Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ

ЛИБЕРАЛИЗАМ И КОНЗЕРВАТИВИЗАМ: ДВЕ АЛТЕРНАТИВНЕ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ МОДЕРНОГ ДОБА

Сажетак

У овом раду аутор ће се бавити упоређивањем конститутивних идеја либерализма и конзервативизма на апстрактном плану, који представљају политичке теорије модерног доба. С обзиром на овај циљ истраживања, најпре ћемо покушати да одредимо идентитет саме конзервативне мисли. Сходно томе, аутор ће изложити и анализирати три централне доктрине конзервативизма које се ослањају једна на другу: традиционализам, скептицизам и органицизам. У другом делу рада аутор ће покушати да покаже у чему се огледају кључне разлике између либералног и конзервативног погледа на свет. У том циљу биће представљена мелиористичка филозофија историје и специфична либерална концепција човека као прогресивног бића. Такође, биће речи о схватању политике као науке о владању, односно о томе да ли она треба да буде заснована на искуству и традицији или, пак, на апстрактним политичким принципима и идеалима. У том смислу, политичке институције могу да се посматрају као резултат рационалног избора, што представља либерално гледиште, или, пак, оне представљају резултат традиције и акумулираног историјског искуства једног народа, према схватању конзервативаца. Најзад, у последњем делу рада, аутор ће покушати да покаже како одређене идеје конзервативизма могу да послуже као корекција извесних слабости либералне теорије.

кључне речи:

Референце

  1. Берк, Едмунд, Размишљања о француској револуцији, ЦИД, Подгорица, 2001.
  2. Греј, Џон, Либерализам, ЦИД, Подгорица, 1999.
  3. Гујаничић, Душан, ,,Национални фронт Француске- растућа снага европске деснице”, Политичка ревија, 1/2015, стр. 189-205.
  4. Мил, Џон Стјуарт, О слободи,Филип Вишњић, Београд, 1988.
  5. A Companion to contemporary political philosophy, Edited by Robert E. Goodin and Philip Pettit, Blackwell Publishing, USA Malden, 2004.
  6. Социолошки речник, приредили Аљоша Мимица, Марија Богдановић, Завод за уџбенике, Београд, 2007.
  7. Станчић, Вишња, „Филозофски темељи либерализма“, Политичка ревија, 1/2015, стр. 73-83.
  8. Станчић, Вишња, „Проблем моралног разилажења – етички и културни релативизам“, Култура полиса, год. IX (2012), бр. 19, стр. 51-61.
  9. Тадић, Љубомир, Политиколошки лексикон, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996.
  10. Токвил, Алексис де, Стари режим и револуција, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 1994.
  11. Токвил, Алексис де, О демократији у Америци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 2002.
периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 329.11/.12:321.01 75-85
ç