Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ПРУЖАЊА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У КРИЗНИМ ВРЕМЕНИМА

ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Сажетак

Заснована на хуманој идеји, инклузија представља активности индивидуе и друштва зарад активног укључивања маргинализованих/ вулнерабилних група у живот заједнице на свим нивоима. Инклузија, као процес трајних промена, полази од претпоставке промовисања, заговарања и обезбеђивања једнакости у свету који се мења. Циљ овог рада јесте да применом анализе садржаја релевантне литературе, као и квалитативним теренским истраживањем (методом полуструктурисаног интервјуа) прикаже са којим се изазовима деца са сметњама у развоју сусрећу у свакодневном животу. У раду се елаборира прихваћеност детета унутар вршњачке групе са посебним освртом на сегменте: социјалне прихваћености, подршке, укључености, напредовања и самосталности. Резултати истраживања показују да су изазови и тешкоће са којима се деца са сметњама у развоју сусрећу у пракси индиректно повезани са системском подршком која им се пружа од стране институција. Уколико и постоје баријере у интеракцији са друштвеним окружењем оне су условљене недостатком инклузивне културе, недовољно развијеним или недоступним услугама за подршку додатним потребама детета и неинформисаношћу ширег окружења као главним кочницама у развоју инклузивне праксе.

кључне речи:

Референце

  • Ковачевић, Анкица Симона. 2021. „Challenges of Inclusion in Pre-school Teaching“. У Наставничеството: класичност и модерност, Рени Христова-Коцева, 72-77. Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.
  • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом, Службени гласник Републике Србије, бр. 80/2018
  • Сузић, Ненад. 2008. Увод у инклузију. Бања Лука: XBS.
  • Уједињене нације. 1995. параграф 66
  • Margaritoiu, Alina. 2010. Inclusive Education- Key Aspects, Dilemmas and Controversies, Educatia incluziva – aspecte cheie, dileme si controverse. By: Margaritoiu, Alina. Petroleum – Gas University of Ploiesti Bulletin, Educational Sciences Series, 62 Issue 1B, pp. 81-86.
  • Mullaly, Bob. 2000. The New Structural Social Work. Oxford University Press. pp. 252–286.
  • Stainback Susan, Stainback William. 2000. Inclusion: The guide for educators. New York: Paul H. Brookes.
  • United Nations. 1989. Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations.
  • United Nations. 2006. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York: United Nations.
периодика Социјална политика 3/2021 3/2021 УДК 364:376.1-056.26/.36-053.2/.6 71-83
ç