Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МИЛОВА РАЗМИШЉАЊА О ПРЕДСТАВНИЧКОЈ ВЛАДИ

Сажетак

Циљ рада је да путем анализе садржаја најзначајнијих политичких дела Џона Стјуарта Мила изложи основне поставке Миловог концепта представничке владе, као и да пружи подробну анализу кључних аргумената које је чувени мислилац изнео у прилог тези о представничкој влади као идеалном облику власти ко­ме би требали да стреме сви народи и заједнице. Такође, аутор рада настоји да читаоцу приближи Милово виђење саме демократије, са посебним освртом на његову анализу основних недостатака које концепт представничке демократије, и поред свих предности, ипак садржи. Ураду је, у оквиру увода, прво дат историжски осврт на лик и дело Џона Стјуарта Мила, да би се потом позабавили проблемом настанка и формирања добре владавине, као и анализом њених са ставних елемената. Средишњи део рада чини анализа Миловог концепта представничке власти као «идеа­ла» тј. најпожељнијег облика владавине. На послетку аутор прелази на питање основних слабости и мана представничке демократије, као и на проблем односа представничке власти и демократијеуопште.

кључне речи:

Референце

  1. Берк, Едмунд, Размишљања о револуцији у Француској, «Филип Вишњић», Београд, 2001.
  2. Вујачић, Илија, Политичка теорија студије, портреты, расправе, Факултет политичких наука, Чигоја, Београд, 2002.
  3. Вучићевић, Душан, „Милов концепт представничке владе“, Поли­тичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  4. Јевтић, Мирољуб, „Религије и односи међу половима“, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, бр. 1/2008.
  5. Мил, Џон Стјуарт, Изабрани политички списи – други свезак, Факул­тет политичких наука, Загреб, 1989.
  6. Мил, Џон Стјуарт, О слободи, Плато, Београд, 1998.
  7. Мићуновић, Драгољуб, Историја друштвених теорија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
  8. Новаковић Александар, «Либерализам и демократија или о једном недавном покушају измирења непомирљивог», Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2009.
  9. Ozzano, Luca, Religious Fundamentalism and Democracy, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, бр. 1/2009.
  10. Skorupski, John, Why Read Mill Today, Routlidge, London, 2006.
  11. Smith, Greg, “Faith in local government: The emergence of religion in the politics of an inner London borough 1975-2006”, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Бео­град, бр. 2/2010.
  12. Становчић, Војислав, Политичка теорија I, Службени гласник, Београд, 2006.
  13. Хејвуд, Ендру, Политичке идеологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 328:1Mill S. 333-356
ç