Изабери језик:
Тема броја

ЗАШТИТЕ И ПОДРШКА ВУЛНЕРАБИЛНИХ ГРУПА

КОНЦЕПТ НОРМАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Предмет рада јесте приказ услова које је неопходно задовољити како би квалитет живота особа са менталним сметњама био на нивоу који мора бити омогућен сваком човеку и указивање не неопходне кораке и приступе у раду са овим особама и заједницом. У тексту се настоји да се укаже на права која све особе имају, па самим тим и особе са менталним сметњама, и која им морају бити обезбеђена. Нека од основних људских права не могу се остварити у условима који су карактеристични за институционални смештај, чија је једна од основних одлика немогућност реализације многобројних животних ситуација и карактеристичних развојних задатака, па самим тим ни изградња задовољавајућег личног идентитета. Нормализација је концепт који настоји да омогући услове живота особама са менталним сметњама који су барем онолико квалитетни колико су и услови у којима живи просечан становник одређене заједнице/друштва. Назначава се који су то услови, које је активности неопходно предузети и дефинишу принципи на којима се рад у циљу остварења ових задатака мора заснивати. У тексту се разматрају и адекватни начини конкретизације циљева нормализације, превасходно кроз валоризацију социјалних улога и лично планирање.

кључне речи:

Референце

  1. Генерална скупштина УН, Конвенција о правима особа са инвалидитеом, преамбула, 2006.
  2. Закон о потврђивању конвенције о правима особа са инвалидитетом, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 42/2009.
  3. Закон о социјалној заштитити, Службени гласник РС, број 24/2011.
  4. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Службени гласник РС, бр. 33/2006.
  5. Светска здравствена организација (WHO), 2000.година
  6. Bradley, V., Ashbaugh, J., and Blaney, B. (Eds.).Creating Individual Supports for People with Developmental Disabilities; Paul H. Brookes; Baltimore: Paul H. Brookes 1994.
  7. Koch, R., Dobson, J. C. (eds.). The mentally retarded child and his family: A multidisciplinary handbook, Revised Edition. New York: Brunner, Mazel Publishers, 1976.
  8. Nirje, Bengt. „The normalization principle and its human management implications.“ In: Changing Patterns in Residential Services for Mentally Retarded. President’s Committee on Mental Retardation, 1969.
  9. Nirje, Bengt. „The normalization principle and its human menagment implications“ SRV-VRS: The International Social Role Valorization Journal, Vol. 1(2),1994.
  10. Osburn, Joe. „An Overview of Social Role Valorization Theory“ SRV/VRS: The International Social Role Valorization Journal/La revue internationale de la Valorisation des roles sociaux, 3(1), 1998.
  11. Radivojević, Zoran i Raičević, Nebojša. „Međunarodna zaštita osoba sa mentalnim poremećajima“ Temida, 3/2007, str. 11–25.
  12. Sanderson, Helan. Person-centred Planning: Key Features and Approaches, York: Joseph Rowntree Foundation, 2000.
  13. Thomas, Susan.„The impact of normalization-related and/or SRV-related training as a vehicle of personal, service, and policy change” In Flynn, R.J., & Lemay, R. (Eds.), A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization; University of Ottawa Press; Ottawa; 1999.
  14. Wolfensberger, Wolf. The Principle of Normalization in Human Services. Toronto: National institute on mental retardation, 1972.
  15. An Overview of Social Role Valorization Theory, доступно на: Chesire Ireland, http://cheshire.ie/userfiles/file/infobank/servicedesign/Social%20Role%20Valorization%20Theory.pdf
  16. Ujedinjene nacije, Konvencija o profesionalnoj rehabiltaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dostupno na: http://www.unizg.hr/uredssi/images/datoteke/konvencija_prof_rehabilitacija.pdf
  17. Families Leading Planning, What is person centered planning – доступно на: http://www.familiesleadingplanning.co.uk/documents/what%20is%20person%20centred%20planning.pdf
периодика Социјална политика 1/2016 УДК 364-056.36:304 7-25
ç