Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ТРАНЗИЦИОНИМ ДРУШТВИМА

КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ РАСХОДИМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Сажетак

Рад има за циљ да утврди квалитет јавних трансфера за социјалну заштиту у Босни и Херцеговини, те да на основу анализе предложи неопходне мјере за њихово унапређење. У раду се анализирају јавни расходи за социјалну заштиту и квалитет дистрибуције и прецизности усмјеравања социјалних помоћи које нису засноване на дохотку. Резултати показују да је прецизност усмјеравања социјалних трансфера у Босни и Херцеговини неадекватна и регресивна, те да социјална давања нису квалитетно усмјерена на најугроженији дио популације. Из тих разлога неопходно је унапређење система јавних расхода у области социјалне заштите и увођење нових механизама којима би се квалитетније усмјеравала средства.

кључне речи:

Референце

  1. Службени гласник РС, бр. 5/93, 15/96, 110/03, 33/08, члан 79.
  2. Службени гласник РС, бр. 4/02, 17/08 и 1/09, члан 70.
  3. Службени гласник РС, бр. 31/09 пречишћени текст и 1/11.
  4. Agencija za statistiku BiH, Internet, https://www.bhas.ba
  5. Allen R., Tommasi D. Managing Public Expenditures: A Reference Bookfor Tran­sition Countries, OECD, 2001.
  6. Centralna banka BiH, Internet, https://www.cbbh.ba
  7. Coady D., Grosh M., Hoddinott, J. “Targeting Outcomes Redux,” World Bank Research Observer, 19 (1)/2004, стр. 61-85.
  8. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Internet, https://www.dep.gov.ba
  9. Grosh M., Fiszbein A., Schady N., Ferreira, H.G. F., Keleher N., Olinto P., Skoufias, E. (2009.), Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty, 47603 (Washington: Svjetska banka, 2009.
  10. Izvještaj 36156-BiH, Bosna i Hercegovina: Obračun sa fiskalnim izazovima i jačanje perspektiva za rast, Pregled javne potrošnje i institucija, Svjetska banka, Jedinica za smanjenje siromaštva i ekonomsko upravljanje, Septembar 2006. godine
  11. Janvry A., Finan F., Sadoulet E., Vakis R., „Can Conditionnal Cash Transfers Serve as Safety Nets in Keeping Children at School and from Working when Exposed to Shocks?“, Journal of Development Economics, 79(2)/2006, стр. 349-373.
  12. Lindert, P. “Revealing Failures in the History of School Finance”, NBER Work­ing Papers 15491, National Bureau of Economic Research, Inc., 2009.
  13. Lindert P., Milanovic B., Williamson G. J. “Measuring Ancient Inequality”, NBER Working Papers 13550, National Bureau of Economic Research, Inc., 2007.
  14. Manual on Sources and Methods for the Compilation of COFOG Statistics Clas­sification of the Functions of Government (COFOG), OECD, 2007.
  15. Ouanes A., Thakur S., Macroeconomic Accounting and Analysis in Transition Economies, International Monetary Fund, June 1997.
  16. Svjetska banka, Bosnia and Herzegovina: From Aid Dependence to Fiscal Self-­Reliance. Report, No 24297-BiH. Washington DC: World Bank, 2002.
  17. Svjetska banka, Socijalna davanja u BiH: kreiranje održivog sistema socijalne zaštite zasnovanog na stvarnim potrebama (2009), Internet, https://www.sitworldbank.org/INTBOSNIAHERZ/…/SPN2009bos.pdf
  18. UNDP, Public Sector Management, Governance and Sustainable Human Develop­ment, New York, 1995.
  19. World Bank, Governance: The World Bank Experience, World Bank, Washington, D.C, 1994.
  20. Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštitte civilnih žrtava rata i porodice sa djec­om (Službene novine Federacije BiH, 36/99, 54/04 i 39/06)
  21. Zakon o dječijoj zaštiti (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 4/04, 21/05, 19/07 i 2/08)
  22. Zakon o dječijoj zaštiti (Službeni glasnik RS, 4/02, 17/08 i 1/09)
  23. Zakon o doprinosima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 31/09 prečišćeni tekst i 1/11.)
  24. Zakon o socijalnoj zaštiti (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, 1/03, 4/04 i 19/07)
  25. Zakon o socijalnoj zaštiti (Službeni glasnik RS, 5/93, 15/96, 110/03, 33/08)
периодика Социјална политика 1/2017 УДК 364-27(497.6) 27-45
ç