Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЈАВНИ СЛУЖБЕНИК КАО КРИМИНАЛНИ ПРЕДУЗЕТНИК: У КОЈОЈ МЕРИ КРИВИЧНИ ПРОГОН ПОДУПИРЕ ИНТЕГРИТЕТ?

Сажетак

Рад анализира да ли и у којој мери нормативни и институционални оквир кривичног прогона може да буде делотворан вид спољне контроле интегритета јавних службеника са криминалним „предузетничким духом”. Аутор полази од претпоставке да ваљано осмишљена и доследно спроведена политика кривичног прогона и кажњавања јавних службеника додатно јача етичко поступање јавних службеника и сужава простор за појаву корупције у јавном сектору, чиме посредно подиже квалитет пружања јавних услуга и осигурава обликовање и спровођење јавних политика и програма у складу са јавним интересима. Тежиште анализе је стављено на међународне стандарде, нормативна и институционална решења примењена у развијеним демократијама и практичне изазове који се појављују у погледу пријављивања, прикупљања судски валидних доказа, изрицања казни, одузимања криминалног профита и интегритета полиције и кривичног правосуђа. Аутор закључује да строга казнена политика нужно нема одвраћајуће дејство на потенцијалне починиоце и да би хронична кашњења у судском поступку могла да охрабре поједине јавне службенике да се лакше упусте у криминалне предузетничке подухвате.

кључне речи:

Референце

  Књиге и чланци:

  • Илић, Горан, „Одузимање имовине стечене криминалом”, Ревија за безбедност, год. II, бр. 5, мај 2008.
  •  Кораћ, Срђан Т., „Професионални интегритет као недостајући елемент политике борбе против организованог криминала”, у: Јован Ћирић (прир.), Сузбијање организованог криминала као предуслов владавине права, Институт за упоредно право и Фондација Hanns Seidel, Београд, 2016, стр. 191–204.
  • Кораћ, Срђан Т., Јавна управа у моралном процепу, Институт за политичке студије, Београд, 2016.
  • Миленковић Дејан, Јавна управа – одабране теме, Факултет политичких наука Универзитета у Београду и Чигоја штампа, Београд, 2013.
  • Томпсон, Денис Ф., Политичка етика и јавна служба, Службени гласник, Београд, 2007.
  • Chêne, Marie, “Indicators of Judicial Efficiency in Corruption Cases”, U4 Expert Answer, Anti-Corruption Resource Centre U4, Chr. Michelsen Institute, 20 October 2008, www.u4.no/publications/indicators-of-judicial-efficiency-in-corruption-cases/.
  • David Weisburd, Elin Waring, and Ellen F. Chayet, White-Collar Crime and Criminal Careers, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, стр. 92.
  • “Does the UK Need an Аnti-Сorruption Аgency?”, Policy Рaper Series, Nо. 4, www.transparency.org.uk/our-work/publications/10-publications/392-policy-paper-series-4-does-the-uk-need-an-anti-corruption-agency.
  • Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial Systems, Transparency International and Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
  • Golobinek, Robert, “Financial Investigations and Confiscation of Proceeds from Crime: Training Manual for Law Enforcement and Judiciary”, Council of Europe and European Union, 2006, www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/specialfiles/CARPO-ManualFinInv_eng.pdf.
  • Gottschalk, Petter, Policing Organized Crime: Intelligence Strategy Implementation, CRC Press, Boca Raton (FL), 2010.
  • Jamal, Karim and Bowie, Norman E., “Theoretical Considerations for a Meaningful Code of Professional Ethics”, Journal of Business Ethics, Vol. 14, No. 9, September 1995, стр. –.
  • Krieger, Richard Alan, Civilizations Quotations: Lifes Ideal, Algora Publishing, New York, 2002.
  • Lampe, Klaus von, “Critical Review of Conceptual Approaches”, “Assessing Organised Crime”, research project, Freie Universität Berlin, 2004, www.assessingorganisedcrime.net/publications/AOC-DLV04-vR1.pdf.
  • Morselli, Carlo, Inside Criminal Networks, Springer, New York, 2008.
  • Nelken, David, “White-Collar Crime”, in: Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner (eds), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, Oxford, 2002, стр. 844–873.
  • Peters, Guy, The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration, Routledge, London and New York, 2009.
  • Salsi, Giampaolo, Nadai, Marco De, “The Italian Anti-Corruption Reform: Recent News”, 19 November 2012, JD Supra Law News, www.jdsupra.com/post/fileServer.aspx?fName=d5239729-35cf-4eea-b436-8a9969e09586.pdf.
  • Sousa, Luís de, “Anti-Corruption Agencies: Between Empowerment and Irrelevance”, Crime, Law and Social Change, Vol. 53, Issue 1, February 2010, стр. 5–22.
  • Williams, Phil, “Violent Non-State Actors and National and International Security”, International Relations and Security Network, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zurich, 2008.

