Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА И САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ

КОМУНИЦИРАЊЕ И ДЕМОКРАТИЈА У 21. ВЕКУ

Сажетак

За остваривање демократских права цивилним друштвима потребан је, с једне стране, приступ информацијама који им омогућава да направе политички избор, а с друге стране, доступност ка­нала комуникације којима могу да се изразе мишљења о питањима од друштвеног интереса и да створе респектабилно јавно мњење које уважавају носиоци политичке власти. Рад се бави утицајем развоја комуникација и комуницирања у 21. веку на демократске процесе. Циљ рада је анализа потенцијала нових и иновираних облика комуницирања посредованих глобалном мрежом на развој демократије, односно анализа предности и недостатака савременог комуницирања за демократске процесе у једном друштву. У облику научне дескрипције представљене су предности нових облика комуницирања интерактивност, доступ­ност, стварање заједничке свести и вирутлених група за демо­кратку. Приказани су затим недостаци, који постоје у свим параметрима система са елементима: информационо-комуникационе технологије информације грађани јавна сфера и власт повратне информације. Чланак се осврће и на мањкавости међуодноса савремено комуницирање демократија у српском друштву и наводи одређене претпоставке за боље и адекватније коришћење савремених информационих технологија и нових облика комуницирања у развоју демократских процеса.

кључне речи:

Референце

  1. Governance and Information Technology: From Electronic Government to Infor­mation Government, Mass: the Unit Press, Cambridge, 2007
  2. Бригс Адам, Кобли Пол, Увод у студије медија, Београд, Clio, 2005
  3. Chadwick Andrew, May Christopher.” Interaction between States and Citizens in the Age of the Internet: E-government in the United States, Britain and the EU”, Governance, Volume 16, Issue2, April 2003, str. 271-300
  4. ICT’s for Democracy: Information and Communication Technologies for the En­hancement of Democracy, Swedish Internatioml Development Agency, Oct. 2009
  5. Jaggers Keith, Gurr Robert., Tracking Democracy’s Third Wave with the Po­lity III Data, Journal of Peace Research, 2008, br 32, str. 469-489
  6. Јевтовић Зоран, Петровић Радивоје, „Јавно мњење и демократски дефицит у добу мултимедија“, Српска политичка мисао, Београд, бр. 4/2010, стр 105-126
  7. Mc Combs Maxwell, Shaw Donald, Weaver Communication and Democ­racy Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda Setting Theory, New Jer­sey. Lawrence Erlbaum Associates, 1997
  8. Кин Џон, Медији и демократија, Филип Вишњић, Београд, 1995
  9. Colombo Fausto, Will Social media save democracies, Communication Manage­ment, FPN, 2011 br. 20 ср. 5-18
  10. Cohen Joshua, Reflections on Information Technology and Democracy. American Academy of Arts and Sciences symposium, February 28, 2009
  11. Кољевић Б. „Јавни ум у процедуралистичком схватању демократије код Ха­бермаса“, Српска политичка мисао, 2007, бр 1-2, стр 151-164
  12. Michael Margolis, Gerson Moreno-Riano. The Prospect of Internet Democarcy, Ashgate Publishing Lmt, Surrey, England, 2013
  13. Пешић Милена, Новаковић Александар, Медијска производња значења; кри­тика једног редукционистичког поимања релације медији-порука-јавност, Београд. Српска политичка мисао. бр 1, 2010, 115-137
  14. Price V., On the Public Aspects of Opinion: Linking Levels of Analysis in Public Opinion research, Communication research 1988, 15: 659-678
  15. Political Communication in Postmodern Democracy. Brants Kees, Voltmer, Katrin. Palgrave Mac Millan, NY 2011
  16. Радојковић Мирољуб, Милетић Мирко. Комуницирање, медији и друштво, Стилос, Нови Сад,
  17. Shirky C., The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere and Political Change. Foreign Affairs, USA, January-February 2011, доступно на http://www.foreignaffairs.com/articles/67038/clay-shirky/the-political-powerof-social-media (20. 3. 2013.)
  18. Spears Russell, Postmes Ted, Lea Martin, „The Power of Influence and the Influ­ence of Power in Virtual Groups. A SIDE look at CMC and the Internet”. The Journal of Social Issues, 2002, 58: 91-108
  19. Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до го­дине, Службени гласник Републике Србије, 51/2010
  20. Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године, Службени гласник Републке Србије, 75/2011-3
  21. Штамбук Владимир. Да ли је Интернет медиј? Communication management, Факултет политичких наука, Београд, 2006
  22. Quantitative Analyses: The Empty Corner. RAND Corporation rand.org/pubs/rgs_dissertations/RGSD127RGSD
периодика Српска политичка мисао 3/2013 УДК 316.77:321.7]“20“ 129-145
ç