Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

КЉУЧНИ ИЗАЗОВИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

Сажетак

У процесу преговора за ступање у чланство Европске уније, Србија се суочава са бројним изазовима и препрекама. Према бројним проценама, преговори у вези са политикама обухваћеним Поглављем 27 ће бити међу најзахтевнијим у целокупном преговарачком процесу. Циљ овог рада је да испита да ли су овакве процене оправдане и шта је оно што конкретно наводи на овакве закључке. За те сврхе, у раду ће се првобитно поћи од излагања основних циљева и начела политике животне средине и климатских промена на нивоу Европске уније, као и достигнућа ЕУ у области екологије, како би се видело у ком смеру је потребно извршити унификацију и/или хармонизацију правног оквира и усклађивање јавних политика Србије са политиком ЕУ у овој области. Затим ће се приступити прегледу стања у Србији у области ових јавних политика, као и прегледу стања на терену. Рад ће се посветити и питањима проблема и домашаја политике животне средине и климатских промена у Србији, као и анализи конкретних активности које је Србија предузела. Као кључне изазове у овој области, аутор идентификује проблем имплементације и проблем финансирања, што ће у раду бити аргументовано. Закључна разматрања биће посвећена задацима које ЕУ очекује да ће Србија реализовати у наредном периоду и анализи очекивања у вези са напретком Србије у овој области, који је свакако неопходан уколико Србија жели да постане чланица ЕУ у догледној будућности.

кључне речи:

Референце

  • Европска комисија. 2019. Радни документ Комисије – Република Србија: Извештај за 2019. годину. Брисел: Европска комисија, 29. 5. 2019. године
  • Европска комисија. 2018. Република Србија: Извештај за 2019. годину. Брисел: Европска комисија
  • Канцеларија за европске интеграције Републике Србије [КЕИРС] 2014. Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније. Београд: Канцеларија за европске интеграције Републике Србије
  • Министарство за европске интеграције Републике Србије [МЕИРС] 2019. Извештај о спровођењу националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА), за треће тромесечје 2019. године. Београд: Mинистарство за европске интеграције Републике Србије
  • Републички статистички завод [РСЗ]. 2019. Трошкови за заштиту животне средине, 2017. Саопштење ЗС91, број 309 – год. LXIX, 20.11.2019
  • Републички статистички завод [РСЗ]. 2018. Трошкови за заштиту животне средине, 2017. Саопштење ЗС91, број 286 – год. LXVIII, 20.11.2018
  • Coalition 27. 2018. Chapter 27 in Serbia – No progress report. Belgrade: Young researchers of Serbia
  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2013. “A Clean Air Programme for Europe”. COM/2013/0918
  • Consolidated version of the Treaty on European Union [TEU], OJ C 115, 9.5.2008, p. 13–45.
  • Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union [TFEU], OJ C 202, 7.6.2016, p. 1–388.
  • Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, OJ L 327, 22.12.2000, p. 1–73.
  • Dragojlović, Nataša i Tanja Miščević (ur.). 2010. Vodič kroz EU politike – Životna sredina. Beograd: Evropski pokret u Srbiji
  • Еuropean Chemical Agency [ECHA]. 2018. “New format for notifying information on hazardous mixtures for poison centres”. ECHA/NR/18/25
  • European Commission [EC], н.д. “A European Green Deal”. European Commission. Последњи приступ: 30.06.2020. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.
  • European Commission [EC], н.д. “Preventing and managing waste”. European Commission. Последњи приступ: 30.06.2020. https://ec.europa.eu/environment/basics/green-economy/managing-waste/index_en.htm
  • European Environment Agency [EEA], 2020. “Who we are”. European Environment Agency, Последњи приступ: 30.06.2020. https://www.eea.europa.eu/about-us/who.
  • Evropska komisija. 2014. Objašnjena Evropska unija: Životna sredina. Luksemburg: Kancelarija Evropske unije za publikacije. DOI: 10.2871/11473
  • Laky, Zsuzsanna. 2019а. Environment Policy: General Principles аnd Basic Framework. European Parliament: Fact Sheets on the European Union – 2020.
  • Laky, Zsuzsanna. 2019b. Water Protection and Management. European Parliament: Fact Sheets on the European Union – 2020.
  • Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine za Republiku Srbiju. 2011. „Službeni glasnik RS“, br. 80/2011.
  • Nacionalni konvent o Evropskoj uniji [EUKonvent]. н.д. ,,O Poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promene“. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji. Последњи приступ: 30.06.2020. http://eukonvent.org/o-poglavlju-27-zivotna-sredina-i-klimatske-promene/.
  • The Single European Act [SEA], OJ L 169, 29.6.1987, pp. 1-28.
  • Vlada Republike Srbije [Vlada RS]. 2016. Odluka o osnivanju Zelenog fonda Republike Srbije. „Službeni glasnik RS“, br. 91/2016.
периодика Администрација и јавне политике 1/2020 1/2020 УДК 502(497.11):340.137(4-672EU) 71-87
ç