Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ЈАВНА ПОЛИТИКА

КОРПОРАТИВНИ ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И (ДЕ)РЕГУЛАЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ

Сажетак

Аутор дефинише комуниколошку димензију корпоративних односа с јавношћу у јавном сектору утемељујући се на Котлеровој матрици (односи с штампом, медији, лобирање…), уз неизбежну поделу на корпоративну и маркетиншку димензију. Исто тако, дефинише десет активности односа с јавношћу, попут, сарадње с медијима специјалних догађаја, припреме јавних наступа, истраживања, саветовања, обуке и управљања. Поред тога сегментира седам група циљних јавности: финансијска, медијска, државе са својим институцијама, грађанства, локална интерна и шира јавност уз прецизно дефинисање медија, медијских масовних комуникација, типова медија као и односа медија и цензуре у савременом друштву. Анализира се интеракција односа с јавношћу и јавног сектора уз низ појмова везаних за анализу модерних корпоратив­них односа с јавношћу. Јавни сектор као део политичког система знатно детерминише макро-друштвене односе унутар целокупног друштва. Посебно када је реч о економији, односно пословању јавног сектора који се трансформише на принципима приватно-јавног партнерства. Односи с јавношћу у таквом социо-политичком и по­словном амбијенту постају важни део дерегулације, односно шире посматрано модернизације друштва у Србији. Значај овог истраживања је у дефинисању положаја и улоге корпоративних односа с јавношћу у савременом друштву уз прецизирање корпоративных пословних интеракција са односима с јавношћу, где важну улогу има модерна корпорација као привредни субјекг друштва.

кључне речи:

Референце

  1. Блек, Сем: Односи с јавношћу, Београд, 1997.
  2. Вељко Дубљевић: Примена Ролсових принципа правде кроз појаве: рационално и разложно, у: Правни живот бр. 14/2007. стр. 400.
  3. Филиповић, Винка, Костић, Милица, Прохаска, Слободан: Односи с јавношћу, Београд, 2001.
  4. Павловић, Миливоје: Односи с јавношћу, Београд, 2003.
  5. Цветковић, Љубиша: Односи с јавношћу, 2003.
  6. Суботић, Драган, Ђурић, Живојин: Односи с јавношћу, Београд, 2005.
  7. Суботић, Драган, Ђурић, Живојин: Медији, Јавно мњење и политика, Београд, 2009.
  8. Суботић, Драган, Ђурић, Живојин: Друштво, политика, развој на почетку 21. века, Београд, 2008.
  9. Суботић, Драган, Ђурић, Живојин: Медији и корпоративне етике комуникација, Београд, 2009.
  10. Суботић, Драган, Ђурић, Живојин: Социјалне и политичке дезорганизације друштва, Београд, 2008.
  11. Суботић, Драган: Нови јавни менаџмент, Београд, 2010.
  12. Грубор, Александар: Маркетинг истраживања: Интегрални део међународног маркетинг програма, Суботица, 2007.
  13. Штиглиц, Џозеф: Економија јавног сектора, Београд, 2008.
  14. Радосављевић, Душко: Менаџмент јавнеуправе, Бања Лука, 2006.
  15. Пусић, Еуген: Држава и државнауправа, Загреб, 1999.
  16. Перко-Шепаровић, Инге, „Модели управе и локалне самоуправе“, Политичка мисао, Загреб, 2002.
  17. Миленковић, Дејан, Ракић, Војин, Слободан приступ информацијама и јавна управа, Београд, 2005.
  18. Суботић, Драган: „Јавно управљање и модернизација јавног сектора Србије“, Политичка ревија, Београд, бр. 2/2010.
  19. Суботић, Драган: “Пословне комуникације“, Пословна економија, Сремска Каменица, бр. 1/2007.
  20. Мунитлак-Ивановић, Оља: „Еколошки менаџмент као модел управљања ризиком“ Пословна економија, Сремска Каменица, бр. 1/2008.
  21. Суботић, Драган: „Односи с јавношћу у постиндустријском друштву“, Српска политичка мисао, Београд, 2009, бр. 4/2009.
  22. Суботић, Драган: „Јавно управљање и модернизација јавног сектора Србије“, Политичка ревија, Београд, бр. 2/2010.
периодика Српска политичка мисао 3/2010 УДК: 659.4:35.07(497.11) 117-134
ç