Изабери језик:
Тема броја

ПОГЛЕД СА ЛЕВИЦЕ – ПОГЛЕД НА ЛЕВИЦУ: ИСТОРИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ И ХОРИЗОНТ САГЛЕДАВАЊА САВРЕМЕНЕ ЛЕВИЦЕ

МЕТА-ПРОСТОР КРИЗЕ И МЕТА-ПОЛИТИКА ОБЕСПРАВЉЕНИХ

Сажетак

У раду се тематизују општа својства драматичне структурне кризе светског (капиталистичког) система под комплексним претпоставкама политичке економије његове текуће историјске демисије (последњи циклус последње кризе, крај капитализма), а нарочито се тематизује хијерархијска структура обрасца, матрице, matrix-а моћи, доминације, поробљавања, експлоатације и неједнакости светског (капиталистичког) система (светски поредак корпоративне олигархије, поредак плутократије, плутономија, поредак корпоративне дистопије) са његовим инструментима безпоштедног класног рата против човечанства, његовом „природном“ и „вечном“ поделом планетарне географије на „центар“, „периферију“ и „полупериферију“, поделе на „господаре човечанства“ (Адам Смит, 1776) и све остале, као општих „последица“ таквог „стања“ ствари. То је мета-простор кризе, односно епохалне промене чији смо савременици, четврти у познатој историји. Следствено, у раду се представља снажна аргументација у прилог залагања за мета-политику обесправљених, као залагање за неодложно конципирање алтернативе/ алтернатива оваквом „стању“ ствари и њиховој динамици. А то значи да се за мета-политиком обесправљених трага изван владајућег поретка планетарне дистопије, изван његовог обрасца, матрице, matrix-а и инструмената који га репродукују и одржавају. Реч је о трагању за изласком из кризе. Конципирање мета-политике обесправљених полази од открића да се, у капитализму, стварни односи зависности (са свим њиховим облицима) јављају „тако… да индивидуама сад владају апстракције“, при чему је показано и то да је „апстракција или идеја само… теоријски израз оних материјалних односа који над њима господаре“ (Карл Маркс, 1857). Отуда је знање – целокупно знање света – оно без чега трагање за делотворном мета-политиком обесправљених није могуће. Ово је од виталног значаја за 99% човечанства, што значи за све потчињене, доминиране, експлоатисане, обесправљене, споља и изнутра колонизоване актере светског (капиталистичког) система, укључујући, разуме се, и све споља и изнутра колонизоване, потчињене, доминиране, зависне и експлоатисане земље и народе.

кључне речи:

