Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

КАРАКТЕРИСТИКЕ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У СРБИЈИ И ЕВРОПИ

Сажетак

На нивоу ЕУ не постоји јединствена политика из области социјалне заштите. Сагласно принципу супсидијарности државе чланице суверено регулишу ову област. Из тих разлога, постоје концептуалне и садржинске разлике међу европским државама у зависности од традиције и историјских околности. Последњих десетак година у Србији се интезивно спроводи реформа система социјалне заштите. Донет је нови Закон и већи број подзаконских аката у циљу стварања ефикаснијег и ефективнијег система, прилагођеног европским начелима, идејама социјалне правде, али и тржишним условима привређивања. У овом раду се приказују и анализирају основне карактеристике система социјалне заштите у Србији, Великој Британији, Шведској, Немачкој, Шпанији и Чешкој, као типичним представницима глобалних модела (либерални, социјалдемократски, корпоративни, медитерански и источноевропски). Резултати анализе показују да је систем социјалне заштите у Србији по својим карактеристикама најближи источноевропском, при чему садржи и решења која су присутна у другим моделима.

кључне речи:

Референце

  1. Ancelin, Jancqueline “France: Social Services”, Good Practices in Social Service Delivery in South Eastern Europe, (editors: Elaine Fultz, Martin Tracy), Inter­national Labour Office, Budapest, стр. 56.
  2. Bode, Ingo “Germany: Social Services”, Good Practices in Social Service Deli­very in South Eastern Europe, (editors: Elaine Fultz, Martin Tracy), Internati­onal Labour Office, Budapest, стр. 70
  3. Directorate a General for International Policy, The Lisbon Straegies 2000-2010, European Parliament, Brussels.
  4. Esping Andersen, Gosta, The Three Worlds of Welfare Capitalism, NJ: Princeton University Press, 1999, str. 145-162.
  5. European Commission, Biennial report on social services of general interest, Com­mission Staff Working document SEC(2008) 2179/2,
  6. Kolarič, Zinka “Third Sector Organisations in the Changing Welfare Systems of Central and Eastern Euorepaen Countires”, Teorija in praksa, Fakultete za druzbene vede, br 3/2009, 226.
  7. Moodie, Margaret “England: Social Services”, Good Practices in Social Service Delivery in South Eastern Europe (editors: Elaine Fultz, Martin Tracy), Inter­national Labour Office, Budapest, 2004, стр. 77-79.
  8. Pass, Tiiu, Hinossar, Marit, Masso, Jaan, Szirko, Orsolya, Social Protection Sys­tems in Baltic States, University of Tartu: Faculty of Economics and Bussines Adiministration, Tartu, 2004, стр. 58.
  9. Pelstoff, A. Victor Democratic Architecture for the Welfare State. London: Taylor and Francis Publisher, 2008.
  10. Vylitova, Marketa „Czech Republic: Social Services”, Good Practices in Social Service Delivery in South Eastern Europe, (editors: Elaine Fultz, Martin Tra­cy), International Labour Office, Budapest, стр. 88.
  11. Бркић, Мирослав „Децентрализација система социјалне заштите у Србији: између жељеног и могућег“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр1/2012, стр. 273-289.
  12. Влада Републике Србије, Одлука о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника, „Службени Гласник“ Републике Србије, бр. 98/2010.
  13. Закон о социјалној заштити, члан 40, „Службени гласник“ Републике Србије, бр. 24/11
  14. Матковић, Гордана Децентрализација социјалне заштите у Србији, Центар за либерално демократске студије, Београд, 2006. стр. 8.
  15. Приватни домови за старе у Србији, преузето са сајта http://www.minrzs.gov.rs/sektor-za-brigu-o-porodici-stari.php
периодика Социјална политика 1/2013 УДК 364(497.11)(4) 33-51
ç