Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ ДЕМОКРАТСКИХ МОДЕЛА

ЛИБЕРАЛИЗАМ VS ДЕМОКРАТИЈА: ОГРАНИЧАВАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ – ИСКОРАК КА ИЗГРАДЊИ ГЛОБАЛНОГ НИХИЛИСТИЧКОГ ДРУШТВА

Сажетак

Аутор у раду анализира кризу западне демократије у њеној политичкој димензији, која је започела још 70-их година прошлог века, а интензивирана после пада Берлинског зида. Управо рушење Берлинског зида није само означило да је либерализам успео да са сцене склони још једну политичку идеологију социјализам, него да су либерали, било они означени као неолиберали, либертаријанци и сл. кренули у истискивање и саме демократије са којом су симбиотички на Западу изграђивали националну и социјалну државу. Последњи талас ширења демократије је у ствари привид њеног десупстанцијализовања. Од компетитивног елитизма, као њене већ давне редукције, она најпре инволуира у процедуралну или минималну демократију, да би завршила у пукој медијској манипулацији изборним телом. Кључ нетрпељивости либерализма према демократији није у неким новим изазовима пред којима се савремено друштво налази, већ у практичним консенквенцама теоријске напетости између демократије и либерализма.

кључне речи:

Референце

  1. Аристотел, Политика, БИГЗ, Београд, 1984.
  2. Аврамов, Смиља, Трилатерална комисија, ИМП, Бањалука, 2000.
  3. Бобио, Норберто, Либерализам и демократија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.
  4. Бурдије, Пјер, Сигнална светла: прилози за отпор неолибералној инвазији, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  5. Валерштајн, Имануел, После либерализма, Службени гласник, Београд, 2005.
  6. Дал, Роберт, Дилеме плуралистичке демократије, БИГЗ, Београд, 1994.
  7. Зиновјев, Александар, Запад, Наш дом, Београд, 2002.
  8. Кецмановић, Ненад, Домети демократије, ФПН Чигоја, Београд, 2005.
  9. Лаш, Кристофер, Побуна елита, Светови, Нови Сад, 1996.
  10. Милс, Рајт, Елита власти, Плато, Београд, 1998.
  11. Мировић, Александра, „Дискурзивна демократија као специфичан облик делиберативно-демократског модела“, Српска политичка мисао, 01/2009, Институт за политичке студије, Београд.
  12. Молнар, Томас, Либерална хегемонија, СКЦ, Београд, 1996.
  13. Обрадовић, Даниела, Корпоративни политички системи: компаративни приступ, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1992.
  14. Радојичић, Мирјана, Историја у кривом огледалу, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  15. Симеуновић, Драган, Теорија политике, Наука и друштво, Београд, 2002.
  16. Смит, Адам, Истраживање природе и узрока богатства народа, Култура, Београд, 1971.
  17. Сорал, Алан, „Савез деснице вредности и левице рада“, Геополитика, бр. 29, Београд, 2008.
  18. Тамир, Јеал, Либерални национализам, Филип Вишњић, Београд, 2002.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2009 УДК: 321.7:329.12 63-82
ç