Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

КОНКУРЕНТНОСТ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ КАО ПРЕТПОСТАВКА УЛАСКА У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Сажетак

Већ неколико деценија у Србији се веома озбиљно размишља о уласку у Европску унију. И поред тога што се у последње време активно ради на испуњавању критеријума предвиђених за земље које желе да постану чланице ЕУ, тренутно се налазимо на пола пута. Крајем прошле године потписан је Споразум о стабилизацији и придруживању, који још увек није ратификовала већина чланица ЕУ, док Србија овај уговор једнострано примењује од 1. јануара текуће године. Наредна степеница је стицање статуса земље-кандидата. На том дугачком и захтевном путу наша земља се суочава са бројним и чини се тешко премостивим препрекама, везаним за дефинисање коначног статуса Косова и сарадњу са Хашким трибуналом. Економски развој Србије, темељен на приливу страног капитала, озбиљно успорава, откривајући бројне и крупне структурне проблеме, који нису на адекватан начин решени, спровођењем транзиционих реформи у последњој деценији. Већина наших тренутних тешкоћа (негативне стопе раста БДП-а, висок и константан дефицит спољно-трговинске размене, огромна незапосленост, дефицит државног буџета, висок и растући спољни дуг…) у крајњој линији су последица изразито ниске конкурентности српске привреде. У одговору на питање како повећати конкурентност српске привреде, као неопходне претпоставке за ефикаснији развој, односно убрзање европског пута Србије, најпре ћемо оценити транзиционе ефекте досадашњег развоја и глобалну конкурентност Србије и неких земаља из непосредног окружења. Затим ћемо анализирати основне узроке слабе глобалне конкурентности Србије, а у закључном делу размотрити могуће мере за њено радикалније и брже побољшање.

кључне речи:

Референце

  1. Б. Церовић, „Србија у транзицији и кризи”, (2009) Зборник Транзиција у Србији и глобална економска криза, НДЕ, АЕН, Економски факултет, Београд.
  2. Индустрија Србије 2008, (2009), Републички завод за развој, Београд.
  3. Конкурентност и структурне промене 2009, (2009), Ре­публички завод за развој, Београд.
  4. Љ. Савић, Транзиција српске привреде – криза развоја индустрије, (2008), ЦИД Економски факултет, Бео­град.
  5. Љ. Савић, Економика индустрије, (2010), ЦИД Економски факултет, Београд.
  6. С. Стаменковић, М. Ковачевић, В. Вучковић, И. Николић и М. Бушатлија, „Економска политика у 2010. години: ка новом моделу равнотеже”, Зборник Еко­номска политика Србије у 2010., НДЕ, АЕН, Економ­ски факултет, Београд.
  7. Статистички годишњак Србије , Републички за­вод за статистику, Београд.
  8. Transition Report 2009., EBRD
  9. The Global Competitiveness Report 2009-2010., World Economic Forum
  10. http://webrzs.stat.gov.rs/axd/drugastrana.php
периодика Национални интерес 2/2010 УДК: 339.137.2(49711):339.923(4-672EU) 205-228
ç