредници Дејан Миленковић, Душан Дамјановић, ПАЛГО Центар, Београд, 2007.
  6. Ђорђевић, Снежана, Ренесанса локалне власти – упоредни модели, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Чигоја Штам­па, Београд, 2002.
  7. Elliot, Jeffrey M,. ALI, Sheikh, The State and Local Government Poli­tical Dictionary, ABC Clio, Santa Barbara, California, Oxford, England, 1988.
  8. Hamilton, Howard, „The Municipal Voter: Voting and Nonvoting in City Elections“, American Poltical Science Rewiew, New York, (45), 1971.
  9. Јовановић, Милан, „Изборни систем локалне самоуправе у Србији – модели за реформу изборног права“, у зборнику: Београд – демократска метропола, уредници: Вукашин Павловић, Славиша Орловић, Факултет политичких наука и Центар за демократију, Београд, 2009.
  10. Лучић, Зоран, Јовановић, Милан, Стоиљковић, Зоран, Вуковић, Ђорђе, Препоруке за измену изборног законодавства у Србији, Центар за слободне изборе и демократију, Београд, 2009.
  11. Martinot-Hoffmann, Vincent, Local elections in Europe, Institut de Ciencies Politiques i Sociales, Barcelona, 1994.
  12. Маринковић, Радивоје, Локална самоуправа – старе и нове недоумице, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  13. Nalbandian, John, Professionalism in Local Government, Jassey Bass Pu­blishers, New York 1991
  14. Пајванчић, Маријана, Речник основних појмова и термина о изборима, Центар за слободне изборе и демократију, Београд, 2001.
  15. Предлог Закона о изборима председника општине и градоначелника, http://www.ujedinjeniregionisrbije.rs/o-nama/dokumentacija
  16. Recommendation 151 (2004) on advantages and disadvantages of di­rectly elected local executive in the light of the principles of the European Chapter of Local Self Government
  17. Суботић, Драган, Реинжењеринг локалне самоуправе („стари“ и „нови“ закон о локалној самоуправи), Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  18. Шевић, Жељко, „Локална власт у Југославији“, у зборнику: Јачање локалне власти, уредник: Мијат Дамјановић, МАГНА АГЕНДА, Београд, 2002.
  19. Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 83/06
  20. Васиљевић, Душан, „Нови законски оквир за локалну самоуправу у Србији“, у зборнику: Модели организације локалне самоуправе (Сло­венца, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и Србија), ПАЛГО Центар, Београд, 2008.
  21. Закон о локалним изборима, Сл. гласник РС, бр. 33/02
периодика Политичка ревија 2/2013 УДК: 342.82:352.07(100)(497.11) 123-145
ç