Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ О СРБИЈИ

КОНЦЕПТИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У ПРОГРАМИМА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА У ПРВОЈ ДЕЦЕНИЈИ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ

Сажетак

Анализа програма релевантних политичких партија у Србији (СПС, ДС, СПО, СРС и ДСС), у периоду 1990-2001. је показала да ниједна од партија није презентовала нормативно “чисту” економску матрицу, већ је свака од њих прибегла еклектицизму у генези њихових програма уочљива је комбинација елемената различитих школа мишљења економиста. Премда се све релевантне партије за­лажу за реституцију приватне својине, либерализацију тржишта, отпочињање процеса приватизације и редефинисање улоге државе у економији, њихови су модели економске политике различити: СПС још увек заговара модел “тржишног социјализма”, СПО је аутентичан заговорник нативистичког руралног традиционализма, док се ДСС залаже за западноевропски социјалдемократски модел “социјално-тржишне економије”. СРС комбинује идеје класичног, Кејнзовог и (нео)либерализма и напослетку ће ДС од идеје “народног капитализма” (Volkskapitalismus) развити варијанту неолибералног “источноевропског тачеризма”.

кључне речи:

Референце

  1. Cohen, J. Lenard, (1993), The Broken Bonds: the Disintegration of Yugoslavia, Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press
  2. Elster Jon, Offe Claus, Preuss K. Ulrich, et al. (1998), Institutional Design in Pos­t-communist Societies (Rebuilding the Ship at Sea), Cambridge: Cambridge University Press
  3. Hanley, Sean, (1999), “The New Right in the New Europe? Unravelling the ide­ology of ‘Czech Thatcherism’”, Journal of Political Ideologies, 4 (2), pp. 163-189.
  4. Јовановић, Батрић, (1985), Косово, Инфлација, Социјалне разлике (Иступања у Скупштини СФРЈ 1982-1985), Београд: БИГЗ
  5. Kitschelt Herbert, Mansfeldova, Markowski Radoslaw, Toka Gabor (1999), Post­Communist Party Systems (Competition, Representation and Inter-Party Coo­peration), Cambridge: Cambridge University Press
  6. Laski, J. Harold, (1966), “The Enlightenment: A Bourgeois Ideology”, in Political Theory and Ideology, The Macmillan Company, New York
  7. Samuelson Paul, Nordhaus D. William, (2000), Ekonomija, Zagreb: Mate
  8. Sartori, Giovanni (1976), Parties and Pary Systems, Cambridge: Cambridge University Press
  9. Вукомановић, Дијана (2002), “Институционалне економске и социјалне реформе у Србији (2000-2002)”, Политичка ревија, 1, стр. 211-242.
  10. Програм Демократске странке, 1990.
  11. Програм Демократске странке, 1995.
  12. Програм Демократске странке, 2001.
  13. Програм Демократске странке Србије, 1992.
  14. Програм Демократске странке Србије, 1994.
  15. Програм Демократске странке Србије, 2001 .
  16. Програмске основе Социјалистичке партије Србије, 1990.
  17. Основе програма Социјалистичке партије Србије, 1992.
  18. Декларација 6. Конгреса СПС, 2003.
  19. Програм Српске радикалне странке, 1991.
  20. Програм Српске радикалне странке, 1996.
  21. Програм Српског покрета обнове, 1990.
  22. Програм Српског покрета обнове, 2001.
периодика Српска политичка мисао 3/2009 УДК: 329(497.11):339.13.025.88 183-212
ç