Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МЕДИЈСКЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ЈАВНИ ПОЛИТИЧКИ ДИСКУРСИ

Сажетак

Медијске манипулације, њихове технике и механизми потенцијалног деловања на медијску публику истражују се у овом раду као неизбежни чиниоци конституисања јавних политичких дискурса. Најпре је дат сумарни приказ „идеолошког рада медија“ као својеврсни фон манипулација, како би постало јасније како се пропаганда и политички маркетинг ситуирају у одређени друштвени и политички контекст. Кроз приказ базичних принципа и техника пропаганде де монстрирани су начини на које се избором, организацијом и контекстуализацијом чињеница креирају жељене интерпретације и остварају ефекти персуазије. У доба експанзије културе промоције/ПР делатности и истраживања јавног мњења, савремени медији на овај начин постају средишња тачка зачараног круга у којем резултати истраживања јавног мњења и политичког маркетинга управљају избором политичких циљева који се нуде јавности. Дугорочно посматрани, ефекти оваквог стања ствари предстаљају озбиљну претњу развоју демократије, с једне стране јачањем привида демократске комуникације, а с друге стране стварањем апатичне, конфузне, неповерљиве и/или аполитичне медијске јавности.

 

кључне речи:

Референце

  1. Арент, Х., Истина и лаж у политици, Филип Вишњић, Београд, 1994.
  2. Бал, Ф., Моћ медија, Clio, Београд, 1997.
  3. Бер, В., Увод у социјални конструкционизам, Zepter Book World, Бе­оград, 2001.
  4. Бригс, А., Колби, П., Увод у студије медија, Clio, Београд, 2005.
  5. Васић, В., „Услови истинитости у медијском дискурсу“, у Дискурс и дискурси: зборник у част Свенке Савић, ур. Васић, В., Филозофски факултет Нови Сад, 2010, стр. 337-355.
  6. Васовић, М., „Пропагандне (убеђивачке) технике у служби манипулације јавним мнењем“, Етика јавне речи у медијима и политици, ур. Вацић, З., ЦЛДС, Београд, 2004, стр. 249-271.
  7. Волков, В., Дезинформација, Наш дом, Београд, 2001.
  8. Ђорђевић, Т., Политичко јавно мнење, Удружење инжењера и техничара, Београд, 1989.
  9. Ђурић, Ж., Суботић, Д., Медији, јавно мнење и политика, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  10. Ивковић, М, „Фуко versus Хабермас, модерна као недовршени појекат наспрам теорије моћи“, Филозофија и друштво, 2/2006, стр. 59­76.
  11. Јевтовић, З., Јавно мнење и политика, Академија лепих уметности: Центар за савремену журналистику, Београд, 2003.
  12. Канингам, Ф., Теорије демократије, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  13. Лакићевић, Д., „Значај образовања јавности за демократску и политичку културу“, Етика јавне речи, ур. З. Вацић, ЦЛДС, 249-271, Београд, 2004.
  14. Миливојевић, С., „Јавност и идеолошки ефекти медија“, Реч 64.10, Београд, 2001, стр.151-213.
  15. Миливојевић, С, „Идеолошки рад медија”, Нова српска политичка мисао, вол. 8,1-4, Београд, 2001, стр. 233-251.
  16. Миливојевић Ц., „Етика јавне речи и Public relations“, Етика јавне речи у медијима и политици, ур. З. Вацић, ЦЛДС, Београд, 2004, стр. 135-153.
  17. Павићевић, Ђ., “Критички појмовник цивилног друштва (I)”, у Јавност, Група 484, Београд, 2003.
  18. Пешић, М., Новаковић, А., „Медијска производња значења: критика једног редукционистичког поимања релације медији порука јавност“, Српска политичка мисао, 1/2011, стр. 115-137.
  19. Пешић, Ј., Пешић, М., „Унапређивање демократских капацитета медијске комуникације и критичка анализа дискурса“, Политичка ревија, 4/2011, стр. 467-490.
  20. Пешић, М., „Концептуалне основе истраживања релација дискурса, моћи, политике и демократије“, Српска политичка мисао, 4/2011, стр. 309-334.
  21. Price, V, „On the Public Aspects of Opinion: Linking Levels of Analysis in Public Opinion Research“, Communication Research, 15, No. 6, 1988.
  22. Славујевић, З.,Ђ., „Политички маркетинг и етика“, Етика јавне ре­чи у медијима и политици, ур. Вацић, З., ЦЛДС, Београд, 2004, стр. 115-135.
  23. Суботић, Д., Ђурић, Ж., Односи с јавношћу, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  24. Schiffrin, Deborah, Deborah Tannen and Heidi E. Hamilton (eds). The Handbook of Discourse Analysis, Blackwell Publishing, 2007.
  25. Томић, З., Комуникација и јавност, Чигоја штампа, Београд, 2004.
  26. Танта, И, „Обликовање мнијења или нужност манипулације“, Medianali, 1, No. 2, 2007, стр. 13-32.
  27. Фуко, М., Археологија знања, Плато, Београд,1998.
  28. Фуко, М., Поредак дискурса, Карпос, Лозница, 2007.
  29. Хабермас, Ј., Јавно мнење, Култура, Београд, 1969.
  30. Хабермас, Ј., “Рационалност и политика”, Српска политичка мисао, 1-4/1996.
периодика Политичка ревија 1/2013 УДК: 316.774:316.658 203-230
ç