Изабери језик:
Тема броја

РОДНА (НЕ)РАВНОПРАВНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

ИСПИТИВАЊЕ ОДНОСА СТРУЧЊАКА У РАЗЛИЧИТИМ СИСТЕМИМА ПРЕМА ПОЧИНИОЦИМА НАСИЉА У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА КАО ПРЕДУСЛОВ УСПОСТАВЉАЊА УСЛУГЕ ТРЕТМАНА ПОЧИНИЛАЦА НАСИЉА

Сажетак

Третман починилаца насиља у партнерским односима је но­ва услуга у социјалној заштити, намењена заустављању и спречавању насиља. Његова основна функција је заштита и добробит жртве. Теоријске поставке третмана су засноване на сагледавању насиља као најекстремније последице родне неравноправности. Циљ истраживања је испитивање односа стручњака из свих релевантних система према починиоцима насиља, како би се препознале снаге и евентуалне тешкоће у имплементацији третмана почи­нилаца насиља. Третман починилаца насиља се у Крагујевцу, првој локалној средини која системски развија ову услугу, спроводи од 2010. године. Актуелно се ова услуга развија и у другим срединама. Спремност свих система који се баве насиљем у породици да подрже рад са починиоцима је нужна за ефикасну и континуирану примену третмана. Истраживањем су обухваћени професионалци из система социјалне заштите, полиције, тужилаштава, судова и медија. Однос је испитиван у односу на три домена: карактеристике починилаца насиља и узроци насилног понашања, могућности и фактори промене и идентификација система подршке. Резултати показују да су у свим системима присутни стереотипи о починиоцима насиља, као и погрешне интерпретације узрока насиља, а да су најизраженије у системима судства и полиције. Истраживање имплицира важност едукације стручњака и мултисекторског приступа у увођењу услуге третмана починилаца насиља у партнерским односима.

кључне речи:

Референце

  1. Babcocka C. Julia, Greena E. Charles, Robie Chet, „Does batterers’ treatment work? A meta-analytic review of domestic violence treatment“, Clinical psychology review, Elsevier Ltd., no. 23/
  2. Gondolf W. Edward, „MCMI-III Results for Batterer Program Participants in Four Cities: Less”Pathological”Than Expected“, Journal of family violenœ, Ple­num Publishing Corporation, Vol. 14, No. 1,1999.
  3. Грујић Јелена, „Програми за починиоце насиља у породици: истраживања добрих пракси и предлога модела рада са починиоцима за Србију“, Прилози за унапређење стратешког и правног оквира у области насиља у породици, (ур. Весна Јарић, Данијела Ранковић), Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Управа за родну равноправност, Министарство рада и социјалне политике, Београд, 2010.
  4. Група аутора, ур. Секулић Ј., Малешевић Д., Приручник за обуку професионалаца и професионалки за третман починилаца насиља у партнерским односима, Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Управа за родну равноправност, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, 2012.
  5. Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013
  6. Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе и спречавању и борби про­тив насиља над женама и насиља у породици, МУ 12-13, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2013/2246-13Lat.pdf
  7. Молин, П. Кристијан, Стејнсвог, П. Ејстејн, „Третман починилаца насиља у породици и разумевање феномена“, О починиоцима насиља у породици и партнерским односима (уредница: Снежана Лакићевић), Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Управа за родну равноправност, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, 2011.
  8. Петронијевић Гордана, Јовановић Сандра, „Искуство у примени третмана починилаца насиља у партнерским односима“, Породица у лавиринту породичног насиља, (приредили: проф. др Миомира Костић, доц. др Дарко Димовски), Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш, 2013.
  9. Секулић Јелена, „Оправданост програма за починиоце насиља у породици и партнерским односима“, Породица у лавиринту породичног насиља (приредили: проф. др Миомира Костић, доц. др Дарко Димовски), Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш, 2013.
  10. Стошић, Милена: Трансакциона анализа и жене жртве насиља у породици, Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Управа за родну равноправност, Министарство рада и социјалне политике, Београд, 2012.
  11. Hirschel D., Hutchison I.W., Shaw M., „The Interrelationship Between Substance Abuse and the Likelihood of Arrest, Conviction, and Re-offending in Cases of Intimate Partner Violence “, Journal of family violence, Springer Science, Vol. 25, 2010.
периодика Социјална политика 1/2014 УДК 364.63:343.54/.55 93-112
ç