Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

МИГРАНТСКА КРИЗА И ЊЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НА ЕКОНОМИЈУ СРБИЈЕ

Сажетак

Европске државе се данас сусрећу са највећим неконтролисаним приливом избеглица у својој новијој историји. Сукоби који се одвијају у државама Северне Африке, Блиског истока и Централне Азије, приморали су милионе људи да се покрену. Као последица тога, уследила је масовна миграција дуж „балканске руте“ и Медитерана, која није забележена још од Другог светског рата. Узроци који су довели до експлозије мигрантске кризе у 2015. години су различити. У њих убрајамо бег од ратних разарања, потрагу за бољим животом, бег од различитих видова тероризма и екстремизма и сл. За најпожељнију дестинацију, одређене су високоразвијене земље Европске уније. Будући да се овај рад бави последицама мигрантске кризе на економију Србије, најпре ће бити објашњена разлика између термина „избегличка“ и „мигрантска“ криза, као и узроци њеног избијања. На самом крају, биће представљена процена утицаја актуелне мигрантске кризе на националну економију са аспекта фискалног утицаја и тржишта рада.

кључне речи:

Референце

  1. Бериша Хатиџа, Ракић Миле, ,,Мигрантска криза – студија случаја Републике Србије“, Култура полиса, Култура – Полис Нови Сад, Институт за Европске студије, Београд, бр. 30/2016, стр. 35-60.
  2. Влада Републике Србије, План реаговања у случају повећаног прилива миграната, Интернет, http://www.minrzs.gov.rs/files/doc/migranti/Plan%20Vlade0001.pdf, 16/04/2017
  3. Влада Републике Србије, Србија да буде део јединственог европског решења за мигранте, Интернет, http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=290459, 15.04.2017.
  4. Куљић Ђорђе, ,,Утицај избегличке кризе на процес европских интеграција Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2016, стр. 191-205.
  5. Липовац Милан, Ђурић Слађана, ,,Мигрантска криза у ЕУ и Западнобалканска рута“, Годишњак Факултета безбедности, Факултет безбедности, Београд, бр.6/2015, стр. 67-89.
  6. Петровић Драган, Томић-Петровић Наташа, ,,Европа и миграције са ваневропских подручја – историја и садашњи процеси“, Култура полиса, Култура – Полис Нови Сад, Институт за Европске студије, Београд, бр. 29/2016, стр. 95-107.
  7. Стојановић Никола, ,,Криза у медитеранском суседству: тест за миграциону политику Европске уније“, Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, Београд, бр. 4/2015, стр. 328-348.
  8. Топић-Павковић Бранка, ,,Фискални утицај мигрантске кризе на националну економију“, Acta Economica, Економски факултет Универзитета у Бања Луци, Бања Лука, бр. 24/2016, стр. 89-106.
  9. Bali Sita, ,,Kretanje stanovništva”, u knjizi: Uvod u studije bezbednosti (priredio: Pol D. Vilijams), Službeni glasnik, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2012, стр. 584-601.
  10. Demokratski politički forum, Migracije i evropske integracije, Internet, http://www.centaronline.org/userfiles/files/publikacije/fcd-dpf-bilten-4.pdf, 15/04/2017
  11. Frontex, Central Mediterranean route, Internet, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/central-mediterranean-route/, 15/04/2017
  12. Frontex, Eastern Borders route, Internet, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/eastern-borders-route/, 15/04/2017
  13. Frontex, Eastern Mediterranean route, Internet, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/eastern-mediterranean-route/, 15/04/2017
  14. Frontex, Western African Route, Internet, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-african-route/, 15/04/2017
  15. Frontex, Western Balkan route, Internet, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-balkan-route/, 15/04/2017
  16. Frontex, Western Mediterranean Route, Internet, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-mediterranean-route/, 15/04/2017
  17. General Secretariat of the Council, Managing Migration Together, Internet, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6481-2016-INIT/en/pdf, 18/04/2017
  18. Joint statement of heads of police services from the meeting held in Zagreb, Internet, https://www.mup.hr/UserDocsImages/topvijesti/2016/veljaca/migranti_sastanak/joint_statement.pdf, 18/04/2017
  19. Konvencija o statusu izbeglica (1951), Internet, http://www.unhcr.rs/media/1951RefugeeConventionSer.pdf, 15/04/2017
  20. Spoljnopolitičke sveske, Srbija na izbegličkoj ruti – humanitarni odgovor i pravna prilagođavanja, Fondacija Fridrih Ebert, Evropski pokret u Srbiji, Forum za međunarodne odnose, Beograd, 2016.
  21. Tadić Jure, Dragović Filip, Tadić Tonči, ,,Migracijska i izbjeglička kriza – sigurnosni rizici za EU“, Policija i sigurnost, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, br. 1/2016, стр. 14-40.
  22. Vuletić Vladimir, Stanojević Dragan, Vukelić Jelisaveta, Pešić Jelena, Studija o izbeglicama – Srbija 2016, Fondacija Fridrih Ebert, Centar za primenjena društvena istraživanja, Beograd, 2016.
периодика Политичка ревија 4/2017 УДК 314.74:338(497.11) 101-117
ç