Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

КАСАЦИЈА СУДСКИХ ОДЛУКА ПО УСТАВНОЈ ЖАЛБИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Аутор анализира природу везе између касаторног дејства уставне жалбе и односа два „врховна” суда у Републици Србији: Уставног суда и Врховног касационог суда. Теза је да касација судских одлука у поступку по уставној жалби проузрокује напетост између Уставног суда и Врховног касационог суда. Циљ рада јесте да се одговори на питање да ли непостојање дефиниције појма „специфично уставно право” и јасно постављених граница надлежности за испитивање судских одлука путем уставне жалбе доводи до оспоравања оправданости њихове касације у Србији. Да би пронашла одговоре, користи упоредни метод и истражује правни институт уставне жалбе, праксу Европског суда за људска права (у даљем тексту: ЕСЉП), правни систем у Републици Србији, ставове јуриспруденције и уставносудску праксу. И на крају аутор закључује да уставна контрола судске власти путем уставне жалбе и поништавање правноснажних судских одлука не представља одлучивање Уставног суда „о истој ствари” односно повреду принципа ne bis in idem, већ обезбеђује хармонизацију тумачења „специфичног уставног права”.

кључне речи:

Референце

  1. Драгић Сања, „Улога уставног суда у правном систему Републике Србије: Заштитник права и/или четврта инстанца?”, Гласник адвокатске коморе Војводине, Часопис за правну теорију и праксу, бр. 1, Нови Сад, 2015, стр. 3-28.
  2. Манојловић Андрић Катарина, „Поступак и обим испитивања уставне жалбе”, у зборнику: Улога и значај Уставног суда у очувању владавине права (приредила: Боса Ненадић), Београд, 2013, стр. 161-179.
  3. Марковић Ратко, Уставно право, Универзитет у Београду – Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, Београд 201621.
  4. Ненадић Боса, „О неким аспектима односа уставних и редовних судова”, у зборнику: Улога и значај Уставног суда у очувању владавине права, (приредила: Боса Ненадић), Београд, 2013, стр. 71-110.
  5. Петров Владан, „Уз дилему о контроли судских одлука у Републици Србији”, у зборнику: Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави (приредила: Биљана Симеуновић-Патић), Београд, 2017, стр. 13–26.
  6. Стојановић Драган, Уставно правосуђе, Уставно процесно право, Правни факултет у Нишу, Центар за публикације, Ниш, 2016.
  7. Beširević Violeta, “‘Governing without judges’: The politics of the Constitutional Court in Serbia”, International Journal of Constitutional Law, Vol. 12. No. 4, Oxford University Press and New York University School of Law, Oxford, 2014, стр. 954-979.
  8. Garlicki Lech, “Constitutional courts versus Supreme Courts”, International Journal of Constitutional Law, Oxford University Press and New York University School of Law, Oxford, 2007, Vol. 5, no. 1,  стр. 44-68.
  9. Garlicki Lech, “Cooperation of Courts: The role of Supranational Jurisdictions in Europe”, International Journal of Constitutional Law, Oxford University Press and New York University School of Law, Oxford, 2008, Vol. 6, no. 3 and 4, стр. 509-530.
  10. Iniesta B. Ignacio, “Limits of fact, law and remedies: Myths and realities of constitutional review of judicial decisions, constitutional court of Spain experience”, in: The limits of constitutional review of the ordinary court decisions in constitutional complaint proceedings, European commission for democracy through law (Venice commission), Strasbourg, 2005.
  11. Smerdel Branko, „Problemi tranzicije i povratak ustavnom inzenjerstvu”, Revus, Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava/Journal for constitutional theory and philosophy of law, br. 16/2011, стр. 7-11.
  12. Tomuschat Christian, Human Rights, Between Idealism and Realism, Oxford University Press, New York, 2008.

  ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ

  1. Милојевић Драгомир, Андрејевић Снежана, „Судска власт: уједначавање судске праксе и законодавни оквир”, у зборнику: Уједначавање судске праксе-изазови и могућа решења, Мисија ОЕБС-а у Србији, Internet, http://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Publikacija%20Ujednacavanje%20sudske%20prakse%20WEB.pdf, 19/05/2018.
  2. Највише жалби на дуга суђења, Преузето из извештаја агенције Танјуг, 25.05.2010, Internet, http://www.ustavni.sud.rs/page/view/sr-Latn-CS/90-101278/najvise-zalbi-na-duga-suenja,19/05/2018.
  3. Odnos između pravnih shvatanja Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda, Internet, http://www.pravniportal.com/odnos-izmedu-pravnih-shvatanja-ustavnog-suda-vrhovnog-kasacionog-suda/, 19/05/2018.

  ПРОПИСИ

  1. Закон о изменама и допунама Закона о Уставном суду, Службени гласник РС, бр. 99/11.
  2. Закон о парничном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11, 49/13, 74/13 – одлука УС и 55/2014.
  3. Закон о Уставном суду, Службени гласник РС, бр. 109/07.
  4. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.

  УСТАВНОСУДСКА ПРАКСА

  1. Одлука Уставног суда у предмету IУз-97/2012.
  2. Одлука Уставног суда у предмету Уж-85/2010 од 29.09.2011.
  3. Одлука Уставног суда у предмету Уж-8057/2012 од 09.07.2015.
  4. Одлука Уставног суда у предмету Уж-753/2008 од 19.01.2011.
  5. Одлука Уставног суда у предмету Уж-5144/2014 од 17.11.2016.
  6. Одлука Уставног суда у предмету Уж-224/2013 од 06.06.2013.
  7. Одлука Уставног суда у предмету Уж-1772/2011 од 28.11.2013.
  8. Одлука Уставног суда у предмету Уж-390/2009 од 17.02.2011.

  ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

  1. Представка бр. 44698/06,Vincic v. Serbia, пресуда ЕСЉП од 01.12.2009.
  2. Представка бр. 35394/97, Khan v. The United Kingdom, пресуда ЕСЉП од 12.05.2000.
периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 342.565.2:347.991(497.11) 289-303
ç