Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА ПОЛЕМИКА

МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ ТРИБУНАЛ ЗА БИВШУ ЈУГОСЛАВИЈУ – ИЗМЕЂУ КАЖЊИВОСТИ И ИСПЛАТИВОСТИ РАТНОГ ЗЛОЧИНА

Сажетак

Предмет рада су етички аспекти деловања Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију („Хашки трибунал“). Своја разматрања ауторка започиње увидом да су напори човечанства да хуманизује рат као per definitionem убилачку људску делатност стари готово два века. Њихов смисао је био да се смање непотребна и војно нецелисходна страдања превасходно цивилног становништва, забрани нечовечно поступање према заробљеницима, обуздају прекомерна разарања материјалних добара, речју, дефини­ше одређена, макар и минималистички конципирана, етика ратовања, која би начелима човечности огра­ничила разорне потенцијале овог, најдеструктивнијег међу свим облицима међуљудског одношења. Трећи у релативно кратком низу институционализованих на пора човечанства у том правцу представља МКТБЈ. У централном делу рада ауторка указује на неке карактеристике деловања овог института међународне правде који озбиљно доводе у сумњу декларисану међународно-моралну мотивацију његових оснивача и финансијера. Анализом неколико случајева пред њим оптужених појединаца, чији елеменати добро илуструју тај увид, она закључује да Трибунал неће значајније допринети афирмацији идеје међународне правде, већ ће пре учврстити уверење у њену релативност, односно сумбисивност интересима моћних који су се у једном историжском тренутку преклопили са интересима неких од бројних актера једног комплексног балканског државно-територијалног разграничења.

 

кључне речи:

Референце

  1. Bassiouni, Sherif, “From Versaille to Ruanda in Seventhy-Five Years: The Need to Establish a Permanent International Criminal Court”, Harvard Human Rights Journal, X, Spring 1997.
  2. Best, Geffrey, War & Law since 1945, Clarendon Press, Oxford, 2002.
  3. Casey, Lee, A., “The Case against the International Criminal Court“, Fordham International Law Journal, 25/ 2002.
  4. Cronin, Bruce, Institutions for the Common Good: International Protecti­ons Regimes in International Society, Cambridge University Press, Cam­bridge, 2003.
  5. Чивиков, Жерминал, Сребреница. Крунски сведок , Албатрос Плус, Београд, 2009.
  6. Чомски, Ноам, Интервју за ТВБХ1, 7. јануар 2006, наведено према: www.nspm.rs/istina-i-pomirenje-na-ex-ju-prostorima/u-srebrenici-se-nije-dogodio-genocid.html
  7. Deyer, Peter, A History of War Crimes, http://www.scoop.co.nz/stories/ HLO903/500161.html
  8. Downes, Alexander, B., Targeting Civilians in War, Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 2008.
  9. Dyer, Peter, “War Crimes and American Rejectionism”, http://new.consortiumnews.com/2009/031309a.html
  10. Hoffman, Stenley, Duties Beyond Borders: On the Limits and Possibiliti­es of Ethical International Politics, Syracuse University Press, Syracuse, N.Y., 1981.
  11. Howard, Michael, Andreopulous, George J. and Shulman, Mark R. (eds.), Constraints on Warfare in Western World: The Laws of War, Yale Univer­sity Press, New Haven and London, 1994.
  12. Хауард, Мајкл, “Temperamenta belli: Да ли се рат може контролисати?”, у зборнику: Европски дискурс ратa (прир. Обрад Савић), Београдски круг, Београд, 1995.
  13. Хејден, Роберт, М., „Пристрасна ’правда’: Људски правизам и Међународни кривични суд за бившу Југославију“, Филозофски годишњак, но. 13/2000.
  14. Хемонд, Филип, “Хаг: оружје ‘легалне одмазде’, www.nspm.rs/istinai-pomirenje-na-ex-ju-prostorima/hag-oružje-legalne-odmazde.html?alphabet=1
  15. Johnstone, Diana, Fool ’s Crusade, Pluto Press, London, 2002.
  16. Jokic, Aleksandar, “Genocidalism”, The Journal of Ethics, 8/2004.
  17. Kotzsch, Lother, The Concept of War in Contemporary History and Inter­national Low, Études d’Histoire Économique, Politique et Sociale, Gen­ève, 1956.
  18. Каргановић, Стефан, “Пропагандна архитектура сребреничког ми­та”, nspm.rs/istina-i-pomirenje-na-ex-ju-prostorima/propagandnaarhitektura-srebrenickog-mita.html
  19. Каргановић, Стефан, „Биљана Плавшић: једна трагична српска прича, http://www.srpskadijaspora/info/vest.asp?id=12590
  20. Mendez, Juan, “National Reconciliation, Transnational Justice and the International Criminal Court”, Etics and International Affairs,Vol XV No.1/2009.
  21. Међународно јавно право: збирка докумената, (прир. Видан Хаџи-Видановић и Марко Милановић), Београдски центар за људска пра­ва, Београд, 2005.
  22. Nill, David, A., “National Sovereignity: Must it be Sacrificed to the Inter­national Criminal Court?”, Brigham Young University Journal of Public Law, No. 14/1999.
  23. Основи међународног јавног права (прир. група аутора), Београдски центар за људска права, Београд, 2005.
  24. Pescin, Victor, International Justice in Rwanda and the Balkans:Virtual Trials and the Struggle for State Cooperation, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
  25. Risen, James, “US inaction seen after Taliban POW’s died” New York Times, July 11, 2009., http://www.nytimes.com/2009/07/11/world/ asia/11afghan.html
  26. Slim, Hugo, Killing Civilians: Method, Madness and Morality in War, Columbia University Press, New York, 2008.
  27. Sob, Pетер, “The Dynamics of International Criminal Tribunals”, Nordic Јournal of International Law, Vol. 67, No.2/1988.
  28. Скочо, Мирјана и Вуџер, Вилијам, „Ратни злочини“, у зборнику: Деградирана моћ: медији и косовска криза, (прир. Филип Хемонд и Едвард Херман), Плато, Београд, 2001.
  29. Вајл, Ерик, Политичка филозофија, Нолит, Београд, 1982.
  30. Зарић, Мирослав, Милошевић, године суђења, Књижевна омладина Србије, Београд, 2007.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 341.645.5(100:497):172.4 407-431
ç