Изабери језик:
Тема броја

МЕНАЏМЕНТ, КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

ЛИДЕРСТВО И ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ У ПОЛИТИЦИ

Сажетак

Аутор пише о пројектном менаџменту у политици, дефинише појам пројекта, пројектних активности и анализира састав, структуру и функције пројектних тимова. Идентификује стилове лидерства, типове личности руководиоца пројекта, као и значај пројектног менаџмента у политичким активностима и процесима.

кључне речи:

Референце

  1. Kotter P.J., „A Force Change, How Leadership Differs from Menage­ment“, The Free Press, New York, 1990.
  2. Kotter P.J., „Leading Change“, Harverd Busines School Press, Boston Mass, 1996,
  3. Heifetz R.A., Laurie D.L., „The Work on Leadership“, 1998, str. 171.
  4. Drucker P.F., „Introduction in The Leader of the Future“, ed. By Henegbein F. et al., Josse-Buss Publishers, San Francisko, 1996,
  5. Kamp D., „Menadžment XXI stoleća“, M.E.P. Consult. Croma, Zagreb, 2000, str. 136.
  6. Tichy N., Devana M., „Transformationaln Leader“ John Wiley, New York, 1996.
  7. Conger A.J., „The Dark Side of Leadership“, u „Leadership“, ed by Vec­chio P.R., University of Notre Dame Press, Notre Dame Indiana 1997.
  8. Bass M.B., „From Transactional to Transformational Leadership: Leadig to Share the Vision“, u „Leadership“, ed by Vecchio P.R., University of Notre Dame Press, Notre Dame Indiana 1997.
  9. Милисављевић М., „Лидерство у предузећу“, Чигоја штампа, Београд, 1999.
  10. Yukl G., „Leadership in Organizations“, treće izdanje, Prentice-Hall, En­glewood Cliffs N.J., 1994.
периодика Политичка ревија 1/2008 УДК: 005.1:32 257-286
ç