Референце

  • Кљакић Љубомир, Дуготрајна двогласна музика. Прилог истраживању ритма будућности у време историјске демисије светског система, рукопис, Београд, новембар 2004 – фебруар 2005, (1-53), делимично објављено у Могуће стратегије развоја Србије, уредник Часлав Oцић, дописни члан САНУ, Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Економски зборник, Књига XIII, Београд, 2014, 651-672.
  • Кљакић Љубомир, Студије будућности 1987-2004, (1-274), Народна књига-Алфа, Београд, 2005.
  • Кљакић Љубомир, „Поредак и алтернатива. Узорни случај српског мислиоца Светозара Стојановића. Прилог за историју идеја и људског карактера у доба историјске демисије светског система“, Политеиа, ФПН, Бања Лука, 8, 2014, стр. 329-350.
  • Турчин Питер, Рат и мир и рат. Животни циклуси импаријалистичких нација, 2006, превод са енглеског: Стефан Ристић, PortaLibris, Beograd, 2006.
  • Albo Greg, Panitch Leo, and Chibber Vivek (eds.), The Crisis and the Left: Socialist Register 2012, Vol. 48, Merlin Press, London, 2011.
  • Barrett A. Jeffrey,  The Quantum Mechanics of Minds and Worlds, Oxford University Press, Oxford, 1999.
  • Bostrom Nick, “The Simulation Argument: Why the Probability that You Are Living in a Matrix is Quite High”, Times Higher Education Supplement, May 16, 2003.
  • Braudel Fernand, Podela prostora i vremena u Evropi, prevod sa francuskog [Fernand Braudel: Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, I-III, Armand Colin, Paris, 1967 (I), 1979 (II,III), III, 11-70 ]
  • Carroll K. William, The making of a transnational capitalist class. Corporate power in the twenty-first century, Zed Books, London – New York, 2011.
  • Case Anne and Deaton Angus, „Rising morbidity and mortality in midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st century“, Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS, 2015.
  • Chomsky Noam, „Can Civilization Survive Capitalism? Capitalism as it exists today is radically incompatible with democracy“, AlterNet, March 5, 2013.
  • Deutsch David, „The Structure of the Multiverse“, Centre for Quantum Computation, The Clarendon Laboratory, University of Oxford, UK, April 2001,  http://xxx.lanl.gov/ftp/quant-ph/papers/0104/0104033.pdf
  • Dumenil Gerard, Levy Dominique, The Crisis of Neoliberalism, Harvard  University Ppress, Cambridge, Massachusetts – London, England,  2011.
  • Grejber Dejvid, Utopija pravila. O tehnologiji, gluposti i skrivenim radostimа birokratije, 2015, prevod sa engleskog: Lucy Stevens, Geopolitika, Beograd, 2016.
  • Harvey David, Marx, Capital and the Madness of Economic Reason, Oxford University Press, New York, 2018.
  • Harmatt Chris, Zombie Capitalism. Global crisis and the relevance of Marx, Bookmarks Publications, London, 2009.
  • Kurzweil Ray, The Singularity is Near, Viking Books, New York, 2005.
  • Mason Paul, PostCapitalism: A Guide to our Future, Allen Lane, London, 2015.
  • Marx Karl, Engels Feidrich, Dela, MED, 1- 46, Institut za međunarodni radnički pokret – Prosveta, Beograd 1968 – 1979.
  • Marx Karl, Osnovi kritike političke ekonomije (Rukopis iz 1857 – 1858), preveli: Branko Petrović, Gajo Petrović, Moša Pijade, predgovor: Gajo Petrović, (19) VII-XX, 19-20, Beograd, 1979, 20, „Drugi deo [ Odeljak 11. [Strojevi i nauka u službi kapitala] ]“, 69.
  • Newell Peter, Globalization and the Environment: Capitalism, Ecology and Power, Polity Press, Cambridge, UK – Malden, MA, USA, 2012.
  • Nick Bostrom,  “Are You Living In a Computer Simulation?”, Philosophical Quarterly (2003) Vol. 53, No. 211, pp. 243-255.
  • O’Neill John,  The poverty of postmodernism, Routledge, London and New York, 1995.
  • Panitch Leo and Leyes Colin, eds., Morbid symptoms: health under capitalism. Social Register 2010, Vol 46, pp.325, The Merlin Prerss, London, 2009.
  • Panitch Leo and Gindin Sam, The Making Of Global Capitalism. The Political Economy of American Empire, Verso, London, 2012.
  • Streeck Wolfgang, How Will Capitalism End? Essays on a Failing System, Verso, London and New York, 2016.
  • Stuckler David, King Lawrence, McKee Martin, „Mass privatisation and the post-communist mortality crisis: a cross-national analysis“, The Lancet, January 15, 2009, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.553.2410&rep=rep1&type=pdf
  • Turchin Peter & Nefedov A. Sergey, Secular Cycles, Princeton University Press, Princeton, 2009.
  • Turchin Peter, „Political instability may be a contributor in the coming decade“, Nature 463.608 (4 February 2010),doi:10.1028/463608a, Publisher online 3 February 2010, https://www.nature.com/articles/463608a
  • Turchin Peter, „Social instability lies ahead, researcher says“, Phys.org, January 4, 2017, http://phys.org.news/2017-01-social-instability-lies.html
  • Wallerstein Immanuel, Social Change? Change is Eternal. Nothing ever Change, FBC, SUNY, Address at Sessão Solene de Abertura of the III Congresso Português de Sociologia, Práticas e Processos da Mundança Social, Lisboa, Feb. 7, 1996, 10, http://fbc.binghamton.edu/iwportug.htm.
  • Wallerstain Immanuel, Comentary No. 465, January 15, 2018. „A Discrete Capitalist Collapse? The Onset of Pre-Panics“, Fernand Braudel Center, Bringhaminton University, New York, https://www.iwallerstein.com/discrete-capitalist-collapse-onset-pre-panics/
периодика Национални интерес 2/2019 2/2019 УДК 32.01+316.32(100)“20“ 109-133
ç