Изабери језик:
Тема броја

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА СТУДЕНТСКЕ ПОБУНЕ 1968.

ИСТОРИЈСКИ И СОЦИЈАЛНО-СТРУКТУРНИ АСПЕКТИ СТУДЕНТСКЕ ПОБУНЕ `68 И УЛОГА ПРОЗЕЛИТСКЕ ЛЕВИЦЕ

Сажетак

У раду аутори разматрају историјске, социо-структурне и културне аспекте настанка студентске побуне 1968, као и њене последице у светским и националним оквирима. Побуна `68, имала је више узрока: економске, друштвене, политичке, али је у свим земљама решавана на политички начин, док су остала питања решавана секундарно, што је довело до неуспеха побуне, уз опстанак њених узрока. Аутори, потом, указују како је номенклатурна политократија Истока и Запада направила стратешки компромис и пацификовала овај „јуриш на небо“ револуције младих, интегришући део вођства у своје редове; те како је прозелитска псеудолевица исцрпљивала своје снаге „дугим маршом кроз институције“ (Режис Дебре). Рад се завршава пледоајеом за теоријску проблематизацију могућности изградње алтернативне левице и њеног савезништва са актерима грађанског друштва у борби за посткапиталистичко друштво.

кључне речи:

Референце

  • Гедис, Џон Л., Хладни рат, Clio, Београд, 2003.
  • Канцлајтер, Борис, 1968 у Југославији – тема која чека истраживање, Цензура, Нови Сад, 2009.
  • Кнежевић, Данијел, „Политичке последице економских реформи 60-тих година у СФРЈ. Од дезитеграције економског система до конфедерализације Југославије (1961-1971)“, Токови историје, 2/2017, 11-36.
  • Митровић, Љубиша, „Неолиберализам, демонтажа социјалне државе и обнова социјалног питања и њихов утицај на локалну заједницу“, Локална самоуправа, Ниш, 2010, 1, 114-121.
  • Митровић, Љубиша, „Нова буржоазија и њена елита у друштву периферног капитализма“, Национални интерес, Београд, 2010, 3, 249-270;
  • Митровић, Љубиша, Ослобађање Прометеја. Левица и посткапиталистичка алтернатива (Пледоаје за алтернативну левицу и транзицију транзиције), Прометеј, Нови Сад, 2016.
  • Митровић, Љубиша, „Транзиција без социјалне одговорности и производња зависних друштава периферног капитализма“, Теме, Ниш, 2010, 34, 2, 677-699.
  • Николић, Коста, Србија у Титовој Југославији (1941-1980), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2011.
  • Трипковић, Ђоко, „Извештај о албанској политици и пропаганди према Косову и Метохији 60-их година 20. века“, Токови историје, 2/2013, 283-301.
  • Cvetković, Srđan, Bondžić, Dragomir, „Oblici studentskog otpora komunističkom režimu u Srbiji 1945-1990“, Istorija 20. veka, 1/2017, 125-147.
  • Jun-Lipanj 1968 – Dokumenti, gl. i odg. ur. Gajo Petrović, Rudi Supek, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1969.
  • Mitrović, Ljubiša, Društvene promene i akteri. Sociološki ogledi i rasprave o savremenoj levici, Pravni fakultet, Niš, 1999.
  • Mujadžević, Dino, „Stavovi Vladimira Bakarića o centraističkoj opoziciji (1966-1969)“, Tokovi istorije, 2/2012, 40-63.
  • Pavlović, Vukašin, Društveni pokreti i promene, Udruženje za političke nauke Jugoslavije, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2003.
  • Popov, Nebojša, Društveni sukobi – izazov sociologiji. Beogradski jun 1968, Službeni glasnik, Beograd, 2008.
  • Touraine, Alain, Le comunisme utopique – le mouvement de mai 1968, Le livre de poche, Paris, 1968.
  • Touraine, Alain, Le retour de l’acteur. Essai de sociologie, Librarie Arthème Fayard, Paris, 1984.
  • Valerštajn, Emanuel, Moderni svetski sistem, I-II, CID, Podgorica, 2012
  • Valerštajn, Emanuel, Posle liberalizma, Službeni glasnik, Beograd, 2005.
  • Vučetić, Radina, „Yugoslavia, Vietnam War and Antiwar Activism“, Токови историје, 2/2013, 165-180.
  • Wallerstein, Immanuel, Geoplitics and Geoculture. Essays on the Changing World-System, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
периодика Политичка ревија 1/2019 1/2019 УДК 371.899“1968“:316.334.3 11-21
ç