Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЛЕГИТИМИТЕТ У ПОЛИТИЧКОМ ЖИВОТУ СРБИЈЕ – ЈЕДНО ВИЂЕЊЕ

Сажетак

Легитимитет je један oд најчешће заступљених и истовремено најзначајнијих појмова у друштвеним наукама уопште. На темељу легитимитета који je мењао свој основ у историји почива целокупан друштвени, па самим тим и политички поредак. У тексту се после краће теоријске ана­лизе разматрају посебно упечатљиви случајеви нелегитим­ног поступања различитих политичких актера и институција. Легитимитет je сложена категорија која je подложна непрестаној провери и учвршћивању, првенствено путем народног изјашњавања на изборима и референдумима, али u законитим деловањем институција као и одржавањем каквог-таквог додира са грађанима и реалношћу уопште. У тексту су одабрани одређени, по нашем мишљењу, врло битни појмови који у мањој или већој мери утичу на легити­митет једног државно-правног поретка и институција као његових саставних делова.

кључне речи:

Референце

  1. Бобио Норберто, Доба права – дванаест есеја о људским прави­ма, Службени гласник, Београд, 2008.
  2. Гујаничић Душан, „Референдум – облик народног изјашњавања против отуђења власти’’, Политичка ревија, 2/2011, Ин­ститут за политичке студије, Београд.
  3. Јовановић Милан: „Политичке институције и консолидација демократије у Србији, Србија: Противречности политичких система, Зборник радова, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  4. Лукић Радомир, Кошутић Будимир, Митровић Драган, Увод у право, Службени лист СРЈ, Београд, 2000.
  5. Марковић Ратко, Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд, 2000.
  6. Матић Милан, О српском политичком обрасцу, Службени лист СРЈ, Београд, 20о0.
  7. Матић Петар, Стојановић Ђорђе: «Политичка подршка и утемељење демократских вредности», Српска политичка мисао, 3/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  8. Пејковић Марко, «Српски парламентарни одбори – компаратив­на анализа», Српска политичка мисао, 4/2011, Београд.
  9. Печујлић Мирослав, Милић Владимир, Социологија, Номос, Београд, 2000.
  10. Правна еициклопедија 1, Савремена администрација, Београд, 1985.
  11. Радбрух Густав, Филозофија права, Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Београду, 2006.
периодика Национални интерес 1/2013 УДК 323(497.11):321.01 247-262
ç