Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПА И ЕВРОПСКА УНИЈА

КОНФЕРЕНЦИЈА О БУДУЋНОСТИ ЕВРОПЕ: ЗНАЧАЈ ЗА РЕГИОН ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Сажетак

Иако је Конференција о будућности Европе по дефиницији оријентисана на будућност, чињеница да су државе и територије Западног Балкана изостављене из групе заинтересованих страна, упркос томе што имају перспективу чланства у Европској унији, не говори у прилог таквој оријентисаности саме конференције. Ипак, Заједничка декларација о Конференцији о будућности Европе и даље омогућава ангажовање трећих страна у њеном оквиру, што представља прилику за укључивање држава и територија Западног Балкана у њен рад. Надовезујући се на дугогодишња обећања Европске уније државама и територијама Западног Балкана у погледу перспективе чланства, као и на њихово ангажовање у вези са низом европских правних норми, структура, политика и програма, ове државе и територије уживају политичко право сразмерног утицаја на процес и исходе Конференције о будућности Европе. Да би се повећали изгледи за ефикасан допринос држава и територија Западног Балкана конференцији, јавља се потреба за свеобухватном стратегијом регионалног карактера, у чијем би креирању требало да учествују не само представници влада, већ и грађани држава и територија Западног Балкана. Рад има за циљ да изложи изазове са којима се заједнички суочава Европска унија и Западни Балкан као и модалитете учешћа држава и територија Западног Балкана у Конференцији о будућности Европе као формату у оквиру ког се очекује да ће, до пролећа 2022. године, бити донети закључци и пружене смернице о будућности Европе.

кључне речи:

