Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ И ПРАВНЕ ИСТОРИЈЕ

ЛЕГИТИМИТЕТ ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ КОД ТОМАСА ХОБСА

Сажетак

Смисао и циљ рада је осветљавање карактера и изворишта специфичног концепта легитимности суверене државне власти у филозофско–политичкој мисли Томаса Хобса. Наиме, као принципијелни легитимиста и заговорник владарског апсолутизма, Хобс у фокус својих разматрања у значајној мери укључује и експланацију порекла и опсега владарских овлаштења у односу на поданике, па се као основна преокупација рада намеће потреба продирања у срж ауторовог доживљаја света и човека, те његових опсервација основних друштвено – политичких организационих форми, како би се на бази тих сазнања креирала платформа за вредновање Хобсових закључака о оправданости снажне државне власти. У првом делу овог приказа тежиште ће бити стављено на претресање Хобсове интерпретације природе и понашања човека као појединца и као припадника одређене друштвене заједнице, да би са те антрополошке проблематике направили прелаз ка разматрању механизама у којима Хобс препознаје основе конституисања организоване друштвене заједнице и снабдевања носиоца власти сувереним владарским овлаштењима. Посебан ће осврт бити учињен у односу на Хобсово претресање проблема моралности као једног од фактора којим се профилише питање легитимитета државне власти, те које се као лајт мотив протеже кроз значајан део Хобсове доктрине.

кључне речи:

Референце

  1. Библија, Британско и инострано библијско друштво, Београд, 1987,
  2. Захаријевић, Адриана, „Хобс о природном стању и вештачком човеку“, у зборнику: Томас Хобс – Утемељење модерне филозофије политике (приредили Владимир Милисављевић, Иван Младеновић), Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2012, стр. 29 -75.
  3. Крстић, Предраг, „Хобзова политичка чудовишта”, у зборнику: Томас Хобс – Утемељење модерне филозофије политике,(приредили Владимир Милисављевић, Иван Младеновић), Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2012, стр. 155 – 175.
  4. Лок, Џон, Две расправе о влади, Утопија, Београд, 2002.
  5. Русо, Жан – Жак, Друштвени уговор, Филип Вишњић, Београд, 2011.
  6. Степанов, Радивој, Вукадиновић Гордана, Модерност права, Футура, Нови Сад, 2003.
  7. Сладечек, Михал, Републиканство, апсолутизам и либерализам, Хобс и Кант о стању рата и мира, доступно на: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-5738/2011/0353-57381103011S.pdf, 18/02/2017
  8. Фасо, Гвидо, Историја филозофије права, ЦИД, Подгорица, 2007.
  9. Хобс, Томас, Левијатан, или материја, облик и власт државе црквене и грађанске, Култура, Београд, 1961.
  10. Хобс, Томас, Човек и грађанин, Хедоне, Београд, 2006.

   

периодика Политичка ревија 2/2017 УДК 321.01 Hobbes T. 177-191
ç