Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

КРАТАК ОСВРТ НА НАЧЕЛО ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ СА ИСТОРИЈСКИМ И САВРЕМЕНИМ АСПЕКТОМ

Сажетак

У овом раду аутор кроз слику поделе државних функција током историје до савремености, истине важност начела поделе власти. О временској и просторној универзалности овог начела казује чињеница да размишљања о подели власти налазимо још у античком све­ту, а да данас нема демократске државе без поделе власти. Надвладавши у једном историјском тренутку конкурентско начело јединства власти, начело поделе власти произвело је два данас најзаступљенија облика државне власти: парламентарни и председнички си­стем. Оба ова система у својим појавним облицима и подврстама имају специфичности, од државе до др­жаве. Заједничко им је доследно или мање доследно прихватање начела поделе власти.

кључне речи:

Референце

  1. Аристотел, Политика, Београд, 1960.
  2. Tomae S. Aquinatis, Summa theologica, Taurini, 1895.
  3. Augustini, Sancti Aurelii episcopi De civitate Dei, vol I MCMVII, vol II MCMV, Lipsiae.
  4. Драган Батавељић, Начело поделе власти од античког полиса до модерних држава, Београд, 1999.
  5. Dino Bigongiari, „Политички назори Томе Аквинског“, у књизи: Тома Аквински, Држава, Загреб, 1990.
  6. Милош Благојевић, Државна управа у српским средњовековним државама, Београд, 1997.
  7. Jean Blondel, Comparative Government, London, 1995.
  8. Џемс Брајс (Bryce), Савремене демократије, I, Београд, 1931.
  9. Вучина Васовић, „Дилеме и проблеми уставног и демократског уређивања власти у »пост-комунистичким земљама«“, Архив за правне и друштвене науке, 2/1994, Београд.
  10. Дан Гјанковић, „Двостраначки систем у Великој Британији“, Политичка мисао, 2/1965, Београд.
  11. Hugo Grotius, De Jure Belli ac pacis – Libri Tres In Guibus Jus Natura & Gentum, Item Juris Publici Praecipua Explucantupa, 1860.
  12. Данило Ј. Данић, Развитак административног судства у Србији и остале скупљене расправе из јавног права, Београд, 1926.
  13. Ivo Duchacek, Power Maps: Comparative Politics of Constitutions, Ox­ford, 1973.
  14. Јован Ђорђевић, Политички систем, Београд, 1988.
  15. Јован Ђорђевић, Уставно право, Београд, 1989.
  16. Слободан Јовановић, Из историје и књижевности, I, Београд, 1991.
  17. Миодраг Јовичић сматра да не може. „Начело поделе власти и судство“, Правни живот, Београд, 7-8/1993.
  18. Ханс Келзен (Kelsen), Општа теорија права и државе, Београд, 1951.
  19. Jan-Erik Lane, Constitutional and Political Theory, Manchester, 1996.
  20. Херолд Ласки, Политичка граматика, II, Београд, 1935.
  21. Juan Linz, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Conso­lidation, Baltimore, 1994.
  22. Проспер Оливије Лисагаре (Lisagare), Историја Париске комуне 1871, Београд, 1956.
  23. Karl Lowenstein, Political Power and the Governmental Process, Chi­cago, 1957.
  24. Радомир Лукић, Историја политичких и правних теорија, I, Београд, 1956.
  25. Радомир Д. Лукић, „Монтескјеова политичка теорија“, Архив за правне и друштвене науке, 1-2/1955, Београд.
  26. Никола Макијавели, Владар, Загреб, 1952.
  27. Карл Маркс (Max), Фридрих Енгелс (Engels), Владимир И. Лењин, Изабрана дела, I IV, Загреб, 1948.
  28. Ратко Марковић, „Директоријална влада“, Анали Правног факултета у Београду, 5-6/1976.
  29. Ратко Марковић, Извршна власт, Београд, 1980.
  30. Ратко Марковић Уставно право и поилитичке институције, Београд, 2008.
  31. Џон Стјуарт Мил (Mill), О представничкој влади, Београд, 1876.
  32. Шарл Монтескје, О духу закона, Београд, 1989.
  33. Павле Николић, Уставно право, Београд, 1993.
  34. Фредерик Остен Ог, Политичко уређење савремене Енглеске, I, Бео­град, 1937.
  35. Најдан Пашић, Савремена држава, Београд, 1976.
  36. Платон, Држава, Београд, 1966.
  37. Полибије, Историје, I II, Нови Сад, 1988.
  38. Максимилијан Робеспјер, Луј Антоан Сен-Жист: Одабрани говори, Загреб, 1953.
  39. Жан Жак Русо, Друштвени уговор, Београд, 1949, стр. 46.
  40. Смиљко Сокол, Бранко Смердел, Уставно право, Загреб, 1998.
  41. Неркез Смаилагић, Хисторија политичких доктрина, Загреб, 1974.
  42. Јосип Срук, Делегатски скупштински систем, Загреб, 1982.
  43. Јован Стефановић, Уставно право ФНР Југославије и компаратив­но, II, Загреб, 1956.
  44. Theen Rolf H. W. и Wilson Frank L, Comparative Politics, New Jersey, 2001.
  45. Александар Фира, Енциклопедија уставног права бивших југословенских земаља, I, Нови Сад, 1993.
  46. Александар Фира, Уставност и политика, Нови Сад, 1984.
  47. Цицерон, Држава, II, Београд, 2002.
  48. Александер Хамилтон (Hamilton), Џемс Медисон (Madison), Џон Џеј (Јау), Федералистички списи, Београд, 1981.
  49. Томас Хобз, Левијатан или материја, облик и власт државе црквене и грађанске, 1, Ниш, 1991.
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 321.01:342.33 39-68
ç