Референце

  • Ковачевић, Маја. 2020. ,,Политика проширења Европске уније у потрази за реформом“, Политичка ревија 64 (2): 133 – 150. doi: 10.22182/pr.6422020.6
  • Матијевић, Андреа. 2020. ,,Ставови држава чланица о проширењу Европске уније и нова методологија политике проширења“, Политичка ревија 64 (2): 151 – 175. doi: 10.22182/pr.6422020.7
  • Barbiroglio, Еmanuela. 2020. “Europe’s 100 Most Polluted Cities”. Forbes. Приступљено: 16. јул 2021. https://www.forbes.com/sites/emanuelabarbiroglio/2020/02/29/cities-in-poland-and-italy-among-europes-100-most-polluted/?sh=6104e47c58fd
  • Bateman, Jessica. 2020. “The Young People Fighting the Worst Smog in Europe”. BBC. Приступљено: 16. јул 2021. https://www.bbc.com/future/article/20200701-skopje-north-macedonia-the-most-polluted-city-in-europe
  • Buyuk, Hamdi Firat. 2021. “EU Inaction Blamed for Proposal to Redraw Balkan Borders”. Balkan Insight. 4 May 2021. Приступљено: 16. јул 2021. https://balkaninsight.com/2021/05/04/eu-inaction-blamed-for-proposal-to-redraw-balkan-borders/.
  • Clapham, Andrew. 2009. “Non-State Actors”, in: Postconflict Peace-Building: A Lexicon, ed. Vincent Chetail. 200–212. Oxford: Oxford University Press.
  • Csaky, Zselyke. 2020. “Nations in Transit 2020: Dropping the Democratic Facade”. Freedom House, Приступљено: 16. јул 2021. https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade.
  • European Commission [EC]. n.d. “Joint Declaration on the Conference on the future of Europe – Building a more resilient Europe”, Приступљено: 16. јул 2021. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/en__joint_declaration_on_the_conference_on_the_future_of_europe.pdf
  • European Commission [EC]. 2016. “Overview – Instrument for Pre-Accession Assistance”, December 6, 2016. Приступљено: 16. јул 2021. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en.
  • European Commission. [EC]. 2019. “The European Green Deal”, Brussels, 11.12.2019. Приступљено: 16. јул 2021. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
  • European Commission [EC]. 2020a. “Western Balkans Summit in Sofia: Important Steps Taken to Advance Regional Cooperation to Boost Socio-Economic Recovery and Convergence with the EU”, November 10, 2020. Приступљено: 16. јул 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2051.
  • European Commission. [EC]. 2020b. “Economic and Investment Plan for the Western Balkans”, 06.10.2020. Приступљено: 16. јул 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1811.
  • European Fund for the Balkans. 2019. “What Is Polluted Air Doing to Us in the Western Balkans?” Приступљено: 16. јул 2021. https://www.balkanfund.org/general-news/what-is-polluted-air-doing-to-us-in-the-western-balkans.
  • European Union [EU]. n.d. “The Schuman Declaration – 9 May 1950”. Последњи приступ 16. јул 2021. https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en
  • Eurostat, n.d. “Main Tables”, Приступљено: 16. јул 2021. https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/main-tables.
  • Eurostat, 2021. “First Permits by Reason, Length of Validity and Citizenship”, Приступљено: 16. јул 2021. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_resfirst&lang=en.
  • Galtung, Johan. 1996. Peace by peaceful means, Oslo: International Peace Research Institute
  • Ivković, Аleksandar. 2020. “Perception of EU Aid amidst the Pandemic Faces Challenges across the Western Balkans”, European Western Balkans, April 17, 2020. Приступљено: 16. јул 2021. https://europeanwesternbalkans.com/2020/04/17/perception-of-eu-aid-amidst-the-pandemic-faces-challenges-across-the-westernbalkans/.
  • Lilyanova, Velina. 2017. Youth Challenges and Opportunities in the Western Balkans, European Parliament. Приступљено: 16. јул 2021. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608683/EPRS_BRI(2017)608683_EN.pdf.
  • Matkovic Puljic, Vlatka et al. 2019. “Chronic Coal Pollution: EU Action on the Western Balkans Will Improve Health and Economies across Europe”, in: Chronic coal pollution – EU action on the Western Balkans will improve health and economies across Europe. ed. Genon K. Jensen, HEAL, CAN Europe, Sandbag, CEE Bankwatch Network and Europe Beyond Coal.
  • Ministry of the Environment of the Czech Republic [MZP]. 2020. “MoE Pledge to Defend the Youth’s Interests. Minister Brabec Signed the UN Youth Climate Promise”, July 14, 2020, Приступљено: 16. јул 2021 https://www.mzp.cz/en/news_20200714_MoE_pledge_to_defend_the_Youths_interests_UN_youth_climate_promise.
  • Nordman, Jenny. 2015. “Nationalism, EU Integration, and Stability in the Western Balkans”, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Приступљено: 16. јул 2021. https://www.rcc.int/balkanbarometer/results/2/public.
  • Regional Cooperation Council [RCC], n.d. “Balkan Barometer”. Приступљено: 16. јул 2021. https://www.rcc.int/balkanbarometer/results/2/public
  • Regional Cooperation Council [RCC], 2020. “Bregu: Brain Drain the Biggest Challenge of This Decade – Western Balkans Working Age Population Declined by More than 400,000 in Past 5 Years”. Приступљено: 16. јул 2021. https://www.rcc.int/news/598/bregu-brain-drain-the-biggest-challenge-of-thisdecade–western-balkans-working-age-population-declined-by-more-than-400000-in-past-5-years.
  • RFE/RL’s Balkan Service, Protesters Rally in Belgrade to Call for Action on Environment, 2021. Приступљено: 16. јул 2021.https://www.rferl.org/a/serbia-protest-environment-coal-balkans-pollution-belgrade/31197067.html.
  • Salvatore, Dominik. 2014. Međunarodna ekonomija, Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
  • Schwarz, Ulrich. 2020. Hydropower Projects on Balkan Rivers – 2020 Update, Vienna/Radolfzell: RiverWatch & EuroNatur
  • Sitosucic, Daria and Robin Emmott. 2021. “Unofficial EU Note on Redrawing Balkan Borders Causes Angst in Bosnia,” Reuters, April 16, 2021. Приступљено: 16. јул 2021. https://www.reuters.com/world/europe/unofficial-eu-note-redrawing-balkan-borders-causes-angst-bosnia-2021-04-16/.
  • United Nations Climate Change. 2015. The Paris Agreement. Приступљено: 16. јул 2021. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
  • Von der Leyen, Ursula. 2019. “A Union That Strives for More: My Agenda for Europe”. Приступљено: 16. јул 2021. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf.
  • Wike, Richard et al. 2019. “The European Union”, Pew Research Center’s Global Attitudes Project, October 14, 2019. Приступљено: 16. јул 2021, https://www.pewresearch.org/global/2019/10/14/the-european-union/.
  • World Bank Group and The Vienna Institute for International Economic Studies. 2019. “Western Balkans Labor Market Trends 2019”. Приступљено: 16. јул 2021. http://documents1.worldbank.org/curated/en/351461552915471917/pdf/135370-Western-Balkans-Labor-Market-Trends-2019.pdf
Политичка ревија 4/2021 4/2021 УДК 341.217((4-672EU)(497-15) 69-84
ç