  Документи:

  • “Anti-Bribery and Corruption Laws: An International Guide”, CMS Legal Services EEIG, August 2011, www.cms-cmck.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/e3ca4c34-f31c-4e69-9ca9-01000b628b26/Presentation/PublicationAttachment/2e7a1cc4-22b6-4327-b4c0-0434b2ea7417/Anti-bribery%20and%20corruption%20 laws%20guide.pdf.
  • “Attitudes of Europeans towards Corruption”, Special Eurobarometer 325, November 2009, European Commission, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_325_en.pdf.
  • “Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime”, Council of Europe, 8 November 1990, http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/141. htm
  • “Corruption and the Prevention of Corruption in Finland”, Ministry of Justice, Republic of Finland, 2009, www.om.fi/en/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/Uutisarkisto/Uutiset2009/1247668041596.
  • “Criminal Code”, R.S.C., 1985, c. C-46, Canada, http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf.
  • “Criminal Code Act 1995”, Act No. 12 of 1995 as amended up to Act No. 170 of 2012, Australia, www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00006.
  • “Criminal Law Convention on Corruption”, Council of Europe, 27 January 1999, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm.
  • “Report to Congress on the Аctivities and Оperations of the Рublic Integrity Section for 2011”, Public Integrity Section, Criminal Division, United States Department of Justice, www.justice.gov/criminal/pin/docs/arpt-2011-revised.pdf.
  • Specialised Anti-Corruption Institutions: Review of Мodels, OECD, 2008, www.oecd.org/corruption/acn/library/39971975.pdf.
  • “Special Eurobarometer 470: Corruption”, October 2017, European Commission, https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/81007.
  • “Strengthening Judicial Integrity Against Corruption”, United Nations Global Programme against Corruption, Centre for International Crime Prevention, United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, 2001, www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/cicp10.pdf.
  • “The General Civil Penal Code”, Act of 22 May 1902 No. 10, аs amendеd by Act of 21 December 2005 No. 131, Kingdom of Norway, www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19020522-010-eng.pdf.
  • “The Penal Code”, Kingdom of Sweden, www.government.se/content/1/c6/02/77/77/cb79a8a3. pdf.
  • “The Global Competitiveness Report 2018”, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.
  • “Title 18: Crimes and Criminal Procedure”, Part I: Crimes, Chapter 11: Bribery, graft, and conflicts of interest, http://uscode.house.gov/download/pls/18C11.txt.
  • “The World Justice Project Rule of Law Index 2012–2013”, The World Justice Project, http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/WJP_Index_Report_2012.pdf.
  • “United Nations Convention Against Corruption”, General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003, www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf.
  • “United Nations Convention against Transnational Organized Crime”, United Nations, 10 November 2000, www.un-documents.net/uncatoc.htm.
периодика Администрација и јавне политике 2/2019 2/2019 УДК 35.08:343.85 5-28
ç